O nas

Związek Artystów Plastyków został zarejestrowany w marcu 1911 roku pod nazwą Związek Powszechny Artystów Plastyków", z siedzibą w Krakowie przy Placu św. Ducha 5, na podstawie statutu zatwierdzonego przez C. K. Namiestnictwo we Lwowie decyzją z dnia 15.03.1911 roku.

Inicjatywa założenia Związku wyszła od Tytusa Czyżewskiego oraz Andrzeja Zbigniewa Pronaszków, ale główna zasługa jej urzeczywistnienia należała do Leona Kowalskiego (1870-1937), malarza, grafika, krytyka sztuki i pamiętnikarza, a nade wszystko obdarzonego zmysłem i talentem organizatora.

21 marca 1928 roku Rada Miejska Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ustanowiła na rzecz Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie prawo budowli "Domu Artystów" na działkach miejskich "Górne Młyny" (o powierzchni około 849 metrów kwadratowych).

Autorem projektu i planów Domu Plastyków był prof. dr. inż. Adolf Szyszko-Bohusz ówczesny prezes Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie.
27 października 1934 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Plastyków.


W czasie wojny i okupacji Związek jak wszystkie organizacje polskie - uległ likwidacji. Działał jednak nielegalnie pod płaszczykiem "Kawiarni Artystów". Kawiarnia działała na podstawie normalnego zezwolenia handlowego dając przy okazji zatrudnienie wielu artystom.

Po wojnie w 1945 roku w Domu Plastyków odbyła się rejestracja mieszkających w Krakowie plastyków oraz wybory do Zarządu Okręgu Krakowskiego. ZPAP na nowo rozpoczął swoją działalność. Pierwszym po wojnie prezesem ZO ZPAP w Krakowie został prof. Czesław Rzepiński.

W momencie wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku ZPAP został zawieszony, a następnie rozwiązany w 1983 decyzją władz komunistycznych. W wyniku postanowień tzw. Okrągłego Stołu ZPAP uzyskał możliwość legalizacji przez ponowną rejestrację, co nastąpiło w czerwcu 1989 roku. W grudniu 1989 roku w Krakowie obradował XVII Walny Zjazd Delegatów, który uchwalił "Deklarację Programową" i wybrał nowe władze.

28 kwietnia 2004 roku Okręg Krakowski uzyskał osobowość prawną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia o wpisie ZPAP Okręg Krakowski do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorstw.

W prezentacji- historyczne zdjęcia budynku ZPAP przy ul. Łobzowskiej 3, zaprojektowanego przez A.Szyszko-Bohusza /foto/, oraz fotografie Leona Kowalskiego, pierwszego Prezesa ZPAP, dalej foto. obecnego Zarządu ZPAP OK i obecny wzgląd budynku.

Oryginalne rysunki i projekty architektoniczne oraz archiwalne fotografie pokazujące dorobek Adolfa Szyszko–Bohusza, jednego z najwybitniejszych artystów, architektów okresu międzywojennego, Rektora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1924–29), można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie „Reakcja na modernizm".

http://www.muzeum.krakow.pl/NewsItem.107.0.html?&n...[tt_news]=6132&tx_ttnews[backPid]=147&cHash=cca05ded09acbc67a206499afb2d92c3

Statut

STATUT pobierz

STATUT ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

(tekst jednolity na dzień 7.04.2019r.)

Szanując dorobek wszystkich artystów – członków Związku Polskich Artystów Plastyków,
ufając, że wrażliwość estetyczna wynika z wrażliwości etycznej, oraz pragnąc zapewnić
uporządkowane pole społecznej aktywności naszym następcom, w trosce o dobre imię
i materialny byt twórców, postanawiamy, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Związek Polskich Artystów Plastyków, w skrócie „ZPAP" jest stowarzyszeniem twórców
i posiada osobowość prawną.
§ 2
Terenem działania ZPAP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów
statutowych ZPAP może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 3
Siedzibą władz głównych ZPAP jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4
ZPAP tworzy, w miarę potrzeby, terenowe jednostki organizacyjne - Okręgi i Oddziały.
Okręgi ZPAP posiadają osobowość prawną.
§ 5
ZPAP może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
o ile przynależność do nich pozostaje w zgodzie z celami i interesem ZPAP.

Rozdział II
Cele i formy ich realizacji

§ 6
Celami ZPAP są:
1. Działalność na rzecz ochrony praw zawodowych, moralnych i materialnych artystów
plastyków oraz reprezentowanie członków ZPAP w kraju i za granicą.
2. Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie rozwiązań prawnych, zapewniających
warunki dla wykonywania zawodu artysty plastyka w oparciu o status twórcy,
stosowny do społecznych funkcji twórczości plastycznej.
3. Działania w dziedzinie nadzoru estetycznego i orzecznictwa artystycznego
w ramach współpracy z organami państwowymi i samorządowymi.
4. Ochrona praw autorskich do utworów plastycznych oraz wykonywanie uprawnień
wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Działania edukacyjne i oświatowe oraz wspieranie i rozwijanie wszelkiej aktywności
w zakresie sztuk wizualnych, historii sztuki oraz teorii i filozofii sztuki.
6. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości plastycznej, pozyskiwanie
szerokich kręgów jej odbiorców oraz propagowanie idei mecenatu artystycznego.
7. Organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń
oraz propagowanie i organizowanie wszelkich działań służących prezentacji
i wymianie doświadczeń i osiągnięć zawodowych.
8. Ochrona swobody twórczości plastycznej.
9. Kształtowanie zasad etyki i solidarności zawodowej.
10. Prowadzenie działalności socjalnej na rzecz artystów plastyków.
11. Wspomaganie ochrony środowiska poprzez ochronę krajobrazu kulturowego:
przyrodniczego i zurbanizowanego oraz współkształtowanie ładu przestrzennego,
w tym dbanie o zasadność i skuteczność informacji w przestrzeni publicznej,
a także kształtowanie funkcjonalności i estetyki w tej przestrzeni.
12. Działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych określonych
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
13. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, realizacja programów
społecznych w zakresie integracji międzypokoleniowej, budowanie dialogu
międzykulturowego.
§ 7
1. ZPAP realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie z organami Państwa przy opracowywaniu, wdrażaniu i egzekucji
przepisów prawnych ważnych dla środowiska artystów plastyków;
2) podejmowanie współpracy z administracją państwową i samorządową;
3) współpracę z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi,
naukowymi i społecznymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi
i zagranicznymi;
4) tworzenie galerii, pracowni doświadczalnych, warsztatów, domów pracy twórczej,
bibliotek, czytelni itp. oraz sprawowanie opieki nad nimi;
5) pozyskiwanie środków na organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów
i plenerów, sympozjów, szkoleń, aukcji oraz innych działań artystycznych, w tym
edukacyjnych;
6) przyznawanie nagród i wyróżnień oraz ustanawianie i nadawanie odznaczeń
i tytułów honorowych;
7) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów
statutowych;
8) dostarczanie członkom informacji o działaniu organów ZPAP i innych informacji;
9) tworzenie różnych form pomocy koleżeńskiej i socjalnej dla członków ZPAP;
10) równe traktowanie praw członków ZPAP w zakresie ochrony praw autorskich;
11) pozyskiwanie sponsorów i mecenasów sztuki.
2. ZPAP prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
3. ZPAP prowadzi działalność gospodarczą służącą finansowaniu celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie

