Konkurs Malarski „100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości”

2018-07-01 - 2018-11-30

I. PROGRAM konkursu malarskiego dla artystów i sponsorów organizowanego
przez Fundację Art. Hanza w Białymstoku


Mamy zaszczyt zaprosić artystów malarzy i sponsorów do udziału w przedsięwzięciu pt.
Konkurs Malarski „100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości".
Odzyskanie przez Polskę Niepodległości jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem
minionych stu lat, po 123 latach niewoli naród zyskał wolność. Wagę i znaczenie tej rocznicy
podkreśla wiele wydarzeń o charakterze naukowym, popularnym i artystycznym. Wydarzenia
artystyczne należą do najważniejszych, jako że to artyści tworzyli nie tylko wizję Niepodległości,
lecz także dokumentowali tragedię narodowych zrywów i cierpienia zniewolonego narodu.
Twórczość Artura Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego, Jana Matejki i wielu innych stała się dla
mieszkańców podzielonego kraju wsparciem i pokrzepieniem serc.
Podlasie i szerzej Kresy Wschodnie cechował wielki patriotyzm, stąd wywodzili się wybitni
przedstawiciele narodu, m. in. jak Adam Mickiewicz, Tadeusz Kościuszko, Emilia Plater, Eliza
Orzeszkowa, Józef Piłsudski i dziesiątki innych wybitnych postaci. Był to teren wielu bitew i
zrywów niepodległościowych, krwawych działań okresu Powstanie Listopadowego i Styczniowego.
Wielu uczestników walk oddało życie, inni zostali zesłani na Syberię.
Mając na uwadze powyższe Fundacja Art HANZA podjęła się organizacji wystawy związanej z
obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości. Priorytetem przedsięwzięcia jest uświadomienie
opinii publicznej, ważności tej daty i potrzeby szczególnego jej uhonorowania. Celem szczególnym
ekspozycji jest prezentacja indywidualnej, artystycznej wizji Setnej Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości, połączenie niezwykle ważnego wydarzenia historycznego z nowoczesnymi
środkami wyrazu.
Organizatorzy, współcześni artyści Podlasia, regionu który w minionych wiekach należał do
najsilniej dotkniętych tragedią rusyfikacji i niszczenia śladów kultury polskiej, pragnie uczcić tę
rocznicę wydarzeniem szczególnym: Konkursem Malarskim „100 Rocznica Odzyskania przez
Polskę Niepodległości". Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni wybitni malarze profesjonalni,
zaś jury konkursowe spośród nadesłanych fotografii cyfrowych zgłoszonych prac wyłoni dzieła o
najwyższych walorach artystycznych i ideowych. Zostaną one nagrodzone zgodnie z założeniami
przygotowanego Regulaminu. Organizację wystawy będzie wspierać rada, w skład której wejdą
politycy, artyści, krytycy sztuki, historycy, socjolodzy, dziennikarze i duchowni.
Na Przewodniczącego Jury został powołany wybitny artysta prof. dr hab. Zbigniew Bajek z
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członkami zaś krytycy sztuki i artyści malarze o
niekwestionowanym autorytecie.
Zakwalifikowane prace zostaną przedstawione na wystawie, która będzie eksponowana w
listopadzie 2018r. w jednym z prestiżowych miejsc ekspozycyjnych miasta Białegostoku : Muzeum
Podlaskim lub Europejskim Centrum Sztuki – Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wydarzeniom
związanym z konkursem i wystawą będą towarzyszyć działania, mające na celu przypomnienie
epizodów i postaci najważniejszych dla tej epoki.
Prace plastyczne nagrodzone nagrodami pieniężnymi GRAND PRIX zostaną ofiarowane
Muzeum Niepodległości w Warszawie na uzgodnionych zasadach jako trwały wyraz pamięci
współczesnego pokolenia POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW oraz MECENASÓW
POLSKIEJ KULTURY i SZTUKI o naszej historii i ponadczasowych wartościach jakie niosły ze
sobą idee walki o wolność i niepodległość.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i do kontaktu z organizatorami na
adres Zarządu Fundacji Art.Hanza w Białymstoku oraz do udziału w naszym projekcie.

