KSA 2019

2019-06-28 - 2019-09-01

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – DIALOGI.

Malarstwo Rzeźba Rysunek

Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg KrakowskiZPAP_ASP

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Wystawa „ZPAP_ASP" posiada aspekt historyczny i przypomina sylwetki

Wystawa artystów związanych zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie lub będących jej absolwentami, którzy swą postawą społeczną, zaangażowaniem i działalnością artystyczną przyczynili się do rozwoju i budowania świetności Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Wystawa ma związek z ponad stuletnią działalnością ZPAP Okręgu Krakowskiego i obchodzonym w 2018 roku jubileuszem 200-lecia ASP w Krakowie. Jest formą dialogu pomiędzy dwoma instytucjami kultury, z których jedna kształci artystów, a druga dzięki tym artystom istnieje, kreując życie artystyczne środowiska, wspomagając twórców i promując ich sztukę.


Joanna Warchoł

kurator / malarstwo

Maria Moroz

kurator / rzeźba
PAMIĘCI ARTYSTÓW POLSKI NIEPODLEGŁEJ

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki


Wystawa pomyślana jest jako rodzaj dialogu współczesnych, żyjących artystów krakowskich z artystami związanymi ze środowiskiem Krakowa, którzy w ciągu ostatniego stulecia mocno zaznaczyli się swoją twórczością – ale także zaangażowaniem społecznym i politycznym – na rzecz szeroko rozumianej wolności. Nie chodzi bynajmniej (jedynie) o malarzy, rzeźbiarzy, grafików, którzy ryzykując często życie, opierali się najeźdźcom i okupantom. Na liście patronów – którą stworzyliśmy w związku z wystawą, mając świadomość, że jest ona subiektywna – są także Ci, którzy z przekonaniem i determinacją, bronili swojej niezależności na polu sztuki w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w czasie okupacji niemieckiej czy latach PRL-u.

Artyści, do których skierowaliśmy zaproszenie, w naszym odczuciu, są kontynuatorami podobnych postaw. Lista zaproszonych uwzględnia fakt, że przedmiotowa wystawa jest częścią o wiele bardziej rozległego zjawiska, jakim są „Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – Dialogi", na które składa się dużo ekspozycji, w związku z tym, staraliśmy się unikać powtórzeń osób i dzieł, jednocześnie nie gubiąc charakteru wystawy. Obejmuje ona (lista) artystów różnych pokoleń i różnych aktywności twórczych, od

klasycznych malarzy po performerów.


Zbigniew Bajek

Wojciech Kopeć

Kuratorzy


KONTRASTY / rozpasanie i asceza
Pałac Sztuki TPSP w Krakowie


Wystawa aktualnej twórczości krakowskich twórców. Hasłem przewrotnie i przenośnie prowokującym do prezentacji jest: ROZPASANIE I ASCEZA – forma, treści, fascynacje i nastroje.

Zaproszeni artyści w swoich indywidualnych kreacjach dotykają złożoności życia, niepokornie opisując świat. Czasem ironicznie, absurdalnie z przepychem formy, koloru, bogatej narracyjności, a kiedy indziej powściągliwie, w wyrazistej ciszy. Pojawia się dialog z uczuciami, może jakaś dwuznaczność przesłania. Coś ujawnia się, a coś pozostaje niewidoczne. Spokój, emocje i nagle, gdzieś następuje przekraczanie granic…


