Opracowanie rzeźbiarsko – architektoniczne instalacji przestrzennej upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

2018-01-02 - 2018-03-30

Szanowni Państwo,

Roztoczanski Park Narodowy w załączeniu przesyła „Regulamin konkursu na opracowanie rzeźbiarsko – architektoniczne instalacji przestrzennej upamiętniającej osoby zasłużone

dla Roztoczańskiego Parku Narodowego".Regulamin konkursu

na opracowanie rzeźbiarsko – architektoniczne instalacji przestrzennej upamiętniającej osoby zasłużone

dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

(prof. dr hab. Dominika Fijałkowskiego,

prof. dr hab. Krystyna Izdebskiego,

prof. dr hab. Tadeusza Wilgata)

1.Organizator konkursu (Zamawiający)

Roztoczański Park Narodowy

ul. Plażowa 2

22-470 Zwierzyniec

zwany dalej „Organizatorem"

NIP 922-30-45-949

Adres strony internetowej: www.roztoczanskipn.pl

Adres strony internetowej na której Organizator będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące konkursu: http://www.bip.roztoczanskipn.pl

2.Podstawy prawne

Konkurs przeprowadza się w oparciu o:

1)Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)

2)Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)

3)Niniejszy regulamin Konkursu

3.Zasady uczestnictwa w konkursie

1)Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

2)Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. W celu wspólnego ubiegania się o zamówienie niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu.

3)Każdy uczestnik może złożyć tylko jedna pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który będzie występował w więcej niż jednej pracy konkursowej zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone.

4)Złożenie pracy konkursowej będzie rozumiane przez Organizatora, jako fakt zapoznania się z treścią regulaminu oraz akceptacją warunków w nim określonych.

4.Przedmiot konkursu

1)Przedmiotem konkursu jest autorskie, twórcze opracowanie rzeźbiarsko – architektoniczne instalacji upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego PN zlokalizowanej przy dyrekcji Parku ul. Plażowa 2 w Zwierzyńcu, działka obręb ewidencyjny Zwierzyniec , działka nr 1397 (w obszarze objętym ochroną konserwatorską).

2)Powierzchnia przeznaczona pod pomnik – ok. 7m x 10 m

3)Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

92312200-3 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów

92312230-2 Usługi świadczone przez rzeźbiarzy

5.Osoba uprawniona do udzielania informacji

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest:

Tadeusz Grabowski – zastępca dyrektora RPN

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu:

1)Korespondencja elektroniczna kierowana na adres: sekretariat@roztoczanskipn.pl

2)Korespondencja kierowana faksem pod numer 84 687 21 22

3)Korespondencja pisemna kierowana na adres: Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2,

22-470 Zwierzyniec

4)Telefonicznie Tadeusz Grabowski kom. 663 766 674 , 84 687 20 66 wew. 335

6.Cel konkursu

Wyłonienie najlepszego opracowania projektu rzeźbiarsko-architektonicznego instalacji upamiętniającej osoby zasłużone dla RPN.

Zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania i realizacji instalacji przy Dyrekcji RPN przy ul. Plażowej 2.

7.Założenia wstępne

Przedstawione prace powinny:

1)realizować potrzebę godnego uhonorowania i upamiętnienia osób zasłużonych dla RPN

2)harmonijnie wpisać się w krajobraz oraz istniejącą architekturę

3)uwzględniać możliwość rozszerzenia w przyszłości informacji zamieszczonej na pomniku o kolejne nazwiska oraz krótkie informacje o innych zasłużonych osobach.

4)Uwzględniać należy zalecenia konserwatorskie w związku z tym, że teren na którym powstanie pomnik jest objęty ochroną konserwatorską. Zalecenia konserwatorskie:

A.Materiały wykorzystane przy inwestycji powinny być pochodzenia naturalnego, już wykorzystanego w otoczeniu zespołu zabytkowego.

B.Maksymalna wysokość projektowanej formy powinna sięgać wzroku człowieka, około 1,6-1,7 m, aby nie dominować w przestrzeni zabytkowego zespołu ( nie zasłaniać studni).

C.Realizacja będzie wymagała odrębnego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .

5)Zakłada się że informacja o osobach zasłużonych umieszczana będzie na tablicach na których będzie podane:

A.Imię i nazwisko

B.Lata życia

C.Specjalność naukowa

8.Prawa autorskie

1)Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wybranej pracy konkursowej w całości lub we fragmentach, a także możliwość filmowania, reprodukcji i publikacji również w prasie i mediach, za pomocą dowolnej techniki bez wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów autorskich). Ustalenia te nie naruszają osobistych praw autorskich autorów prac.