II. REGULAMIN KONKURSU i WARUNKI UCZESTNICTWA w Konkursie Malarskim „100
Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości".


1. W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy, dyplomanci wyższych uczelni
plastycznych, oraz członkowie Z.P.A.P.
2. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w dowolnej technice malarskiej o tematyce związanej ze
100 leciem Niepodległości Polski, wykonane w ciągu ostatnich trzech lat, uprzednio niewystawiane, będące
własnością autorów. Maksymalna przekątna pracy: 150 cm.
3. Wstępna kwalifikacja prac na wystawę pokonkursową odbędzie się na podstawie nadesłanych zdjęć w
formacie JPG i JPEG, o co najmniej wymiarach 2560 x 1920 pikseli, o rozdzielczości co najmniej 150 dpi. Nadesłane zdjęcia posłużą jednocześnie jako materiały do druku katalogu wystawy pokonkursowej. Zdjęcia należy przysłać drogą pocztową (płyta CD) na adres FUNDACJA ART.HANZA Białystok 15-001 ul. Sienkiewicza 22.p.4 lub na adres internetowy:
arthanzabialistok@gmail.com lub wiszniewski@vp.pl
4. Każdy z uczestników może nadesłać zdjęcia od 1 do 4 prac wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną Kartą
Zgłoszenia - do pobrania na stronie www.malarzepodlasia.pl. Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na konto Fundacji:
Bank Pekao S.A 49 1240 5211 1111 0010 7293 4657
Wszystkie materiały można nadesłać na adres mailowy: arthanzabialistok@gmail.com
Nadesłanie dowodu wpłaty traktowane będzie jako warunek uczestnictwa w Konkursie.
5. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę, kwota 50 zł. nie podlega zwrotowi.
6. Prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i
nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość.
7. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia obrazów
zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie Konkursu.
8. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia ponoszą autorzy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie.

TERMINY
1. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz ze zdjęciami i dowodem wpłaty należy nadesłać do dnia
7 września 2018 r.
2. Posiedzenie Jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się we wrześniu 2018 r.
3. Decyzja Jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej art.hanza
do dnia 30 września 2018 r.
4. Termin nadsyłania prac zakwalifikowanych upływa 20 października 2018 r.
5. Termin I posiedzenia Jury : 25 października 2018 r.
6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w listopadzie
2018 r.
JURY
1. Organizatorzy powołają jury .które podejmie decyzję o przyznaniu nagród pod przewodnictwem prof. dr
hab. Zbigniew Bajek oraz radę wspierającą organizacyjnie i merytorycznie przebieg całego
przedsięwzięcia.
W skład jury wejdzie 5 osób w tym krytycy sztuki, artyści malarze, przedstawiciele instytucji działających w
dziedzinie kultury i sztuki. W skład rady wejdą politycy, dziennikarze, historycy.
2. Posiedzenie Jury odbędzie się w dwóch etapach:
- kwalifikacja prac do udziału w wystawie
- przyznanie nagród.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

NAGRODY
Nagroda główna ufundowana przez Fundację PZU w kwocie 20.000 zł zostanie przyznana za pierwsze miejsce.

Informacje o dodatkowych wyróżnieniach będą ogłaszane w trakcie konkursu.


POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Prace nagrodzone nagrodami pieniężnymi GRAND PRIX pozostają własnością organizatorów -będą
przekazane dla Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zastrzega się możliwość przekazania prac
nagrodzonych innymi nagrodami specjalnymi na rzecz uzgodnionych instytucji.
2. Każdy z uczestników wystawy pokonkursowej otrzyma zaproszenie na jej otwarcie oraz katalog.
3. Organizator dopuszcza możliwość pokazania wystawy pokonkursowej w latach 2018 i 2019
w galeriach i muzeach w Polsce i za granicą.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów
popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez
uiszczenia honorarium autorskiego.
Każdy uczestnik nadsyłający wypełnioną Kartę Zgłoszenia tym samym wyraża zgodę na warunki
określone w niniejszym regulaminie.