§ 8
Członkowie ZPAP dzielą się na rzeczywistych, wspierających i honorowych.
§ 9
1. Członkiem rzeczywistym ZPAP może być pełnoletni obywatel, pracujący twórczo w
dziedzinie sztuk plastycznych i uznający statut ZPAP, nie będący członkiem innej
organizacji, której działalność pozostaje w sprzeczności z celami lub interesem ZPAP,
który złoży deklarację członkowską i wniesie wpisowe, a ponadto:
1) ukończył wyższe studia na polskiej albo zagranicznej uczelni kształcącej na
kierunkach artystycznych w zakresie sztuk i uzyskał tytuł magistra sztuki lub
równorzędny, lub posiada stopień naukowy doktora sztuk plastycznych;
2) jeśli nie posiada dyplomu wymienionego w pkt 1) uzyska akceptację Komisji
Kwalifikacyjnej w trybie przewidzianym Regulaminem Przyjęć do ZPAP.
2. Członkiem rzeczywistym ZPAP może być również cudzoziemiec zamieszkały na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, którego twórczość ma znaczący wkład w rozwój kultury
plastycznej, przy czym postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Przyjęcie w poczet członków ZPAP następuje z mocy uchwały Zarządu Okręgu,
zatwierdzonej przez Zarząd Główny.
4. Podstawowymi prawami członka rzeczywistego ZPAP są:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz ZPAP;
2) prawo wyboru Okręgu macierzystego, niezależnie od miejsca zamieszkania;
3) zrzeszanie się w ramach ZPAP w sekcje, kluby, koła (rozdział XIII);
4) prawo do pełnej informacji o działaniach organów ZPAP;
5) prawo do korzystania z pomocy socjalnej organizowanej przez ZPAP;
6) prawo uczestniczenia w wystawach, konkursach, plenerach, sympozjach i innych
podobnych działaniach organizowanych przez ZPAP, zgodnie z ich regulaminami.
5. Podstawowymi obowiązkami członka rzeczywistego ZPAP są:
1) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz ZPAP;
2) sumienne wypełnianie obowiązków wynikających z pełnionych w ZPAP funkcji;
3) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współżycia koleżeńskiego i solidarności
organizacyjnej;
4) regularne opłacanie składek członkowskich.
6. Odmowa przyjęcia w poczet członków rzeczywistych następuje w formie pisemnej lub
elektronicznej i zawiera szczegółowe uzasadnienie. Od odmowy przysługuje
odwołanie do Kolegium Prezesów Okręgów, które może być złożone
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty doręczenia odmowy. Kolegium
Prezesów Okręgów rozpoznaje odwołanie w terminie 3 miesięcy od daty wpływu.
7. Z chwila wykreślenia zlikwidowanego Okręgu z właściwego rejestru, członek
zlikwidowanego okręgu staje się członkiem innego okręgu, wskazanego w jego
oświadczeniu doręczonym w przeciągu roku do Zarządu Głównego ZPAP.
§ 10
1. Członkiem wspierającym ZPAP może być osoba prawna lub fizyczna, krajowa lub
zagraniczna, deklarująca czynne poparcie dla realizacji celów ZPAP.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających ZPAP odbywa się z mocy uchwały Zarządu
Głównego lub Zarządu Okręgu zatwierdzonej przez Zarząd Główny.
3. Osoby prawne, będące członkami wspierającymi ZPAP, są reprezentowane w ZPAP
poprzez przedstawicieli wyznaczonych przez właściwe organy tych osób prawnych.
4. Odmowa przyjęcia w poczet członków wspierających następuje w formie pisemnej lub
elektronicznej i zawiera szczegółowe uzasadnienie. Od odmowy przysługuje odwołanie do
Kolegium Prezesów Okręgów, które może być złożone w nieprzekraczalnym terminie 30
dni od daty doręczenia odmowy. Kolegium Prezesów Okręgów rozpoznaje odwołanie w
terminie 3 miesięcy od daty wpływu.
§ 11
1. Członkiem honorowym ZPAP może zostać osoba posiadająca wybitne zasługi dla
rozwoju sztuk plastycznych lub dla ZPAP.
2. Godność członka honorowego ZPAP nadaje Walny Zjazd Delegatów ZPAP na wniosek
Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu lub z inicjatywy własnej.
3. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Walnego
Zjazdu Delegatów z inicjatywy wnioskodawcy nadania członkostwa, Zarządu
Głównego, Zarządu Okręgu, lub Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 12
1. Przynależność do ZPAP ustaje na skutek:
1) wystąpienia poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa do właściwego
Zarządu Okręgu;
2) skreślenia z listy członków rzeczywistych przez Zarząd Okręgu na skutek
zalegania z opłatą składek członkowskich, zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu;
3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo
popełnione na szkodę Związku;
5) śmierci;
6) wykreślenia osoby prawnej będącej członkiem wspierającym z właściwego
rejestru.
2. Zarząd Okręgu zawiesi w prawach członkowskich członka rzeczywistego zalegającego
z opłatą składek członkowskich, jeśli zaległość przekracza okres roku, po uprzednim
pisemnym bezskutecznym wezwaniu.
3. Zarząd Okręgu skreśli z listy członków rzeczywistych Okręgu członka zalegającego z
opłatą składek członkowskich, jeśli zaległość przekracza okres 2 lat, po uprzednim
bezskutecznym pisemnym wezwaniu.
§ 13
1. Osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 1-4 ma obowiązek pokryć
wszystkie zobowiązania wobec ZPAP zaciągnięte w okresie członkostwa.
2. Osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 1-4 może ubiegać się o
ponowne przyjęcie do ZPAP, w trybie przewidzianym w Regulaminie Przyjęć do ZPAP z
tym, że:
1) osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 2 - po upływie 1 roku od
daty skreślenia;
2) osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 3 - po upływie 3 lat od
daty wykluczenia;
3) osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 4 - po zatarciu
skazania.
3. W wypadku ponownego przyjęcia do ZPAP osoby uprzednio skreślonej z listy członków,
staż członkowski liczony jest od daty ponownego przyjęcia.
§ 14
1. Tryb przyjmowania członków, w tym rozpatrywania skarg na odmowę przyjęcia w poczet
członków, określa Regulamin przyjęć do ZPAP uchwalany przez Kolegium Prezesów
Okręgów.
2. Zarząd Główny prowadzi w postaci elektronicznej i na bieżąco aktualizuje wykaz
członków, zawierający imię i nazwisko, pseudonim lub nazwę oraz adres
korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, o ile został przez członka
wskazany. Zarząd Okręgu aktualizuje niezwłocznie wskazane przez Zarząd Główny
kategorie danych koniecznych dla prowadzenia wykazu członków.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i ogólne przepisy organizacyjne