2)Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa otrzymała nagrodę z chwilą otrzymania wypłaty (uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora) przyznanej nagrody przenosi na Organizatora, prawa autorskie majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej oraz własności nośników, na których praca ta została przekazana, na następujących polach eksploatacji:

-prawo do opracowania pracy polegające na sporządzaniu prac zależnych, w szczególności projektów budowlanych i wykonawczych, przez Autora pracy. Jednakże powierzenie opracowania pracy konkursowej, stanowiącej nagrodę w konkursie, innej osobie niż autor nagrodzonej pracy, może mieć miejsce jedynie w sytuacji nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (możliwość nie zawarcia umowy w wyniku przeprowadzonych negocjacji Organizator traktuje jako wyjątkową i bardzo mało prawdopodobną),

-prawo do wykonania robót budowlanych według projektów sporządzonych na podstawie pracy konkursowej, której przyznano nagrodę oraz prawa do wykorzystania projektu na wszystkich innych polach eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880),

-prawo do utrwalania i zwielokrotniania, w tym poprzez reprodukowanie, powielanie i kopiowanie przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, skanowania, zapisu analogowego lub cyfrowego na wszelkiego typu nośnikach, w całości i we fragmentach, przy zachowaniu spójności rozwiązań projektowych przedstawionych w pracach konkursowych,

-prawo do publicznego wyświetlania, udostępniania, wystawiania i odtwarzania pracy konkursowej, w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie, w szczególności w utworach multimedialnych oraz materiałach informacyjnych i/lub promocyjnych RPN,

-prawo do prezentacji oraz udostępniania w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie, jednostkom organizacyjnym Organizatora, urzędom administracji państwowej, instytucjom, stowarzyszeniom, itp. w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień i/lub pozwoleń na realizację,

-prawo do przechowywania na komputerach należących do Organizatora oraz udostępniania w ramach prowadzonych baz danych i serwisów informacyjnych, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne i informatyczne.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykorzystania pracy konkursowej na innych niż określone powyżej polach eksploatacji, wymaga zawarcia odpowiedniej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) oraz kodeksu cywilnego.

9.Prace konkursowe

1)Prace konkursowe powinny zawierać:

A.Cześć opisową - opis przyjętego rozwiązania projektowego wskazujący rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne, dyspozycje materiałowe i konstrukcyjne, treść proponowanych napisów oraz planowany koszt wykonania pomnika, które należy wydrukować w formacie A4.

B.Część graficzną, którą należy przedłożyć na papierze formatu 100x70 cm przedstawiającą:

-wizualizacje w miejscu posadowienia pomnika, przedstawiającą widoki min. z dwóch stron,

-wizualizacje przedstawiająca projektowany pomnik,

-inne rysunki lub wizualizacje konieczne do prawidłowego odczytania pracy konkursowej.

C.Model instalacji upamiętniającej osoby zasłużone dla RPN w skali 1:10

D.Płytę CD/DVD lub pamięć stałą (pendrive) z nagranym projektem (wizualizacje i zdjęcia modeli) wraz z plikami dołączonymi w formatach:

-dla zdjęć : JPEG LUB TIFF w rozdzielczości min 300 DPI,

-dla części opisowej DOC lub PDF

-dla części graficznej: JPEG,TIFF, PDF min 300 DPI

2)Do pracy konkursowej powinna zostać dołączona koperta wraz z dokumentami zgodnymi z treścią załączników nr 1, 3, 4, do niniejszego Regulaminu oraz pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 3.2. Regulaminu. Wypełnione i podpisane karta uczestnika (wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu), oświadczenia oraz pełnomocnictwo należy włożyć do zaklejonej koperty z umieszczonym w prawym górnym rogu sześciocyfrowym numerem, składającym się z nieułożonych w kolejności cyfr, nadanym przez uczestnika konkursu.

10.Składanie prac konkursowych

1)Prace konkursowe należy składać na adres:

Roztoczański Park Narodowy

ul. Plażowa 2

22-470 Zwierzyniec

2)Termin składania prac: 30.03.2018 r. do godziny 15.00. Przez termin złożenia pracy konkursowej, rozumie się datę i godzinę jej doręczenia pod adres wskazany w Regulaminie.

3)Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

4)Prace konkursowe wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. 9.2) Regulaminu należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym, zapewniającym bezpieczeństwo i trwałość pracy opakowaniu, w którym znajdować się może tylko jedna nie podpisana praca konkursowa opatrzona wewnątrz i na opakowaniu jedynie cześciocyfrowym numerem identyfikacyjnym nadanym przez uczestnika. W przypadku umieszczenia imion i nazwisk bądź znaków umożliwiających identyfikację autora projekt będzie odrzucony. W przypadku składania prac osobiście , należy uczynić to przez osoby niebiorące udziału w konkursie. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwa uczestnika Konkursu.

5)Prace będą przyjmowane za pokwitowaniem odbioru, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Prace konkursowe, które wpłyną do siedziby Organizatora po terminie nie będą uczestniczyć w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania na adresy nadawców po rozstrzygnięciu.