Ewa Gołogórska-Kucia

Kurator / malarstwoKontrast, jako jedno z fundamentalnych zjawisk tak silnie eksploatowane w rozmaitych dziedzinach sztuki, stał się punktem wyjścia dla jednej z tegorocznych wystaw „KrakowskichSpotkań Artystycznych 2019 – Dialogi", która prezentowana jest w Pałacu Sztuki. Kontrast potrafi byćdziałaniem budującym strukturę dzieła, jak również przez swoją naturę łączenia przeciwieństw; może tworzyć warstwę narracyjną. Tym razem stał się kluczem do zrozumienia specyfiki wspomnianej wystawy, która ukazuje ponad trzydziestu artystów rzeźbiarzy związanych z Krakowem. Przedstawiając każdego z twórców zaledwie jednym dziełem, nie sposób określić żadnej z artystycznych osobowości. Zasadniczym zadaniem prezentacji jest natomiast ukazanie widzowi szerokiego spektrum podejmowanych tematów i problemów, jak również potężnej gamy środków wyrazu stosowanych przez rzeźbiarzy. Krakowskie środowisko kulturalne, jak spora część świata sztuki, silnie koncentruje się na młodych artystach, poszukując przeżyć w najnowszych trendach. Wystawa jaką prezentujemy jest polem refleksji nad działalnością artystów wcześniejszych generacji, których nie słabnąca postawa twórcza może okazać się niebanalną kontrpropozycją, a może nawet dopełnieniem „pejzażu" twórczości młodych.


Jacek Dudek

Krzesimir Wiater

Kuratorzy / rzeźbaRELACJE

Pałac Sztuki TPSP w Krakowie


Artysta tworząc dzieło, prowadzi pewien rodzaj gry z odbiorcą. Ta gra ma zaktywizować odbiorcę, zachęcić go do zaangażowania się w sztukę. Następuje dzięki temu bardzo istotna zmiana w relacjach Twórca – Dzieło – Odbiorca. Umberto Eco, w eseju pt. „Dzieło Otwarte" w bardzo istotny sposób zmienił zapatrywanie na relacje, które zachodzą w momencie objawienia się „dzieła". Opisał zmiany relacji między artystą, dziełem i odbiorcą w sztuce współczesnej, takie jak niejasność i samo-zwrotność, a głównie ich otwarty charakter. Uważał, że postrzeganie czegoś jako dzieła sztuki wymaga elementu, którego oko nie jest w stanie dostrzec, atmosfery teorii, wiedzy o historii sztuki. Również dystansu emocjonalnego, admiracji, skupienia uwagi. Najważniejsze w układzie: Artysta – Dzieło – Odbiorca jest dzieło. Myślenie o dziele sztuki jako o pewnym komunikacie pełniącym funkcje estetyczne. Komunikat estetyczny nigdy nie jest ostatecznie określony, skończony, uporządkowany – ma stwarzać okazję do kontemplacji czy też artystycznych przemyśleń. Artyści zaproszeni do udziału w wystawie „Relacje", swoje Dzieła Otwarte oferują odbiorcom ku ich życzliwej kontemplacji.


Małgorzata Bundzewicz

Kurator / malarstwoPUNKT WYJŚCIA

Biała Galeria CENTRUM NCK


„Punkt wyjścia", to wystawa prac wybranych autorów przed czterdziestym rokiem życia, mieszkających i tworzących w Krakowie, prezentowana w Galerii Białej Nowohuckiego Centrum Kultury. Ideą wystawy jest ukazanie twórczości artystów młodego pokolenia w kontekście ich indywidualnych inspiracji, stanowiących swoisty punkt wyjścia w artystycznych poszukiwaniach. Dlatego też w galerii, obok obrazów artystów zaproszonych do wystawy, znajdziemy ważne dla nich cytaty z książek, wiersze, reprodukcje obrazów, zdjęcia, szkice i notatki, jak również autokomentarze zawierające genezę wystawionych prac. Wystawa jest pretekstem do ukazania tej sfery pracy artysty, która nigdy nie jest eksponowana. Sfery pełnej impulsów, zauroczeń, przemyśleń, obserwacji, zachwytów, negacji, które determinują formowanie się postawy artystycznej. Przejawem tego procesu są prezentowane prace.