§ 15
ZPAP tworzy, zależnie od potrzeb, następujące terenowe jednostki organizacyjne:
1) Okręgi;
2) Oddziały - w ramach organizacyjnych okręgów, których zasady tworzenia
i organizacji określa statut w postanowieniach rozdz. X i XI.
§ 16
1. Władzami ZPAP są:
1) władze główne,
2) władze okręgowe,
3) władze oddziałowe.
2. Organami władz głównych ZPAP są:
1) Walny Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Kolegium Prezesów Okręgów,
4) Główna Komisja Rewizyjna,
5) Główny Sąd Koleżeński.
3. Organami władz okręgowych ZPAP są:
1) Walne Zebranie Członków Okręgu,
2) Zarząd Okręgu,
3) Okręgowa Komisja Rewizyjna,
4) Okręgowy Sąd Koleżeński.
4. Organem władzy oddziałowej ZPAP jest Zarząd Oddziału.
5. Ilekroć w statucie jest mowa o „organach ZPAP", to odnosi się to do organów władzy
ZPAP wymienionych w ust. 1-4.
§ 17
1. ZPAP tworzy Radę Artystyczną ZPAP, stanowiącą organ doradczy i opiniodawczy
Zarządu Głównego w sprawach artystycznych, powoływaną na okres kadencji
przez Kolegium Prezesów Okręgów, które określa jej szczegółowe kompetencje
i zasady funkcjonowania
2. W miarę potrzeb ZPAP tworzy następujące wewnętrzne jednostki organizacyjne:
1) rady i komisje problemowe, tworzone i działające na zasadach postanowień
rozdz. XII Statutu ZPAP;
2) sekcje, kluby, koła tworzone i działające na zasadach postanowień rozdz. XIII
Statutu ZPAP;
3) jednostki gospodarcze, tworzone przez Zarząd Główny lub Zarządy Okręgów
i działające na podstawie regulaminów organizacyjnych, uchwalonych przez
właściwy Zarząd.
§ 18
Do pomocy przy prowadzeniu spraw ZPAP lub Okręgu i Oddziału Zarządy mogą tworzyć
biura.
§ 19
1. Kadencja wszystkich organów ZPAP oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów
trwa 4 lata.
2. Organy ZPAP konstytuują się w terminie do 14 dni po ich wyborze.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, posiedzenia organów ZPAP zwołuje i obradom
przewodniczy ich prezes lub wiceprezes, przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
1) O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Kolegium Prezesów Okręgów,
Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego powiadamia się
członków organu pocztą elektroniczną lub listami poleconymi, wysłanymi na dwa
tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2) O terminie miejscu i porządku obrad posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego powiadamia się członków organu pocztą
elektroniczną lub listami poleconymi, wysłanymi na dwa tygodnie przed
wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. Uzupełnienia składu osobowego organów ZPAP dokonuje Kolegium Prezesów
Okręgów do 3 miesięcy, spośród osób, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę
głosów w wyborach do tych organów, nie więcej jednak, niż o połowę składu
osobowego danego organu, na obowiązkowy wniosek organu uzupełniającego
skład.
5. Jeśli uzupełnienie składu osobowego organu w sposób określony w ust. 4 nie
jest możliwe z powodu braku kandydatur z listy rezerwowej lub przekroczenia w
ciągu kadencji połowy składu organu, dokonuje się go:
1) w przypadku władz okręgowych (oddziałowych) – poprzez wybór uzupełniający,
przeprowadzony na zwołanym w tym celu nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
Członków Okręgu (Oddziału), przy czym w razie braku organu uprawnionego do
reprezentowania Okręgu, nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Okręgu zwołuje
Zarząd Główny;
2) w przypadku władz głównych – poprzez powołanie w drodze uchwały Kolegium
Prezesów Okręgów, podjętej na wniosek uzupełnianego organu. Wniosek musi
wpłynąć w przeciągu dwóch tygodni. Zgłoszenie kandydatury pozostaje w
kompetencjach Zarządu Głównego i Kolegium Prezesów Okręgów.
6. Członkowie Zarządów, Komisji Rewizyjnych i Sądów Koleżeńskich nie mogą być
jednocześnie członkami władz osób trzecich, będących stroną umów z ZPAP,
skutkujących zobowiązaniami finansowymi.
7. Członkowie Zarządów, Komisji Rewizyjnych i Sądów Koleżeńskich nie mogą być
jednocześnie członkami innych stałych (kadencyjnych) organów ZPAP,
z wyłączeniem Kolegium Prezesów Okręgów w myśl § 29 ust. 1.
8. Członkowie pełniący funkcje w organach władz ZPAP i delegaci na Walny Zjazd
Delegatów nie mogą być jednocześnie członkami władz innych krajowych
organizacji branżowych zrzeszających twórców – artystów plastyków.
9. Funkcja Prezesa ZPAP może być pełniona przez tę samą osobę nie dłużej niż przez
dwie kolejne kadencje.
10. Nie uzyskanie absolutorium przez członka Zarządu Głównego lub członka Zarządu
Okręgu nie pozwala na pełnienie funkcji we wszystkich organach władz głównych
i okręgowych ZPAP następnej kadencji oraz na udział w Walnym Zjeździe
Delegatów w charakterze delegata. Uzyskany wcześniej mandat do pełnienia
funkcji członka organu, do którego wybór nastąpił przed nieudzieleniem
absolutorium, wygasa. Braki w składzie organów, o których mowa w zdaniu drugim,
podlegają uzupełnieniu zgodnie z §19 ust. 4 i 5.
11. Członkowie ZPAP w tym także członkowie organów ZPAP mogą łączyć
członkostwo stowarzyszenia z odpłatną pracą na rzecz Związku. Umowy z
członkami ZPAP podejmującymi odpłatną pracę na rzecz Związku mogą być
zawierane wyłącznie na czas kadencji.
12. Członkowie zarządów mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
Umowy o pracę oraz cywilnoprawne z członkami zarządu zawiera pełnomocnik
wskazany przez Walny Zjazd Delegatów/Walne Zebrania Członków Okręgów.
§ 20
1. Uchwały wszystkich organów ZPAP zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności ponad połowy składu organu, z tym, że:
1) uchwały Walnego Zjazdu Delegatów, Walnych Zebrań Członków Okręgu,
Walnych Zebrań Członków Oddziału, z zastrzeżeniem pkt. 2) i 3), zapadają zwykłą
większością głosów bez względu na ilość obecnych;
2) uchwała Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się
ZPAP wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów;
3) uchwały organów ZPAP w sprawach członkowskich i uchylania uchwał oraz w
sprawie wykluczenia członka ZPAP, zapadają większością 2/3 głosów przy
obecności ponad połowy składu organu.
4) uchwały w sprawie przyznania Złotej Odznaki ZPAP zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu organu.
2. Uchwały wszystkich organów ZPAP, z zastrzeżeniem postanowienia ust.3,
zapadają w głosowaniu jawnym, z tym, że w każdej sprawie można
przeprowadzić głosowanie tajne na wniosek przegłosowany przez co najmniej 1/2
obecnych uprawnionych do głosowania.
3 . Uchwały zapadają na posiedzeniach organów ZPAP.
4. Wybory do wszystkich organów ZPAP odbywają się w głosowaniu tajnym poprzez
skreślenie nazwisk na karcie do głosowania. Mandaty członków organu
przypadają kolejno kandydatom, którzy uzyskali największą ilość głosów, z
zastrzeżeniem postanowienia § 20 ust. 5 Statutu.
5. Wybór Prezesa ZPAP przez Walny Zjazd Delegatów w pierwszej turze
wymaga uzyskania przez kandydata bezwzględnej większości głosów delegatów
obecnych na Zjeździe.
6 W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania,
z tym, że o wyborze członka organu spośród kandydatów, którzy otrzymali tę
samą liczbę głosów, rozstrzyga głosowanie dodatkowe na tych kandydatów,
a w przypadku braku rozstrzygnięcia - o wyborze decyduje dłuższy staż
członkowski.
§ 21
Wnioski i postulaty członków i jednostek organizacyjnych ZPAP, kierowane do organów
ZPAP, są rejestrowane, a odpowiedzi udzielane w terminie nie dłuższym, niż wynikającym
z przewidzianej statutem częstotliwości posiedzeń tych organów.