11.Jury konkursu

1)Oceny złożonych prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy dokona Jury powołane przez Dyrektora parku w składzie:

A.Przedstawiciel Rady Naukowej RPN

B.Przedstawiciel Konserwatora zabytków

C.Dyrektor RPN - przewodniczący komisji

D.Pracownik RPN powołany przez Dyrektora Parku

E.Pracownik RPN powołany przez Dyrektora Parku – sekretarz komisji

2)Jury dokonuje wyboru prac do realizacji oraz przyznaje nagrodę, biorąc pod uwagę zgodność z przedmiotem konkursu.

3)Od decyzji jury nie ma odwołania.

4)Posiedzenie odbędzie się w terminie do 6 dni roboczych po zakończeniu terminu nadsyłania prac konkursowych.

5)Oceniając prace Jury konkursu będzie brało pod uwagę :

-walory artystyczne opracowania rzeźbiarsko-architektonicznego instalacji przestrzennej

-kompozycja przestrzenna w powiazaniu z najbliższym otoczeniem

-względy ekonomiczne

-jakość rozwiązań technicznych

12.Rozstrzygnięcie konkursu

1)Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.04. 2018 r.

2)W momencie ogłoszenia wyników konkursu nastąpi odtajnienie danych uczestników konkursu. Odtajnienie nastąpi w oparciu o dane zawarte w Kartach identyfikacyjnych.

3)Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego, dodatkowo Autorzy nadesłanych prac zostaną poinformowani o werdykcie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztą.

13.Nagroda

Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 7 000,00 PLN netto. Nagroda wypłacona zostanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu i złożenia przez nagrodzonego informacji niezbędnych dla dokonania rozliczeń podatkowych, przelewem na konto wskazane przez uczestnika konkursu.

14.Koszt wykonania pracy konkursowej.

Organizator przewiduje, że maksymalny koszt wykonania wszystkich prac realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej instalacji wynosi ok. 23 000,00 PLN netto. Organizator zastrzega sobie, że w uzasadnionym przypadku kwota realizacji instalacji może ulec zmianie.

15.Zwrot prac konkursowych

1)Po zakończeniu konkursu oraz po dokonaniu wypłaty nagrody Organizator staje się właścicielem nagrodzonej pracy konkursowej.

2)Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone stanowią własność autorów i będą mogły być odebrane w siedzibie Organizatora (po uprzednim wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu odbioru), za zwrotem pokwitowania odbioru pracy konkursowej.

3)Prace konkursowe, które nie zostaną odebrane w terminie 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu zostaną komisyjnie zniszczone.

16.Istotne postanowienia umowy

1)Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej rzeźbiarsko-architektonicznej instalacji przestrzennej upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Narodowego, zlokalizowanej przy dyrekcji RPN wraz z koncepcją zagospodarowania jego bezpośredniego otoczenia, wykonanie pomnika wraz z elementami zagospodarowania wynikającymi z projektu oraz usytuowanie w projektowanej lokalizacji, a także pełnienie nadzoru autorskiego w celu realizacji inwestycji.

2)Wykonawca zobowiązuje się przygotować opracowanie stanowiące przedmiot umowy z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w przedstawionej koncepcji rzeźbiarsko-architektonicznej instalacji przestrzennej zgłoszonej przez Wykonawcę do konkursu.

3)Realizacja przedmiotu umowy dotyczącej szczegółowego opracowania pracy po konkursie dotyczyła będzie między innymi:

A.Opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wybranej pracy konkursowej (również wykonanie przedmiarów robót, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Normami Polskimi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

B.Zapewnienia udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz wzajemnego skoordynowania technicznego wykonywanych przez te osoby opracowań projektowych z uwzględnieniem specyfiki zadania projektowego, w tym:

-Zapewnienia udziału w składzie zespołu autorskiego wykonującego opracowanie projektowe przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej.

-Zapewnienie udziału w składzie zespołu autorskiego wykonującego opracowanie projektowe przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności budowlano-konstrukcyjnej.

C.Uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz sprawdzeń opracowanej dokumentacji projektowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania odpowiednich w specjalnościach lub tytuł rzeczoznawców budowlanych (jeżeli konieczne).

D.Złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne.

E.Współpracy z Zamawiającym i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych oraz z zakresu rzeczowego sporządzonej dokumentacji projektowej.

F.Wystąpienia i uzyskania w imieniu zamawiającego na podstawie udzielonego przez zamawiającego pełnomocnictwa decyzji o pozwoleniu na budowę.

G.W ramach opracowania projektowego wszystkie koszty ponosi projektant, w tym w szczególności koszt wynagrodzeń osób uczestniczących w opracowaniu dokumentacji projektowej.

H.Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu.

I.Wystąpienia i uzyskania pozwolenia na budowę, w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty dokonuje Zamawiający, na którym ciąży również obowiązek uzyskania mapy do celów projektowych, poniesienie kosztów związanych z wytyczeniem geodezyjnym i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz kosztami rejestracji w ośrodku dokumentacji geodezyjnej.

