Awangarda - między kulturą a naturą. Ekomural

2017-03-10 - 2017-05-25

Załączniki do pobrania pod linkiem : www.zpapkrakow.pl/wydarzenie/54

Regulamin konkursu na projekt i wykonanie muralu pt.:

Awangarda - między kulturą a naturą.

Ekomural.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na opracowanie projektu i wykonanie muralu pt. „Awangarda - między kulturą a naturą. Ekomural".

II. Organizator

- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 3, 31-139 Kraków,

- Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków.

III. Opis przedmiotu konkursu na projekt i wykonanie muralu

Cel konkursu

Celem projektu jest przygotowanie koncepcji i realizacja muralu wielkoformatowego, który będzie wpisywał się w obchody Roku 100 lat Awangardy w Polsce.

Tematyka muralu

Realizacja, która powstanie będzie próbą zbudowania mostu pomiędzy dawną i współczesną Nową Hutą, zabawą ze skojarzeniami wizualnymi na temat tej części Krakowa, jej klimatem, a także grą z mieszkańcami inspirowaną dorobkiem krakowskich artystów tworzących w XX-leciu międzywojennym.

Balansując między przeszłością a przyszłością, punktem wyjścia dla projektu, są takie zagadnienia jak: organiczność, ekologia, topografia Nowej Huty i kulturowa tożsamość dzielnicy.

Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów architektury.

Lokalizacja muralu i specyfikacja ściany

1. Ściana, na której zostanie wykonany mural będący przedmiotem konkursu znajduje się na

os. Złotej Jesieni 11A w Krakowie (ściana na styku budynków 11A i 11B).

2. Wymiary ściany: szerokość: ok. 5,5 m; wysokość: ok. 13 m.

3. Zdjęcie ściany stanowią Załączniki 1a i 1b do niniejszego Regulaminu.

Technika muralu

Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malowania na elewacji budynku.

IV. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie na projekt i wykonanie muralu mogą brać udział wyłącznie artyści związani

z Krakowem zawodowo i/lub w Krakowie mieszkający oraz studenci krakowskich uczelni artystycznych.

2. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego konkursu.

3. Uczestnikami konkursu na projekt i wykonanie muralu mogą być indywidualne, pełnoletnie osoby lub zespoły autorskie.

Zespół autorski w Karcie Zgłoszenia (Załącznik 2) wskazuje osobę, która będzie reprezentować zespół w kontaktach z Organizatorem (dotyczy również odbioru nagrody).

4. Członkowie Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, członkowie komisji konkursowej a także ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.

5. Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba/zespół autorski może zgłosić maksymalnie 2 prace.

6. Osoba zgłaszająca pracę konkursową indywidualnie może jako drugą pracę zgłosić zespołową.

7. Projekt może być wykonany dowolną techniką artystyczną, o ile w wersji finalnej będzie zgodny z pkt IV. 8 niniejszego Regulaminu.

8. Projekty powinny być przedłożone w formie elektronicznej w pliku JPEG/PDF i posiadać rozdzielczość 300 dpi.

Projekt powinien składać się z dwóch części: wizualizacji muralu oraz osobnego pliku z projektem wykonawczym. Gotowy projekt należy utrwalić na płycie CD lub innym nośniku danych oraz przedstawić jego kolorowy wydruk w formacie A3.

9. Do każdej pracy (projektu) należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (Załącznik 2) wg wzoru załączonego do Regulaminu.

V. Termin i miejsce nadsyłania prac

1. Każdy projekt z dopiskiem: Konkurs na projekt i wykonanie muralu powinien być dostarczony osobiście lub pocztą na adres: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, 31-139 Kraków, ul. Łobzowska 3 do dnia 25 maja 2017 roku.

Biuro ZPAP OK jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 15.00.

2. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursowe.

3. W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

VI. Sposób oceniania prac konkursowych

1. Zgłoszone do konkursu na projekt i wykonanie muralu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych przez Jury powołane przez Organizatora.

2. Ocena projektów odbędzie się w systemie dwuetapowym.

3. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu na projekt i wykonanie muralu.