Rozdział V
Walny Zjazd Delegatów

§ 22
Walny Zjazd Delegatów, stanowiący najwyższą władzę ZPAP, może być zwyczajny lub
nadzwyczajny. W sprawach, w których statut nie określa właściwości innych organów,
podejmowanie uchwał należy do Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 23
1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów, jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy, jest
zwoływany przez Zarząd Główny, co 4 lata.
2. Uchwałę o terminie Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów sprawozdawczowyborczego
Zarząd Główny ma obowiązek podjąć nie później niż na 4 miesiące
przed zjazdem. Uchwałę o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów
jako zjazdu statutowego Zarząd Główny ma obowiązek podjąć nie później niż 3
miesiące przed Zjazdem. Uchwała określa miejsce, proponowany porządek obrad
i termin Zjazdu.
3. Przygotowywanie organizacyjne i techniczne Walnych Zjazdów Delegatów jest
w kompetencji Zarządu Głównego.
4. W razie niemożności działania Zarządu Głównego i braku organu uprawnionego do
reprezentowania ZPAP, Walny Zjazd Delegatów zwołuje Kolegium Prezesów
Okręgów ZPAP.
§ 24
W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1) z prawem głosowania: delegaci wybrani na okres kadencji przez Walne Zebrania
Członków Okręgu, w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny w oparciu o zasadę
reprezentacji proporcjonalnej do liczby członków Okręgu, przy czym liczbę
członków Okręgu reprezentowanych przez 1 delegata określa się przez podzielenie
aktualnego stanu liczbowego członków ZPAP tak, aby łączna liczba delegatów na
WZD wynosiła 100 osób, biorąc pod uwagę tylko tych członków, którzy nie
podlegają zawieszeniu w prawach członka w trybie § 12 ust. 2 Statutu;
2) bez prawa głosowania: członkowie ustępujących władz głównych oraz
członkowie Komisji i Rad powołanych przez poprzedni Zjazd nie będący
delegatami i inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
§ 25
1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie programu działalności ZPAP;
2) rozpatrywanie sprawozdań władz głównych ZPAP oraz podejmowanie uchwały o
absolutorium dla poszczególnych członków ustępującego Zarządu Głównego;
3) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania ZPAP;
4) uchwalanie Regulaminów: Walnego Zjazdu Delegatów, Wyboru Delegatów na
Walny Zjazd Delegatów, Kolegium Prezesów Okręgów, Komisji Rewizyjnych
5) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych;
6) nadawanie godności członka honorowego ZPAP;
7) wybór Prezesa ZPAP i 4-7 członków Zarządu Głównego;
8) wybór 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
9) wybór 5 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
10) powoływanie Komisji Statutowej
11) wyznaczanie pełnomocnika reprezentującego ZPAP w sporach oraz w
umowach między ZPAP a członkami Zarządu Głównego.
2. Do Walnego Zjazdu Delegatów stosuje się przepisy uchwalonego przez Walny
Zjazd Delegatów Regulaminu Walnych Zjazdów Delegatów.
§ 26
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny.
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek Kolegium Prezesów Okręgów,
4) w przypadku nie przyjęcia przez Kolegium Prezesów Okręgów rocznego
sprawozdania finansowego Zarządu Głównego obligatoryjnie zwoływany jest w
trybie pilnym Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pkt 2) – 3), powinien być zgłoszony na piśmie
oraz zawierać uzasadnienie i proponowany porządek obrad, a nadzwyczajny Walny
Zjazd Delegatów winien odbyć się nie później, niż 2 miesiące od daty złożenia
wniosku lub w terminie późniejszym podanym we wniosku.
3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy
Regulaminu Walnych Zjazdów Delegatów, z tym, że obraduje on wyłącznie nad
sprawami, dla których został zwołany.

Rozdział VI
Zarząd Główny

§ 27
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą wykonawczą ZPAP i kieruje działalnością ZPAP
pomiędzy Walnymi Zjazdami Delegatów.
2. Zarząd Główny tworzą: Prezes ZPAP i 4-7 członków Zarządu Głównego, wybranych
przez Walny Zjazd Delegatów.
3. Zarząd Główny konstytuuje się wybierając ze swego grona Wiceprezesa ZPAP,
Skarbnika ZPAP i Sekretarza ZPAP.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
5. W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo uczestniczyć bez prawa głosowania:
1) Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego
członek Komisji;
2) Prezesi Okręgów;
3) osoby zaproszone
§ 28
1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie ZPAP;
2) współdziałanie z organami Państwa, a zwłaszcza z ministerstwem właściwym do
spraw kultury oraz Komisjami Sejmowymi przy opracowywaniu, wdrażaniu i
egzekucji przepisów prawnych o ważnym znaczeniu dla środowiska artystów
plastyków;
3) realizowanie zadań statutowych zgodnie z programem uchwalonym przez Walny
Zjazd Delegatów;
4) kierowanie bieżącą działalnością ZPAP i zarządzanie jego majątkiem, zgodnie z
uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów i Kolegium Prezesów Okręgów;
5) opracowywanie planów działalności, preliminarzy budżetowych, rocznych
sprawozdań finansowych ZPAP oraz sprawozdań Zarządu Głównego ZPAP;
6) zapoznawanie się z zatwierdzonymi rocznymi sprawozdaniami finansowymi
Okręgów;
7) podejmowanie uchwał w sprawach działalności cywilnoprawnej i gospodarczej
ZPAP oraz udzielanie pełnomocnictw w granicach kompetencji;
8) egzekwowanie świadczeń obowiązujących Okręgi na rzecz Zarządu Głównego;
9) uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych powoływanych przez Zarząd
Główny;
10) sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgów w zakresie zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa i statutu ZPAP, w tym uchylanie uchwał Walnych
Zebrań Członków Okręgu i Zarządów Okręgu niezgodnych z prawem i statutem
ZPAP oraz zlecanie kontroli okręgu Głównej Komisji Rewizyjnej.
11) zatwierdzanie uchwał Zarządów Okręgów w sprawie przyjęć do ZPAP i skreśleń
z listy członków;
12) prowadzenie rejestru członków i jednostek organizacyjnych ZPAP;
13) wykonywanie orzeczeń sądów koleżeńskich
14) zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw ZPAP;
15) rozpatrywanie wniosków i postulatów sekcji, klubów i kół o zasięgu krajowym
(ponad okręgowym) w obecności przedstawiciela tej jednostki;
16) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych;
17) zwoływanie i przygotowywanie organizacyjne i techniczne Walnych Zjazdów
Delegatów w porozumieniu z Zarządem Okręgu, na terenie którego odbywa się
Zjazd;
18) określanie przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
2. Decyzje Zarządu Głównego zapadają w drodze Uchwały.
3. Członkom Zarządu Głównego może przysługiwać wynagrodzenie lub inne
świadczenia za pełnione funkcje.
4. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu Głównego określa regulamin
uchwalony przez Zarząd Główny.
5. W przypadku rażącego czy uporczywego naruszania postanowień Statutu,
narażania ZPAP na szkody majątkowe lub w sytuacji niemożności kierowania
Okręgiem Zarząd Główny na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej i za zgodą
Kolegium Prezesów Okręgów odwołuje Zarząd Okręgu i powołuje komisarza, którego
zadaniem jest niezwłoczne doprowadzenie do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Okręgu w celu wyboru nowego Zarządu Okręgu.