4)Zakres rzeczowy opracowania będzie obejmował:

A.Wykonanie prac przygotowawczych do projektowania, polegających na opracowaniu/ pozyskaniu materiałów przedprojektowych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt.2), w tym np. wniosków o wydanie warunków przyłączenia ewentualnego oświetlenia pomnika do sieci elektrycznej (jeżeli dotyczy)

B.Opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z następujących elementów:

-Projektu koncepcyjnego, podlegającego ostatecznej akceptacji przez organizatora, opracowanego z uwzględnieniem uwag i zaleceń Komisji konkursowej sformułowanych do najlepszej pracy konkursowej,

-Projektu budowlanego pomnika wraz z odpowiednimi oświadczeniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami, opiniami oraz wszystkimi innymi dokumentami, wymaganymi do wystąpienia i uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,

-Projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie niezbędnym do jego realizacji opracowania powinno obejmować m. in.:

projekty wykonawcze poszczególnych branż np. konstrukcyjnej, elektrycznej oraz innych w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych,

przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp i rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

kosztorysy inwestorskie sporządzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowych (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej.

-Wykonanie instalacji wraz z elementami zagospodarowania i inną infrastrukturą wynikająca z projektu oraz jego usytuowanie w projektowanej lokalizacji na terenie siedziby RPN, ul. Plażowa 2 w Zwierzyńcu

-Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji prowadzonej przez zamawiającego w zakresie zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym na podstawie wykonanie dokumentacji projektowej.

5)Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze - wymienione w pkt 4) - powinny zostać sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w sposób umożliwiający uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę instalacji przestrzennej upamiętniającej osoby zasłużone dla RPN oraz jej zrealizowanie we skazanej lokalizacji na terenie wskazanym przy siedzibie RPN wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w granicach opracowania konkursowego.

6)Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za przedmiot umowy stanowić będzie nagrodę w wysokości 7 tys. zł netto oraz koszt wykonania instalacji, ustala się, że wartość całości prac wynosi ok.23 tys. zł (netto). W uzasadnionych przypadku kwota realizacji instalacji może ulec zmianie.

7)Szczegółowy zakres postanowień umowy, ustalony zostanie po rozstrzygnięciu konkursu i dotyczyć będzie m.in.:

A.Wynagrodzenia,

B.Obowiązków i uprawnień stron umowy,

C.Kar umownych,

D.Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

E.Zasad rozwiązania umowy,

F.Zasad zmiany zawartej umowy,

G.Zasad sprawowania nadzoru autorskiego,

H.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy

8)Wykonawca oświadcza, iż zbywa wszystkie prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych elementów przedmiotu umowy, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) na wszystkich odrębnych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wielokrotne dokonywania wszelkich przeróbek dokumentacji projektowej jak i jej poszczególnych części składowych.

17.Postanowienia ogólne.

1)Konkurs może zostać unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty.

2)Organizator może przedłużyć termin składania prac i rozstrzygnięcia konkursu, o czym powiadomi nie później niż na 10 dni przed obowiązującym terminem.

3)Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminów.

4)Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych będzie Organizator. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5)Prace nie spełniające wymogów konkursu nie będą brane pod uwagę.

6)Organizator nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem projektów i ich złożeniem.

18.Załączniki do Regulaminu:

Zał. nr 1. Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu

Zał. nr 2. Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej

Zał. nr 3. Oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do utworu

Zał. nr 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwolenie na korzystanie z utworu

19.Materiały pomocnicze

Zał. nr 5. Informacja o osobach zasłużonych dla RPN

Zał. nr 6 Dokumentacja fotograficzna terenu na którym stanie instalacja

Zał. nr 7 Wytyczne konserwatora zabytków

Zał. nr 8 Mapa terenu


Załącznik nr 1

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU

Dotyczy udziału w konkursie na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego instalacji upamiętniającej osoby zasłużone

dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Sposób składania: w zamkniętej kopercie z napisem „KARTA" dołączonej do pracy konkursowej.

Dane identyfikacyjne uczestnika(-ów) konkursu:

Sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza nadana pracy konkursowej:

Nazwa uczestnika(-ów) konkursu:

................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

PESEL: ……………….………..............................................……… NIP: .................................................................................

Adres siedziby, nr tel., nr fax, adres e-mail: ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji lub adres ustanowionego pełnomocnika, nr tel., adres e-mail: ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego uczestnika konkursu lub ustanowionego pełnomocnika: ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

…...................................................................... …………………………..……….......................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania)

Załącznik nr 2

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ

zgłoszonej do udziału w konkursie na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego instalacji upamiętniającej osoby zasłużone

dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Kwituję odbiór pracy konkursowej oznaczonej liczbą rozpoznawczą:

/ 6 cyfr /

Zwierzyniec, dnia: ...................................., godzina: .................................. .