Dariusz Milczarek

Kurator / malarstwo


Punkt wyjścia, to moment inicjujący proces, w którym coś się zaczyna. Każdy artysta posiada swoją własną bazę odniesień i znaczeń, stanowiącą dla niego początek. Niewiele jest okazji, aby się tym podzielić z szerszym gronem odbiorców. Celem tej wystawy jest pokazanie aktualnej twórczości młodych artystów w odniesieniu do twórczości swych mistrzów, którzy stanowili dla nich wyjściowy wzór oraz przykład artystycznej postawy, zarówno pod względem plastycznym jak i ideologicznym. Pojawiają się też inspiracje pozaartystyczne, ujawniające mnogość możliwości, jakie niesie ze sobą wrażliwa obserwacja rzeczywistości. Autorzy prezentują nie tylko swoje prace artystyczne, ale również „źródło" ich powstania oraz przemyślenia i rozważania, które poprzedziły powstanie dzieła. Niestandardowe pokazanie elementów towarzyszących pracy, pozwala na uwydatnienie tego, czym jest droga twórcza i jak różnorodnie się kształtuje. Finalne dzieło może zaskakiwać odmiennością od „źródła" swego powstania. Wynikła nieoczywistość pozostanie jednak tajemnicą warsztatu autora. Jako odbiorcy, widząc finalne dzieło oraz „punkt wyjścia", możemy we własnej wyobraźni przejść hipotetyczną ścieżką twórczą i przeżyć – odebrać to co oferuje nam dzieło.


Magdalena Cisło

Kurator / rzeźbaALTER EGO 2

Galeria Pryzmat


Pierwsza wystawa „ Alter Ego", która odbyła się w Galerii Pryzmat w 1999 roku, była poświęcona grafice. Powstała z pytania, czy istnieją artystyczne przyjaźnie i jaki wpływ ma bliska osoba na naszą twórczość?

Na co dzień nikt, albo bardzo rzadko, tworzy wspólnie z kimś innym. Tworzenie to proces intymny – artyści są indywidualistami zamkniętymi w pracowniach, ale ich ego nie byłoby prawdziwym, gdyby nie szukało lustra i potwierdzenia wartości własnego Ja.

Zorganizowana 20 lat później wystawa rysunku „Alter Ego 2", odbywająca się podczas „Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 – DIALOGI", oparta jest na pomyśle, że dwudziestu „ego-centrystów", czyli 10 par bliskich sobie twórców, przedstawia rysunkowy ślad poszukiwania własnej tożsamości, poprzez wspólną prezentację swej twórczości opartej na duchowej i artystycznej tożsamości z drugim artystą.


Adam Małek

KuratorINTERAKCJE

Przechadzki samotnego marzyciela / Marzenia samotnego wędrowca

Galeria Promocyjna ASP


Sytuacja człowieka po J.J. Rousseau i po człowieku Rosi Braidotti: szczelina między naturą a technologią. Natura i technologia są – jako pozbawione wolnej woli – tak samo nieprzyjazne człowiekowi. Cechuje je powtarzalność, mechaniczność, zaprogramowanie, indyferencja, multiplikacja, bezcelowość itp. Wyjście do miasta i wyjście do lasu to to samo. „Marzyciel/ wędrowiec" przyszłości to figura „krzemowego dzikusa" – człowieka łączącego to, co pierwotne z tym, co zaawansowane technologicznie. To współczesny anarchistyczny flaner traktujący rzeczywistość widzialną jako sytuację kina rozszerzonego – egzystencjalno-metafizycznego

ekranu projekcyjnego w permanentnym przestrzennym działaniu i doświadczaniu (expanded cinema). Utraciwszy nadzieje na ulepszenie Świata i zbudowanie Nowego Człowieka (paradygmat awangardy i modernizmu) bohater nasz przechodzi na pozycję pesymistycznego, melancholijnego obserwatora końca świata i jego powolnego konania… Osobnym punktem wystawy, który koncentrować ma owe wędrówki w przestrzeni fizycznej (ścieżki i drogi) oraz psychicznej (neurony i synapsy) jest figura końca drogi – Ziemi Obiecanej (kolonia, obóz, kibuc).