Ogłaszamy konkurs malarski związany ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

REGULAMIN KONKURSU i WARUNKI UCZESTNICTWA w Konkursie Malarskim „100
Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości".

1. W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy, dyplomanci wyższych uczelni
plastycznych, oraz członkowie Z.P.A.P.
2. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w dowolnej technice malarskiej o tematyce związanej ze
100 leciem Niepodległości Polski, wykonane w ciągu ostatnich trzech lat, uprzednio niewystawiane, będące
własnością autorów. Maksymalna przekątna pracy: 150 cm.
3. Wstępna kwalifikacja prac na wystawę pokonkursową odbędzie się na podstawie nadesłanych zdjęć w
formacie JPG i JPEG, o co najmniej wymiarach 2560 x 1920 pikseli, o rozdzielczości co najmniej 150 dpi. Nadesłane zdjęcia posłużą jednocześnie jako materiały do druku katalogu wystawy pokonkursowej. Zdjęcia należy przysłać drogą pocztową (płyta CD) na adres FUNDACJA ART.HANZA Białystok 15-001 ul. Sienkiewicza 22.p.4 lub na adres internetowy:
arthanzabialistok@gmail.com lub wiszniewski@vp.pl
4. Każdy z uczestników może nadesłać zdjęcia od 1 do 4 prac wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną Kartą
Zgłoszenia - do pobrania na stronie www.malarzepodlasia.pl. Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na konto Fundacji:
Bank Pekao S.A 49 1240 5211 1111 0010 7293 4657
Wszystkie materiały można nadesłać na adres mailowy: arthanzabialistok@gmail.com
Nadesłanie dowodu wpłaty traktowane będzie jako warunek uczestnictwa w Konkursie.
5. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę, kwota 50 zł. nie podlega zwrotowi.
6. Prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i
nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość.
7. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia obrazów
zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie Konkursu.
8. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia ponoszą autorzy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie.

Karta zgłoszeniowa do pobrania


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU MALARSKIEGO W
RAMACH PROJEKTU FUNDACJI ART. HANZA W BIAŁYMSTOKU Z
OKAZJI OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Zgłaszam przystąpienie do w/w projektu w charakterze
uczestnika konkursu malarskiego i oświadczam, że
zapoznałem/am* się z regulaminem tego konkursu opublikowanym
na stronie www.malarzepodlasia.pl, akceptuję jego warunki i
zobowiązuję się do przestrzegania go.
Imię i nazwisko uczestnika konkursu…………...……………...……….
Data i miejsce urodzenia …………………………..…………………….
PESEL……………………………………………………………….……..
Seria i numer dowodu osobistego……………..………………………..
Adres zamieszkania……………………………………...……………….
Dane do korespondencji (telefon, e-mail)………………………………
Wszystkie informacje objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 ze zmianami.)
1. Oświadczam, że jestem / nie jestem członkiem ZPAP Odział w …………………………..*
oraz podaję rodzaj wykształcenia i rok ukończenia studiów:…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
2. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w
dokumentach aplikacyjnych do konkursu oraz przyjmuję do wiadomości, że
administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Art. Hanza 15-001 Białystok ul.
Sienkiewicza 22 pok 4 oraz że moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym
podmiotom w celu realizacji, monitoringu i sprawozdawczości oraz promocji projektu.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć mojej osoby i obrazów w celach
dotyczących realizacji projektu w tym do wydawnictwa w formie katalogu obrazów oraz
w materiałach promocyjnych i marketingowych.
*niepotrzebne skreślić
(czytelny podpis)…………………………………………………………...
Miejscowość i data zgłoszenia …………………………..

Zapraszamy!!

Program dostępny na stronie www.malarzepodlasia.pl