.................................................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do przyjęcia pracy konkursowej)


Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

O PRZENIESIENIU NA ORGANIZATORA KONKURSU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORU

Dotyczy udziału w konkursie na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego instalacji upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Uprawniony/Upoważniony do występowania w imieniu uczestnika(-ów) konkursu:

Pełna nazwa i adresy Uczestnika/Uczestników

1.Nazwa (firma)/imię nazwisko

……………….……………………………………………………………………………………………..……...............................……

Adres

…………….…………………………………………………………………….................................................................................

2.Nazwa (firma)/imię nazwisko

………………….…………………………………………………………………………………………..……...............................……

Adres …………….……………………………………………………………………..................................................................................

Niniejszym oświadczam(-y), że:

1.Jestem(-śmy) autorem(-ami) pracy konkursowej, złożonej w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej instalacji upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

2.Praca konkursowa stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przez co nie mają miejsca okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność karną lub finansową wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania wykonanej przeze mnie (nas) pracy konkursowej lub jej części.

3.Nie zostały zaciągnięte przeze mnie/nas jakiekolwiek zobowiązania, które ograniczałyby lub wyłączały możliwość przeniesienia na Organizatora przysługujących mi/nam autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej.

4.W przypadku gdyby praca konkursowa zostałaby zgłoszona bez umocowania pozostałych współautorów pracy albo z przekroczeniem takiego umocowania, przyjmę/przyjmiemy na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu wszelkich roszczeń zgłoszonych przez współautorów pracy i zobowiązuję/zobowiązujemy się zwolnić Organizatora z takiej odpowiedzialności niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu roszczeń.

5.Praca konkursowa lub jej części, nie znajdują się w posiadaniu osób trzecich i nie istnieje możliwość niekontrolowanego jej rozpowszechniania bez zgody Organizatora.

6.Z chwilą wypłaty nagrody lub wyróżnienia pieniężnego przyznanego przez Jury konkursu, przenoszę/przenosimy na Zmawiającego autorskie prawa majątkowe dotyczące sporządzonej pracy konkursowej, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nią - tak w całości, jak i we fragmentach (według uznania Organizatora) - na polach eksploatacji określonych w pkt. 8 Regulaminu.

…...................................................................... .…………………………..………....................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć imienna osoby/osób

właściwej/ych do reprezentowania)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z UTWORU

Dotyczy udziału w konkursie na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika upamiętniającego osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Pełne dane nazwa i adres Uczestnika:

Nazwa (firma)/imię nazwisko ………………….……………………………………………………………………………………………..………………….........................……

Adres …………….……………………………………………………………………...........................................................................................

1.Zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/ naszych danych osobowych przez Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu przy ul. Plażowej 2, w celu przeprowadzenia i promocji konkursu na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego instalacji upamiętniającej osoby zasłużone dla Roztoczańskiego Parku Narodowego, zlokalizowanego przy dyrekcji RPN w Zwierzyńcu.

2.Oświadczam(-y), że zezwalam(-y) na nieodpłatne i wielokrotne korzystanie przez Organizatora ze złożonej w konkursie pracy konkursowej – w całości jak i fragmentach – w dowolnym układzie i formie w następującym zakresie:

1)prezentacji w prasie, środkach masowego przekazu i na stronach internetowych Organizatora,

2)prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych sporządzonych przez Organizatora.

…...................................................................... …………………………..……….................................................... (miejscowość, data) (podpis i pieczęć imienna osoby/osób

właściwej/ych do reprezentowania)Załącznik nr 5. Informacja o osobach zasłużonych dla RPN

Prof. dr hab. Dominik Fijałkowski (1992-2015) to znany botanik, ekolog, naukowiec - senior polskich botaników i obrońców środowiska naturalnego, założyciel i pierwszy dyrektor Ogrodu Botanicznego w Lublinie, wieloletni kierownik Katedry Systematyki i Geografii Roślin UMCS.


Profesor dr hab. Dominik Fijałkowski jest autorem ponad 25 książek i 300 innych publikacji - głównie o charakterze naukowym. Jako pracownik naukowy wypromował 317 magistrów i 14 doktorów oraz był inspiratorem blisko 10 prac habilitacyjnych. Dzięki wieloletniej pracy Pana Profesora region lubelski, jako jedyny w Polsce, posiada niemal kompletne opracowania zbiorowisk leśnych, wodnych, synantropijnych, kserotermicznych i łąkowych. Do najwybitniejszych dzieł Profesora należą: dwutomowa Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny, Rośliny synantropijne Lubelszczyzny, Lasy Lubelszczyzny czy monografia Parki wiejskie Lubelszczyzny.
Profesor dr hab. Dominik Fijałkowski jest znany także jako wielki społecznik - orędownik starań o ochronę cennych przyrodniczo rejonów Lublina i Ziemi Lubelskiej. Pierwszy projekt rezerwatu przyrody Profesor Fijałkowski zgłosił już w roku 1950, wprost na ręce prof. Władysława Szafera, gdyż nie istniało wówczas w tej dziedzinie żadne inne ciało opiniodawcze. Z jego inicjatywy i wieloletnich starań osobistych utworzono Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, kilkanaście parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Dzięki niemu powołano ponad 50 rezerwatów (zaprojektował utworzenie blisko 100 innych) oraz około 300 pomników przyrody.
Profesor dr hab. Dominik Fijałkowski prowadził nowatorskie badania naukowe. Już w latach 50. XX wieku prace Profesora wykazały szkodliwość zrębów zupełnych w gospodarce leśnej i negatywne skutki melioracji terenów bagiennych. Profesor Dominik Fijałkowski był zdecydowanym przeciwnikiem melioracji Polesia. Tak jak ostrzegał, doprowadziło to do zniszczenia cennych ekosystemów bagiennych i torfowiskowych.