Obecna krytyka romantycznej spuścizny i paliatywnego modelu rzeczywistości każe nam czynić wysiłki w celu przywrócenia oświeceniowego paradygmatu jako naszej ostatniej deski ratunku.


Grzegorz Sztwiertnia
Joanna Zemanek

KuratorzyPRZESTRZEŃ_ZNACZEŃ

Planty Krakowskie
wystawa plenerowa

Druga odsłona ekspozycji rzeźby w przestrzeni krakowskich Plant, w ramach „Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 – DIALOGI", to kontynuacja propozycji nakierowanej na przybliżenie odbiorcom dzieł, których forma i specyfika umożliwia

ich percepcję poza ograniczonymi przestrzeniami galerii sztuki.

Rzeźba w przestrzeniach Krakowa gości stosunkowo rzadko, szczególnie ta, nosząca miano współczesnej... Prezentacja niniejsza chce nieco nadrobić te zaległości w formie kilkutygodniowej wystawy, ukazującej dzieła wybranych artystów, nie uzurpując sobie jednak prawa do bycia reprezentacją pewnego nurtu czy określonej stylistyki. Dobór prac to, z jednej strony, próba ukazania formalnej różnorodności spojonej troską o czytelność plastycznego znaku, ale także wielowątkowości odniesień do rzeczywistości kreowanej przez człowieka – przestrzeni emocji, refleksji czy racjonalnej obserwacji…

Przestrzeń_znaczeń jest więc subiektywną relacją wobec spostrzeżeń ujętych w złożoną semantykę rzeźbiarskiej formy i materii.


Jan Tutaj

Kurator50. lat Galerii Pryzmat

Aleja Róż

wystawa plenerowa


Wystawa zat. „50.lat Galerii Pryzmat" jest przypomnieniem obchodzonego w 2018 roku jubileuszu tejże Galerii, mieszczącej się w Domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej 3, należącego do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Ta najdłużej funkcjonująca w Krakowie prywatna galeria sztuki współczesnej, przez cały czas swej działalności służyła środowisku artystycznemu naszego miasta, prezentując setki wystaw indywidualnych, zbiorowych, problemowych, tematycznych, jubileuszowych i okolicznościowych polskich i zagranicznych artystów. Jej dzieje, to znacząca część historii wystawienniczej Krakowa. Prowadzona przez artystów, niezmiennie realizowała misję propagowania i promowania sztuki oraz edukacji poprzez sztukę. Jest jedną z najbardziej znanych, cenionych i szanowanych krakowskich galerii, która pomimo wielu zawirowań dziejowych zawsze służyła sztuce, artystom i szerokiemu gronu odbiorców.


Joanna Warchoł

Kurator

KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE 2019 – DIALOGI.

MALARSTWO RZEŹBA RYSUNEK


Organizator:
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski


Współorganizatorzy:
Gmina Miejska Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie


Partnerzy:

Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Krakowa
Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Krakowie


Patronat honorowy:

prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

prof. Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

dr Janusz Janowski, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków


Kurator generalny:
Joanna Warchoł, Prezes ZPAP Okręgu Krakowskiego


Wystawy główne:

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pałac Sztuki TPSP w Krakowie, Biała Galeria CENTRUM NCK, Galeria Promocyjna ASP, Galeria Pryzmat, Planty Krakowskie, Aleja Róż


28 czerwiec – 31 lipiec 2019


Wystawy towarzyszące:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Galeria ASP / Galeria Jednej Książki Biblioteki Głównej ASP / Galeria Malarstwa ASP / Galeria Wydziału Rzeźby R / Galeria Cztery Ściany Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Connaisseur Salon Dzieł Sztuki, Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej, Artemis Galeria Sztuki, Galeria Centrum Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Galeria Domu Polonii, Galeria Floriańska 22, Galeria Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, Galeria Kotłownia Politechniki Krakowskiej, Galeria Labirynt, Galeria M37A, Galeria Mag, Galeria Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, Galeria Sztuki Raven, Galeria Szalom, Gołogórski Gallery, Jan Fejkiel Gallery, Krakowskie Forum Kultury, Muzeum