Rozdział VII
Kolegium Prezesów Okręgów

§ 29
1. Kolegium Prezesów Okręgów tworzą Prezesi wszystkich Okręgów ZPAP, wybrani
przez Walne Zebrania Członków Okręgu. Kolegium Prezesów Okręgów konstytuuje
się wybierając ze swego grona Sekretarza i Zastępcę Sekretarza.
2. Do kompetencji i obowiązków Kolegium Prezesów Okręgów należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania budżetów rocznych i rocznych
sprawozdań finansowych ZG ZPAP,
2) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia, połączenia, podziału,
przekształcenia w Oddział lub likwidacji Okręgu na zasadach określonych w § 36.
3) podejmowanie uchwał w sprawie zarządzania majątkiem ZPAP, a w
szczególności zbywania i nabywania nieruchomości. Kolegium Prezesów Okręgów
decyduje o majątku likwidowanego Okręgu, który po likwidacji pozostaje majątkiem
stowarzyszenia.
4) rozpatrywanie odwołań w sprawach przyjęć do ZPAP i skreśleń z listy członków,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia ZPAP do organizacji krajowych,
zagranicznych lub międzynarodowych oraz uchwał o wystąpieniu z takich
organizacji,
6)powoływanie 7 członków Kapituły Złotej Odznaki ZPAP,
7) powoływanie Rady Artystycznej ZPAP,
8) ustalanie wysokości wpisowego,
9) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości odpisu na rzecz Zarządu Głównego
ze składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu organów władz głównych
w trybie § 19 ust. 5 pkt 2 Statutu,
11) złożenie przez Sekretarza Kolegium Prezesów Okręgów na Zwyczajnym
Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdania z działalności KPO i podjętych w czasie
kadencji uchwałach,
12) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zjazdów Delegatów w
razie niemożności działania Zarządu Głównego i braku organu uprawnionego do
reprezentowania ZPAP,
13) uchwalanie regulaminów: Walnych Zebrań Członków Okręgu, Przyjęć do
ZPAP, Złotej Odznaki ZPAP, po konsultacji z Komisją Statutową;
3. W posiedzeniach Kolegium Prezesów Okręgów mogą uczestniczyć członkowie
Zarządu Głównego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony
przez niego członek Komisji, którzy nie biorą udziału w głosowaniu.
4. Prezes Okręgu, który nie może osobiście uczestniczyć w posiedzeniu Kolegium
Prezesów Okręgów jest zobowiązany do wyznaczenia spośród członków Zarządu
Okręgu swojego przedstawiciela do udziału w tym posiedzeniu i głosowania,
udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa.
5. Sekretarzowi Kolegium Prezesów może przysługiwać wynagrodzenie lub inne
świadczenia z tytułu pełnionej funkcji.
6. Kolegium Prezesów Okręgów działa zgodnie z regulaminem Kolegium Prezesów
Okręgów ZPAP uchwalonym przez Walny Zjazd Delegatów.

Rozdział VIII
Główna Komisja Rewizyjna

§ 30
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej ZPAP. Główna
Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, wybranych przez Walny Zjazd
Delegatów.
2. Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając ze swego grona
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie
rzadziej niż raz na 3 miesiące.
§ 31
1. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Zarządu Głównego, Kolegium Prezesów Okręgów i
Zarządów Okręgów oraz podległych im jednostek co do zgodności ze statutem,
regulaminami ZPAP i uchwałami władz głównych;
2) opiniowanie działalności Zarządu Głównego oraz wnioskowanie w sprawie
udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu
Głównego;
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych w
zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i statutu ZPAP, w tym
uchylanie uchwał Okręgowych Komisji Rewizyjnych niezgodnych z prawem lub
statutem ZPAP;
2. Główna Komisja Rewizyjna może kontrolować wszelkie dokumenty ZPAP, a jej
Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji może brać udział w
obradach innych władz ZPAP - z wyłączeniem obrad i orzeczeń Sądów
Koleżeńskich.
3. Główna Komisja Rewizyjna może powoływać niezależnych biegłych w
ramach środków przewidzianych obligatoryjnie w rocznym planie dochodów
i wydatków ZG ZPAP.
4. Szczegółowe zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa
Regulamin Komisji Rewizyjnych ZPAP, uchwalony przez Walny Zjazd
Delegatów.

Rozdział IX
Główny Sąd Koleżeński

§ 32
1. Główny Sąd Koleżeński jest organem odwoławczym powołanym do rozpatrywania
orzeczeń Okręgowych Sądów Koleżeńskich.
2. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, wybranych przez Walny Zjazd
Delegatów.
3. Główny Sąd Koleżeński konstytuuje się, wybierając ze swego grona
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
§ 33
1. Orzekając w sprawie odwoławczej, Główny Sąd Koleżeński może orzeczenie Sądu
Koleżeńskiego Okręgu utrzymać w mocy lub zmienić, orzekając środki
przewidziane w § 42 ust. 4. Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołania od
orzeczeń Sądów Koleżeńskich Okręgów w kolejności wpływu, nie później niż w
terminie dwóch miesięcy od daty wpływu.
2. Główny Sąd Koleżeński utrzymując w mocy orzeczenie wykluczenia członka z
ZPAP zwraca się do Zarządu Głównego o jego wykonanie.
3. W przypadku ujawnienia w trakcie postępowania prowadzonego przez Główny Sąd
Koleżeński sytuacji narażającej ZPAP na szkody finansowe, Główny Sąd
Koleżeński wnioskuje do Zarządu Głównego o wystąpienie z powództwem do sądu
powszechnego.
4. Główny Sąd Koleżeński może orzekać karę dodatkową podania wyroku do
wiadomości członków ZPAP, a także wezwać winnego do naprawienia wyrządzonej
szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby pokrzywdzonej.
5. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne w postępowaniu
wewnątrzzwiązkowym.
6. Jeżeli po zakończeniu postępowania prawomocnym orzeczeniem wyjdą na jaw
nowe fakty lub dowody, które mogłyby mieć istotny wpływ na treść orzeczenia –
Główny Sąd Koleżeński może wznowić postępowanie na wniosek strony, organów
ZPAP, ukaranego. Podstawę wznowienia mogą stanowić tylko takie fakty lub
dowody, których sąd ani strona nie mogła powołać w poprzednim postępowaniu.
7. Szczegółowe zasady i tryb działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa
Regulamin Sądów Koleżeńskich, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