Jest autorem licznych prac o charakterze publicystycznym, w których opowiadając się za ochroną środowiska zajmuje bezkompromisowe stanowisko, często nie stroniąc od stanowczych, czasem nawet ostrych wypowiedzi.
Przez wiele lat zajmował funkcje prezesa w Lidze Ochrony Przyrody, przewodniczącego komisji ochrony przyrody w PTTK. Sprawował członkostwo w Zarządach Głównych tych organizacji, nadto w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, w Komitecie Ochrony Przyrody PAN, Polskim Towarzystwie Botanicznym.


Dorobek naukowy i działalność społeczna Profesora zostały docenione przez różne gremia naukowe oraz instytucje państwowe i międzynarodowe. Jego postać jest obecna w sześciu wydaniach językowych "Who is Who?" – publikacji prezentującej najbardziej zasłużonych ludzi na świecie – a także w słowniku oxfordzkim. Był członkiem Nowojorskiej Akademii Nauk oraz Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego. W USA wpisano go również na listę 5000 najbardziej zasłużonych dla świata obywateli oraz zaliczono do grona najwybitniejszych naukowców świata (Cambridge). Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i społeczną otrzymał 45 odznaczeń państwowych, resortowych oraz organizacji społecznych. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, najwyższym odznaczeniem Ligi Ochrony Przyrody - "Zielone Serce Przyrodzie".


Mimo odejścia na emeryturę w 1992 r. Profesor Dominik Fijałkowski nadal kontynuował swoją działalność społeczną i naukową będąc członkiem: Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Klubu Ekologicznego, (gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Oddziału Lublin) oraz Rad Naukowych Parków Narodowych: Roztoczańskiego i Poleskiego.

Działania na rzecz utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego


Szczególnie należy podkreślić wielkie zasługi Pana Profesora Fijałkowskiego dla ochrony przyrody Roztocza oraz jego wkład w utworzenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. To między innymi dzięki jego staraniom i zaangażowaniu już w 1957 r., reaktywowano - po wojennej przerwie - 3 rezerwaty utworzone w okresie międzywojennym: Bukową Górę, Obrocz i Nart-Czerkies, leżące obecnie w granicach RPN. W kolejnych latach z udziałem Profesora powoływano następne rezerwaty - poddając ochronie najcenniejsze przyrodniczo tereny obecnego parku. Były to: rezerwat Maziarki (powołany w 1959 r.), Bór Sosnowy na Stokach (1962 r.), Jarugi (1962 r.), Stoki nad Wieprzem (1963 r.), Kamienna Góra (1968 r.), Krzywionka (1972 r.), Rezerwat Z. Czubińskiego (1972 r.) i Zwierzyniec (1972 r.).


Już w 1959 r. prof. dr hab. Dominik Fijałkowski, wspólnie z prof. dr hab. Krystynem Izdebskim opracował wniosek o powołanie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Został on opublikowany w czasopiśmie Sylwan - w artykule: Fijałkowski D., Izdebski K. 1959. W sprawie utworzenia Zwierzynieckiego Parku Narodowego. (Sylwan. 103. 9).
Potrzeba utworzenia Parku Narodowego chroniącego najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze Roztocza Środkowego była rozwijana w kolejnych publikacjach Profesora:

1.Fijałkowski D., Izdebski K. 1971. Flora projektowanego Zamojskiego Parku Narodowego. Foilia Soc. Scient. Lub. sec. 12.

2.Fijałkowski D., Izdebski K. 1972. Projekt Roztoczańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 28. 5-6.

Starania te zostały uwieńczone w 1974r. utworzeniem Roztoczańskiego Parku Narodowego


Praca w Radzie Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego


Prof. dr hab. Dominik Fijałkowski był członkiem Rady Naukowej RPN przez blisko 40 lat, tj. od momentu jej powołania w 1974 r., aż do końca 2012 r., kiedy to musiał zrezygnować z prac Rady ze względów zdrowotnych. Wielkie, zaangażowanie w prace Rady Naukowej Parku oraz ogromna wiedza i doświadczenie Pana Profesora przyczyniły się do rozwiązania wielu ważnych problemów oraz wniosły znaczący wkład w podjęcie wielu trudnych decyzji.
Do najważniejszych osiągnięć Parku, które miały miejsce dzięki wsparciu Rady Naukowej Parku należy zaliczyć:

1.Ukonstytuowanie się, stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej Parku oraz powiększenie jego obszaru w pierwszych latach funkcjonowania.