Krakowa – Kamienica Hipolitów, Muzeum Narodowe w Krakowie – Pawilon Józefa Czapskiego, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Nowohuckie Centrum Kultury: Biała Galeria / Czarna Galeria, Galeria Pryzmat, Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny, Spółdzielnia Ogniowo, Wiesław Domański – Galeria Autorska Rzeźby, Zofia Weiss Gallery


maj – sierpień 2019


Otwarcie „Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 – DIALOGI. Malarstwo Rzeźba Rysunek":

GSW Bunkier Sztuki, 28 czerwiec 2019, godz. 17.00
„Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – DIALOGI. Malarstwo Rzeźba Rysunek" to druga odsłona ogólnokrakowskiego festiwalu sztuki organizowanego przez ZPAP Okręg Krakowski.
Idea imprezy narodziła się ponad trzy lata temu i wynikała z potrzeby zaakcentowania roli rodzimych artystów w mieści sztuki, jakim jest Kraków. Pierwszy festiwal odbył się w lipcu 2017 roku pod tytułem:

„Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 – KONFIGURACJE. Malarstwo Rzeźba Rysunek"


W swym głównym złożeniu projekt ma na celu pokazanie w niespotykanym do tej pory wymiarze potencjał środowiska artystycznego Krakowa poprzez zakrojoną na bardzo szeroką skalę prezentację wielopokoleniowego, współczesnego dorobku profesjonalnych artystów sztuk pięknych, mieszkających
i tworzących w Krakowie lub z Krakowem związanych zawodowo.


Artyści przedstawią swą twórczość w najważniejszych krakowskich instytucjach kultury, muzeach
i wielu prywatnych galeriach sztuki. Wystawy prezentować będą działania i koncepcje artystyczne typowe dla szeroko pojętej sztuki współczesnej o charakterze klasycznym i wynikających z niego działań interdyscyplinarnych i multimedialnych. Podstawowymi dziedzinami sztuki objętymi założeniami projektu są: malarstwo, rzeźba i rysunek, będące punktem wyjścia do innych działań artystycznych.


Tytułowy „dialog" jest próbą nawiązania rozmowy, wymiany poglądów, zdefiniowania zależności, wykazania różnic i podobieństw interpretacyjnych dzieł oraz postaw ich twórców zarówno pomiędzy artystą i jego dziełem jak i samymi artystami, pomiędzy pokoleniami, twórcą a odbiorcą oraz różnymi koncepcjami w sztuce.

Projekt służy promocji krakowskich artystów i wykazaniu zakresu artystycznych kreacji w obrębie współczesnych kierunków i trendów w sztuce.


Impreza składa się z 9 wystaw głównych organizowanych przez ZPAP Okręg Krakowski i prezentowanych od 28 czerwca do końca lipca br. oraz z 41 wystaw towarzyszących – indywidualnych lub zbiorowych, organizowanych od końca kwietnia do końca sierpnia br. przez instytucje kultury, muzea i prywatne galerie sztuki współczesnej w Krakowie.

KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE 2019 – DIALOGI.