Rozdział X
Okręgi

§ 34
1. Okręgi są podstawowymi terenowymi jednostkami ZPAP posiadającymi osobowość
prawną.
2. Okręg zrzesza co najmniej 40 członków rzeczywistych z tym, że Kolegium
Prezesów Okręgów może uchwalić odstępstwo od tej zasady.
3. Okręg realizuje cele ZPAP i prowadzi samodzielną działalność w dziedzinie spraw
gospodarczych i cywilno-prawnych, z zachowaniem przepisów statutu,
regulaminów, uchwał władz głównych ZPAP oraz postanowień i umów zawartych z
Zarządem Głównym.
4. Powołanie, połączenie, podział lub likwidacja Okręgu odbywa się z mocy uchwały
Kolegium Prezesów Okręgów, odpowiednio na wniosek zebrania założycielskiego
lub Walnego Zebrania Członków Okręgu. Ponadto, na wniosek Zarządu Głównego,
Kolegium Prezesów Okręgów może podjąć uchwałę o likwidacji Okręgu gdy:
1) wynik finansowy Okręgu za poprzedni rok budżetowy wykaże stratę
przewyższającą połowę wartości majątku Okręgu, albo
2) Okręg utracił zdolność do skutecznego odbycia Walnego Zebrania Członków
Okręgu sprawozdawczo-wyborczego, także w trybie zarządu komisarycznego, z
zachowaniem obowiązujących w ZPAP przepisów.
5. Uchwała o powołaniu Okręgu zostaje podjęta z równoczesnym zatwierdzeniem
treści umowy regulującej stosunki majątkowe pomiędzy Zarządem Okręgu a Zarządem
Głównym, która wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Okręg osobowości prawnej.
Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do połączenia lub podziału Okręgu.
6. Po podjęciu przez Kolegium Prezesów Okręgów uchwały, o której stanowi ust. 5,
Zarząd Główny w drodze uchwały stwierdza spełnienie przez Okręg warunków
uprawniających do złożenia wniosku o rejestrację Okręgu w sądzie.
7. Po podjęciu uchwały o likwidacji Okręgu likwidatorzy Okręgu zawiadamiają
członków Okręgu o likwidacji oraz uprawnieniu wynikającym z § 9 ust. 7 Statutu.
§ 35
1. Najwyższą władzą Okręgu jest Walne Zebranie Członków Okręgu, które może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu:
1) Jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze – co 4 lata, bezpośrednio po
zwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów, przy czym powinno się ono odbyć nie później,
niż w terminie do 6 tygodni od daty zakończenia Zjazdu.
2) Celem wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów – co 4 lata, po podjęciu
przez Zarząd Główny uchwały o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, nie
później niż na 2 miesiące przed ustaloną datą Zjazdu.
3. W Walnym Zebraniu Członków Okręgu mają prawo uczestniczyć:
1) z prawem głosowania: członkowie rzeczywiści ZPAP danego Okręgu,
2) bez prawa głosowania: przedstawiciele Zarządu Głównego i Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Okręgu.
§ 36
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Okręgu należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Zarządu Okręgu oraz wniosków i
postulatów pod adresem głównych władz ZPAP;
2) rozpatrywanie sprawozdań władz Okręgu i podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządowi Okręgu;
3) uchwalanie wniosku o połączeniu, podziale lub likwidacji Okręgu;
4) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych;
5) wybór Prezesa Okręgu;
6) wybór 3-7 członków Zarządu Okręgu;
7) wybór 3-5 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
8) wybór 3-5 członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu;
9) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów;
10) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
obciążania Okręgu kredytem lub pożyczką.
11) wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych
z członkami Zarządu
§ 37
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu,
3) na wniosek 1/5 liczby członków rzeczywistych Okręgu liczącego do 300
członków, 1/10 liczby członków rzeczywistych Okręgu liczącego od 301 do 1000
członków, 1/15 liczby członków rzeczywistych Okręgu liczącego ponad 1000
członków.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pkt. 2 i 3, powinien być zgłoszony na piśmie oraz
zawierać uzasadnienie, a Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu
powinno odbyć się nie później, niż 5 tygodni od daty złożenia wniosku z porządkiem
obrad zgłoszonym przez wnioskodawcę.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu obraduje wyłącznie nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
4 .W przypadku niezwołania Zebrania przez Zarząd Okręgu w terminie, zwołuje je
Zarząd Główny w terminie do 30 dni od otrzymania powiadomienia o nie zwołaniu
Walnego Zebrania.
5. Do Walnego Zebrania Członków Okręgu stosuje się przepisy Regulaminu Walnych
Zebrań Członków Okręgu, uchwalonego przez Kolegium Prezesów Okręgów.
§ 38
1. Zarząd Okręgu stanowi najwyższą władzę Okręgu pomiędzy Walnymi Zebraniami
Członków Okręgu.
2. Zarząd Okręgu tworzą:
1) Prezes Okręgu,