2.Opracowanie pierwszego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Parku.

3.Wykonanie szerokiej inwentaryzacji florystycznej, geobotanicznej oraz faunistycznej jego zasobów.

4.Wykonanie inwentaryzacji jego zasobów leśnych.

5.Kolejne powiększenia obszaru Parku, które doprowadziły do podwojenia się jego powierzchni, poprzez włączenie w obszar Parku, terenów cennych przyrodniczo, pierwotnie położonych poza jego granicami

6.Wydanie pierwszej kompleksowej monografii Parku oraz szeregu wydawnictw będących efektem wspomnianych wcześniej inwentaryzacji.

7.Opracowanie, pierwszego w historii RPN, kompleksowego Planu Ochrony Parku.

8.Koordynacja badań naukowych na terenie Parku, skutkująca doskonalszym poznaniem jego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego.

9.Opracowanie planów wielu działań renaturyzacyjnych obszarów pierwotnie przekształconych.

10.Powołanie Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego wraz z 9. Stacją Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Roztocze".

Liczne prace badawcze oraz publikacje Pana Profesora znacząco przyczyniły się do poznania, ochrony i popularyzacji przyrody Roztocza oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego. Z ogromnego dorobku naukowego Pana Profesora blisko 60 prac wniosło znaczący wkład w stan dzisiejszej wiedzy o przyrodzie Regionu oraz miało znaczący wpływ na zakres jej ochrony (źródło: strona www.roztoczanskipn.pl, archiwum) strona internetowa Roztoczańskiego Parku Narodowego


Prof. dr hab. Krystyn Izdebski (1925-2015) botanik, ekolog

Efektem trwającej od 1949 r. działalności naukowej profesora Izdebskiego jest blisko 100 prac naukowych, z zakresu geobotaniki, florystyki, ochrony przyrody i ekologii. Terenem badań były głównie Wyżyna Lubelska i Roztocze, a przedmiotem występujące tam lasy, zbiorowiska kserotermiczne oraz rzadkie gatunki roślin. Aktywnie współdziałał przy tworzeniu i zatwierdzaniu różnych form ochrony przyrody (rezerwatów, pomników przyrody), a szczególne zasługi miał w tworzeniu Roztoczańskiego Parku Narodowego, którego był projektantem i współorganizatorem.

W czasie 43-letniej działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadził wykłady z zakresu ochrony przyrody, biogeografii i ekologii roślin, systematyki roślin, dendrologii, ekologii ogólnej i biocenoz lądowych. Był promotorem 6 przewodów doktorskich i autorem około 70 różnych recenzji. Przez wiele lat pełnił funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Biologów. Za osiągnięte wyniki w pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej był wielokrotnie wyróżniony nagrodami resortowymi, nagrodą Rektora UMCS oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Krystyn Izdebski był członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Ligi Ochrony Przyrody, wcześniej Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody oraz Rad Naukowych Parków Narodowych Roztoczańskiego i Poleskiego. Za działalność społeczną na polu ochrony przyrody i środowiska został latach 1966-1994 uhonorowany przez różne instytucje 6 odznakami i medalami.

Działania na rzecz utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Już w 1959r., wspólnie z prof. Dominikiem Fijałkowskim opracował wniosek o powołanie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Został on opublikowany w czasopiśmie Sylwan - w artykule: Fijałkowski D., Izdebski K. 1959. W sprawie utworzenia Zwierzynieckiego Parku Narodowego. (Sylwan. 103. 9).

Liczne prace badawcze oraz publikacje Pana Profesora prowadzone na obszarze obecnego Roztoczańskiego Parku Narodowego, znacząco przyczyniły się do poznania, ochrony i popularyzacji przyrody Parku. Z ogromnego dorobku naukowego Pana Profesora, blisko 40 publikacji wniosło znaczący wkład w stan dzisiejszej wiedzy o przyrodzie Parku. Najważniejszym dziełem z tego zakresu jest wykonana pod jego kierunkiem praca monograficzna dotycząca zbiorowisk roślinnych na tle warunków siedliskowych Parku.

Praca w Radzie Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Prof. dr hab. Krystyn Izdebski był członkiem Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego - nieprzerwanie przez cały okres jej funkcjonowania - tj. od jej powołania w 1974 r. do końca ostatniej kadencji w 2014 r. Wielkie zaangażowanie w prace Rady Naukowej oraz ogromna wiedza i doświadczenie Pana Profesora przyczyniły się do rozwiązania wielu ważkich dla Parku problemów i wniosły znaczący wkład w podjęcie wielu niełatwych decyzji.

Do najważniejszych osiągnięć Parku, które miały miejsce dzięki wsparciu Rady Parku należy zaliczyć:

1.Ukonstytuowanie się, stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej Parku.