MALARSTWO RZEŹBA RYSUNEK


Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego


Wystawy główne


GSW Bunkier Sztuki

Plac Szczepański 3a, 33-332 Kraków

* ZPAP_ASP

28.06 - 28.07.2019
wernisaż: 28.06.2019, godz. 17.00

kuratorzy: Joanna Warchoł (malarstwo), Maria Moroz (rzeźba)

* Pamięci Artystów Polski Niepodległej

28.06 - 28.07.2019
wernisaż: 28.06.2019, godz. 17.00

kuratorzy: Zbigniew Bajek, Wojciech KopećPlanty Krakowskie
przed GSW Bunkier Sztuki


* Przestrzeń_znaczeń

wystawa plenerowa rzeźby

28.06 - 28.07.2019
wernisaż: 28.06.2019, godz. 18.00

kurator: Jan TutajPałac Sztuki TPSP w Krakowie

Plac Szczepański 3, 33-332 Kraków

* Kontrasty

rozpasanie i asceza

28.06 - 28.07.2019

wernisaż 28.07.2019, godz. 18.30

kuratorzy: Ewa Gołogórska-Kucia (malarstwo), Jacek Dudek, Krzesimir Wiater (rzeźba)


* Relacje

28.06 - 28.06.2019

wernisaż 28.07.2019, godz. 18.30

kuratorzy: Małgorzata Bundzewicz (malarstwo), Jacek Dudek, Krzesimir Wiater (rzeźba)Galeria Pryzmat

ul. Łobzowska 3, 31-139 Kraków


* Alter Ego 2
28.06 - 02.08.2019
wernisaż: 01.07.2019, godz. 18.00

kurator: Adam MałekGaleria Promocyjna ASP w Krakowie

Plac Matejki 13, 31-157 Kraków


* Interacje
Przechadzki samotnego marzyciela / Marzenia samotnego wędrowca
02 - 31.07.2019

wernisaż: 02.07.2019, godz. 18.00

kuratorzy: Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek


Biała Galeria CENTRUM NCK w Krakowie

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków


* Punkt wyjścia

01 – 31.07.2019

wernisaż: 04.07.2019, godz. 18.00

kuratorzy: Dariusz Milczarek (malarstwo), Magdalena Cisło (rzeźba), Joanna Gościej-Lewińska (NCK)Aleja Róż


50 lat Galerii Pryzmat

wystawa plenerowa

03-31.07.2019

kurator: Joanna Warchoł

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – DIALOGI. Malarstwo Rzeźba Rysunek

Wystawy towarzyszące

05 – 08. 2019Galeria Kotłownia Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Dialog wież – Dialog baszni

Tomasz Awdziejczyk, Joanna Banek, Barbara Frankiewicz, Agnieszka Półrola, Serge Vasilendiuc
16.04 - 09.05.2019

wernisaż: 16.04.2019, godz. 17.00

Biała Galeria CENTRUM Nowohuckiego Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków


Malarstwo
40-lecie pracy twórczej artysty

Grzegorz Stec
17.04 - 20.05.2019

wernisaż: 17.04.2019, godz. 18.00Galeria Pryzmat

ul. Łobzowska 3, 31-192 Kraków


Malarstwo. Czarne obrazy
40-lecie pracy twórczej artysty

Grzegorz Stec

24.04 -15.05.2019

wernisaż: 24.04.2019, godz. 18.00Galeria Sztuki Raven

ul. Brzozowa 7, 31-050 Kraków


PAPER in RED

Ewa Rosiek-Buszko

07 - 21.05.2019

wernisaż: 07.05.2019, godz. 18.00


Czarna Galeria CENTRUM Nowohuckiego Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków


Jej oblicze, jej sekret...

Małgorzata Jagiełło

17.04 – 20.05.2019
wernisaż: 08.05.2019, godz. 18.00Galeria Szalom

ul. Józefa 16, 31-056 Kraków


Materia

Jadwiga Żołyniak

09 - 31.05.2019

wernisaż: 09.05.2019, godz. 18.00


Galeria Cztery Ściany
WKiRDS ASP w Krakowie

ul. Juliusza Lea 27-29, Kraków

NIE MA
Katarzyna Skrobiszewska

15.05 - 03.06.2019

wernisaż: 13.05.2019, godz. 19.00Galeria Floriańska 22
ul. Floriańska 22, 31-021 Kraków

Ale natura zawsze jest znakiem
Teresa Starzec

15 - 28.05.2019

wernisaż: 15.05.2019, godz. 18.0Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
Pawilon Józefa Czapskiego
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10-12-14