4. Wybrane przez jury projekty, zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, zostaną zaprezentowane w postaci wydruków na wystawie zorganizowanej w przestrzeni miejskiej Krakowa.

5. Decyzje Jury są ostateczne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.

VII. Nagroda

Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje:

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 6 000 zł brutto.

Nagroda stanowi wynagrodzenie za przeniesienie własności i nabycie autorskich praw majątkowych do muralu. W przypadku zespołu autorskiego wskazana kwota podlega podziałowi pomiędzy jego poszczególnych członków w porozumieniu z osobą wyznaczoną do reprezentowania zespołu w kontaktach z Organizatorem.

2. Środki na wykonanie muralu w kwocie – maksymalnie do 6 000 zł brutto (kwota obejmuje m.in. zakup farb oraz koszt i wynajęcie podnośnika).

3. Z laureatem zostanie zawarta Umowa o dzieło na wykonanie muralu.

4. Nagroda pieniężna zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu przelewem na konto bankowe.

VIII. Sposób podania wyników konkursu na projekt i wykonanie muralu

1. Wynik konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie ogłoszony na oficjalnych stronach internetowych Organizatorów: www.zpapkrakow.pl, www.krakow.pl w terminie do 7 dni po obradach jury.

2. Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie poinformowany o wynikach telefonicznie oraz pocztą elektroniczną w terminie do 7 dni po obradach jury.

IX. Harmonogram konkursu

1. Ogłoszenie konkursu na projekt i wykonanie muralu: 10 marzec 2017.

2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 25 maja 2017.

3. Obrady jury: 9-12 czerwca 2017.

4. Realizacja projektu: 1-25 lipca 2017.

X. Unieważnienie konkursu na projekt i wykonanie muralu

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt i wykonanie muralu

w przypadku:

1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa.

2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków Regulaminu.

3. Jeżeli poziom artystyczny prac konkursowych okaże się niezadawalający.

4. Sytuacji niezależnych od Organizatora

XI. Prawa autorskie

1. Uczestnik konkursu potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza ono praw autorskich osób trzecich (Załącznik 3).

2. Laureat konkursu przekazuje Organizatorowi wszelkie przenoszalne prawa autorskie do projektu na wszystkich polach eksploatacji w szczególności: zwielokrotniania dowolną techniką, w tym drukarską i cyfrową oraz na wszelkich urządzeniach magazynujących dane cyfrowe.

3. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne od wad prawnych. W przypadku wykorzystania projektów osób trzecich, do projektu należy dołączyć umowę obejmującą zgodę na wykonanie autorskich praw zależnych do tego utworu obejmującą prawo do korzystania i rozporządzania utworem uczestnika w zakresie nie mniejszym niż korzystanie ze zwycięskiego projektu.

4. Uczestnicy niniejszego konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów zgłoszonych przez uczestników niniejszego konkursu jako własnych.

5. W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenie projektów do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2014r.,poz.1182) dla potrzeb konkursu.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu na projekt i wykonanie muralu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną prezentację dzieła, zgodnie z ust.5 niniejszego pkt. Regulaminu oraz publikację nagrodzonego projektu w mediach.

3. Organizator konkursu na projekt i wykonanie muralu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.

4. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu na projekt i wykonanie muralu.

5. Zwycięski projekt muralu będzie wykonany profesjonalnie farbami elewacyjnymi na ścianie budynku na os. Złotej Jesieni 11A w Krakowie (ściana na styku budynków 11A i 11B).

6. Wykonawca muralu jest zobowiązany do posiadania uprawnień wysokościowych oraz ubezpieczenia na życie na czas realizacji malowidła, które przedstawia organizatorom przed przystąpieniem do pracy.

7. Niniejszy konkurs na projekt i wykonanie muralu jest „grą losową" w rozumieniu ustawy

z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U.Nr 68 poz.341 z póź.zm.)

XIV. Kontakt

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, ul. Łobzowska 3, Kraków, pod numerem telefonu : 12 632 46 22 oraz na stronach Organizatora: www.zpapkrakow.pl. www.krakow.pl