2) 3-7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu,
3) Przewodniczący Zarządów Oddziałów wybranych przez Walne Zebranie
Członków Oddziału.
3. Zarząd Okręgu konstytuuje się, wybierając spośród członków wybranych przez
Walne Zebranie Członków Okręgu jednego lub dwóch Wiceprezesów Okręgu,
Sekretarza Okręgu i Skarbnika Okręgu.
4. Posiedzenia Zarządu Okręgu odbywają się nie rzadziej, niż raz na miesiąc.
5. W posiedzeniach Zarządu Okręgu mają prawo uczestniczyć bez prawa głosowania:
1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu lub wyznaczony przez niego członek
Komisji;
2) osoby zaproszone.
§ 39
1. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy reprezentowanie Okręgu i kierowanie jego
bieżącą działalnością, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Okręgu i
władz głównych ZPAP, a w szczególności:
1) opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności Zarządu Okręgu,
2) opracowywanie i zatwierdzanie budżetów i rocznych sprawozdań finansowych
Okręgu, oraz przedkładanie rocznych sprawozdań finansowych Okręgu do
wiadomości Zarządu Głównego,
3) prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem i funduszami
własnymi Okręgu oraz majątkiem i funduszami ZPAP, będącymi w administracji
Okręgu na podstawie umów zawartych z Zarządem Głównym,
4) kierowanie działalnością gospodarczą Okręgu,
5) udzielanie pełnomocnictw w granicach kompetencji,
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w trybie przewidzianym
Regulaminem Przyjęć do ZPAP,
7) powoływanie i likwidacja Oddziałów,
8) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych,
9) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Okręgu,
10) ogólny nadzór nad działalnością Oddziałów,
11) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków oraz jednostek
organizacyjnych Okręgu,
12) ustalanie wysokości składek członkowskich,
13) wykonywanie orzeczeń Sądów Koleżeńskich,
14) zatrudnianie pracowników dla prowadzenia spraw Okręgu,
15) organizacja wystaw, plenerów, konkursów oraz innych imprez artystycznych.
16) corocznie, do 15 grudnia przesyłanie listy członków rzeczywistych Okręgu,
17) określanie przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej o działalności pożytku
publicznego,
2. Decyzje Zarządu Okręgu zapadają w drodze Uchwały.
3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu Okręgu określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Okręgu.
§ 40
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Okręgu, składa się z
3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu.
2. Okręgowa Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając ze swego grona
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej,
niż raz na 3 miesiące.
§ 41
1. Do zadań Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Zarządu Okręgu i Zarządów Oddziałów oraz innych
jednostek organizacyjnych Okręgu co do zgodności ze statutem, regulaminami i
uchwałami władz zwierzchnich,
2) opiniowanie działalności Zarządu Okręgu i wnioskowanie w sprawie udzielania
absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu Okręgu.
2. Okręgowa Komisja Rewizyjna może kontrolować wszystkie dokumenty Okręgu, a jej
Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji, może brać udział w
obradach innych władz Okręgu - z wyłączeniem obrad i orzeczeń Sądu
Koleżeńskiego Okręgu.
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej określa
Regulamin Komisji Rewizyjnych, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.
§ 42
1. Okręgowy Sąd Koleżeński orzeka w pierwszej instancji, składa się z 3-5 członków
wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu.
2. Okręgowy Sąd Koleżeński konstytuuje się, wybierając ze swego grona
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Okręgowy Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dotyczących naruszenia przez
członka ZPAP postanowień statutu, uchwał władz ZPAP, obowiązków członkowskich
wynikających z pełnionych w ZPAP funkcji, zasad etyki zawodowej i współżycia
koleżeńskiego i solidarności organizacyjnej oraz w przypadku naruszenia dobrego
imienia ZPAP lub narażenia ZPAP na szkody majątkowe;
4. Stwierdzając naruszenie zasad Statutu Okręgowy Sąd Koleżeński może orzec kary:
1) upomnienia;
2) zakazu pełnienia funkcji w organach ZPAP i/lub innych jednostkach ZPAP na
okres do końca kadencji;
3) nagany ze skutkiem pozbawienia czynnego i biernego prawa wyborczego na
okres 3 lat;
4) zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
5) wykluczenia z ZPAP.
5. Postępowanie sporne przed Sądem Koleżeńskim Okręgu poprzedza niejawne
postępowanie pojednawcze.
6. Szczegółowe zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego Okręgu określa
Regulamin Sądów Koleżeńskich, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