Porozmawiajmy

Andrzej Bieńkowski, Maciej Bieniasz, Antoni Fałat, Ryszard Grzyb, Łukasz Korolkiewicz, Ewa Kuryluk, Zbysław Marek Maciejewski, Andrzej Okińczyc, Marek Sappetto, Jacek Siennicki, Jan Świtka, Paweł Taranczewski, Ryszard Woźniak

17.05 - 23.06.2019

wernisaż: 16.05.2019, godz. 18.00Galeria Pryzmat

ul. Łobzowska 3, 31-192 Kraków

Malarstwo Grafika Projekty

Mariusz Dudek

20 - 31.05.2019

wernisaż: 20.05.2019, godz. 18.00NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny

os. Górali 24, 31-061 Kraków


Wiesław Obrzydowski. Dziki Kraków
Wiesław Obrzydowski
23.05 - 08.06.2019
wernisaż: 23.05.2019, godz. 17.00Galeria Sztuki Raven

ul. Brzozowa 7, 31-050 Kraków

Świat Tukana

Eugeniusz Tukan Wolski

24.05 - 09.06.2019

wernisaż: 24.05.2019, godz. 17.00


Biała Galeria CENTRUM Nowohuckiego Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Notes dla Leonarda da Vinci
Jubileusz 500-lecia śmierci Mistrza
Dorota Pietrzyk
23.05 - 16.06.2019
wernisaż: 24.05.2019, godz. 19.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czarna Galeria CENTRUM Nowohuckiego Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Żywioł materii
Maria Ptaszek
24.05 - 16.06.2019
wernisaż: 28.05.2019, godz. 18.00


Galeria Floriańska 22
ul. Floriańska, 31-021 Kraków


Konstrukcje i dekonstrukcje
Iwo Birkenmajer

31.05 - 20.06. 2019

wernisaż: 31.05.2019, godz. 18.00Galeria Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Oś. Górali 5, 31-959 Kraków

Botany

Marta Kula Ulatowska

12 - 26.06.2019

wernisaż: 02.06.2019, godz.18.00Wiesław Domański

Galeria Autorska Rzeźby
ul. Miarowa 10, 30-616 Kraków


Wystawa Jubileuszowa z okazji 35-lecia pracy twórczej (część I)

Wiesław Domański

08.06 - 08.07.2019

wernisaż: 08.06.2019, godz. 16.00Galeria Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Oś. Złotego Wieku 14, 31-615 Kraków

Malowany ogród

Marta Kula Ulatowska

15.06 - 03.07.2019

wernisaż: 15.06.2019, godz.18.00Kamienica Hipolitów

Oddział Muzeum Krakowa

Plac Mariacki 3, 31-042 Kraków


Podmuch zmian

Iwona Siwek-Front

16.06 -15.07.2019Galeria Kotłownia Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Materia życia

Bożena Boba-Dyga, Irena Emilewicz, Anna Flaga

wystawa w ramach „Rok kobiet z ASP"

18.06 - 25.06.2019

wernisaż: 18.06.2019, godz. 17.00Dom Polonii w Krakowie

Rynek Główny 14, 31-008 Kraków


Wystawa Klubu Malarzy

18.06 – 13.07.2019

wernisaż: 18.06.2019, godz.18.30Galeria Centrum

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych

Rynek Główny 29, II piętro, 31-010 Kraków


Sikorski/Szafran w dialogu

Bartosz Sikorski, Karol Szafran

23.06 - 26.07.2019

wernisaż: 22.06.2019, godz. 18.00Galeria „R"