2.Opracowanie pierwszego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Parku.

3.Wykonanie szerokiej inwentaryzacji florystycznej, geobotanicznej oraz faunistycznej jego zasobów.

4.Wykonanie inwentaryzacji jego zasobów leśnych.

5.Kolejne powiększenia obszaru Parku, które doprowadziły do podwojenia się jego powierzchni, poprzez włączenie w obszar Parku, terenów cennych przyrodniczo, pierwotnie położonych poza jego granicami.

6.Wydanie pierwszej kompleksowej monografii parku, oraz szeregu wydawnictw będących efektem wspomnianych wcześniej inwentaryzacji.

7.Opracowanie, pierwszego w historii RPN, kompleksowego Planu Ochrony Parku.

8.Koordynacja badań naukowych na terenie Parku, skutkująca doskonalszym poznaniem jego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego.

9.Opracowanie planów wielu działań renaturyzacyjnych obszarów pierwotnie przekształconych w tym przebudowy drzewostanów.

10.Powołanie Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego wraz z 9. Stacją Monitoringu Zintegrowanego Roztocze.

W uznaniu wieloletniej pracy Roztoczański Park Narodowy uhonorował Pan Profesora najwyższymi honorowymi odznaczeniami Parku: „Odznaką Honorową Roztoczańskiego Parku Narodowego", Laską służby Roztoczańskiego Parku Narodowego" (źródło: strona www.roztoczanskipn.pl, archiwum)

Prof. dr hab. Tadeusz Wilgat (1917-2005) geograf, wniósł ważny wkład w badania hydrogeograficzne prowadzone na terenie Lubelszczyzny i w Polsce. Był współtwórcą wprowadzonej w latach 1951-1954 metody kartowania hydrograficznego, a tym samym zapoczątkował szczegółowe badania hydrograficzne regionu lubelskiego, które są kontynuowane w powstałym w 1956 roku Zakładzie Hydrografii, którym przez wiele lat skutecznie kierował. (…) Profesor Tadeusz Wilgat jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących ochrony przyrody i jej zasobów, jednoznacznie nawiązują do walorów środowiska geograficznego. Był twórca koncepcji ochrony środowiska w województwie lubelskim oraz kierował zespołowymi pracami dokumentującymi walory środowiska przyrodniczego parków narodowych i krajobrazowych. (…) Aktywnie działał dla dobra Lubelszczyzny, poprzez udział w pracach wielu regionalnych komitetów i towarzystw ochrony przyrody, a także z wielkim zaangażowaniem współpracował w tworzeniu Roztoczańskiego i Poleskiego Parku Narodowego oraz parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu województwa lubelskiego. Koordynował prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą gmin województwa lubelskiego. Był czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. (…) Prof. Tadeusz Wilgat był jednym z najmłodszych, wykształconych jeszcze przed wojną geografów, którzy odtwarzali bogatą tradycję i tworzyli podstawy powojennej geografii polskiej.(…) należy do grona najwybitniejszych nauczycieli lubelskiego środowiska akademickiego. Wydatnie przyczynił się do rozwoju lubelskiego ośrodka geograficznego, z którym był związany od początku powstania UMCS. Był wybitnym badaczem przyrody zaangażowanym wychowawca młodego pokolenia geografów, a szczególnie hydrologów. Człowiekiem skromnym i wielkiego serca, pozostał wierny przyjętym zasadom, nie poddawał się wichrom czasu taniej popularności. Uczonym o ogromnej pracowitości i życzliwości, wyrozumiałym ale wymagającym, pełnym pasji badawczej nauczycielem Akademickim. Osobą o najwyższym autorytecie naukowym i moralnym, zaangażowanym w odzyskanie niepodległości i naprawę naszej demokracji.

Fragment tekstu prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk „Profesor Tadeusz Wilgat (1917-2005)" Pięćdziesiąt lat Zakładu Hydrografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod red. Zdzisława Michalczyka

Załącznik nr 6 Dokumentacja fotograficzna terenu na którym stanie instalacja

Załącznik nr 7 Wytyczne Konserwatorskie na podstawie protokołu z dnia 15.12.2017 r..

1.Materiały wykorzystane przy inwestycji powinny być pochodzenia naturalnego, już wykorzystanego w otoczeniu zespołu zabytkowego.

2.Maksymalna wysokość projektowanej formy powinna sięgać wzroku człowieka, około 1,6-1,7 m, aby nie dominować w przestrzeni zabytkowego zespołu ( nie zasłaniać studni).

3.Realizacja będzie wymagała odrębnego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .

Teren inwestycji jest objęty ochrona konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków w związku z powyższym zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r poz. 1446) wszelkie prace przy zabytku wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568) i uzyskania jego pozwolenia na prowadzenie prac na podstawie art. 39.1 prawa budowlanego(Dz. U. z 2017 r. poz. 1529).