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Zniekształcone echo głębi

Dobiesław Gała
24.06 - 31.07.2019

wernisaż: 24.06.2019, godz. 17.00Galeria Floriańska 22

ul. Floriańska 22, 31-021 Kraków


pisane – napisane…

rysowane – narysowane…

Teresa B. Frodyma

22.06 - 12.07.2019

wernisaż: 24.06.2019, godz. 18.00Zofia Weiss Gallery

ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków


Aneri

Aneri Irena Weissowa

25.06 - 10.07.2019

wernisaż: 25.06.2019, godz. 19.00Jan Fejkiel Gallery

ul. Sławkowska 14, 31-014 Kraków

Pojemność: 460 pasażerów

Bogdan Achimescu

26.06 -10.07.2019

wernisaż: 26.06.2019, godz.19.00Galeria Jednej Książki

Biblioteka Główna ASP w Krakowie

ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków

Rzeźba Dialogus Westrych

Tomasz Westrych

27.06 - 30.09.2019

wernisaż: 27.06.2919, godz. 12.00Artemis Galeria Sztuki

ul. Poselska 15, 31-002 Kraków


Pieczęcie Aniołów

Janina Kraupe

28.06 - 31.07. 2019

wernisaż: 27.06.2019, godz. 18.00Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków


10 Żydów, którzy rozsławili Polskę

Beata Stankiewicz

28.06 - 22.09.2019

wernisaż: 27.06.2019, godz. 18.00Galeria Malarstwa ASP w Krakowie

Pl. Matejki 13, 31-157 Kraków


Flogiston

Bartek Bałut, Andrzej Bednarczyk, Iwona Demko, Wacław Gawlik, Michał Kastory, Piotr Korzeniowski, Wojciech Kopeć, Magdalena Kulesza-Fedkowicz, Władysław Matlęga, Maria Luiza Pyrlik, Zbigniew Sałaj, Justyna Smoleń, Monika Smyła, Witold Stelmachniewicz, Michał Zawada
02.07 - 31.07.2019

wernisaż: 02.07.2019, godz. 19.00


Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej
ul. Rabina Meiselsa 17, 31-058 Kraków


Exterior – Interior

Małgorzata Bundzewicz

05.07 - 06.08.2019
wernisaż: 05.07.2019, godz. 18.00Spółdzielnia Ogniwo

ul. Paulińska 28, 31-065 Kraków


Dialog

Marta Kawiorska, Dariusz Milczarek

12.07 - 26.07.2019

wernisaż: 12.07.2019, godz. 18.30Galeria ASP w Krakowie
ul. Basztowa 18, 31-143 Kraków


Obrazy stamtąd
Teresa Kotkowska-Rzepecka
25.07 - 28.08.2019
wernisaż: 25.07.2019, godz. 18.00Galeria M37A

ul. Wrocławska 66/37a, 30-017 Kraków


Przestrzeń osmozy

Ewa Maria Romaniak, Anna Sołtysik, Bartłomiej Domagała

27.07 - 31.08.2019

wernisaż: 27.07.2019, godz.17.07Galeria Mag

ul. Szeroka 32, 33-332 Kraków


Dialog Postać Malarstwo

Dialog Postać Rzeźba

Mira Magiera&Maria Niewiadomska

01 - 14.08.2019

wernisaż: 01.08.2019, godz. 18.00Galeria Labirynt

ul. Brzozowa 9/1, 31-050 Kraków


Dialogi z pejzażem w tle – pamiętnik metafor semiotycznych

Teresa M. Żebrowska

01 - 10.08.2019

wernisaż: 01.08.2019, godz.19.00


Galeria Floriańska 22

ul. Floriańska 22/1b, 31-021 Kraków


2 x M

Marta Wojnicka, Mira Skoczek-Wojnicka

02 - 24.08.2019

wernisaż: 02.08.2019, godz. 19.00


Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego

ul. Grodzka 29, 31-001 Kraków


Muzyka barw – stan obecny

Anna Ślwińska

09 - 29.08.2019

Wernisaż: 09.08.2019, godz. 20.00
Koncert: Weronika Kukla & Miłosz Bazarnik


o KSA 2019

więcej o KSA 2019