Rozdział XI
Oddziały

§ 43
1. Oddziały są jednostkami terenowymi ZPAP, działającymi w ramach organizacyjnych
Okręgu i nie posiadającymi osobowości prawnej, zrzeszającymi co najmniej 15
członków rzeczywistych.
2. Oddziały są tworzone i rozwiązywane z mocy uchwały Zarządu Okręgu, na wniosek
zainteresowanych członków. Oddział może również powstać w wyniku przekształcenia
Okręgu.
3. Oddziały realizują na swoim terenie cele i zadania statutowe ZPAP w zakresie
uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Okręgu.
4. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, składający się z Przewodniczącego
i 2-3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
5. Oddział może dokonywać czynności w dziedzinie spraw gospodarczych i cywilnoprawnych
na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd Okręgu.
6. Przewodniczący Oddziału obligatoryjnie wchodzi w skład Zarządu Okręgu
macierzystego.
7. Decyzje Zarządu Oddziału zapadają w drodze uchwały.
8. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione
funkcje.

Rozdział XII
Rady i Komisje problemowe

§ 44
1. Rady i komisje problemowe są jednostkami pomocniczymi ZPAP, tworzonymi przez
władze ZPAP dla realizacji określonych zadań statutowych.
2. ZPAP może tworzyć następujące rady i komisje:
1) rady i komisje ZPAP - powoływane i odwoływane przez Walny Zjazd Delegatów
lub Zarząd Główny,
2) rady i komisje Okręgu ZPAP - powoływane i odwoływane przez Walne Zebranie
Członków Okręgu lub Zarząd Okręgu.
3. Rady i komisje problemowe mogą być kadencyjne lub czasowe.
4. W skład rad i komisji problemowych mogą wchodzić eksperci nie będący członkami
ZPAP.
5. Zasady funkcjonowania rad i komisji problemowych oraz zakres udzielonych im
uprawnień określa organ powołujący.

Rozdział XIII
Sekcje, Kluby, Koła

§ 45
1. Członkowie ZPAP w liczbie co najmniej 10 członków rzeczywistych, mogą zrzeszać
się w sekcje, kluby, koła o zasięgu okręgowym.
2. Sekcje, kluby, koła mogą mieć także zasięg krajowy (ponadokręgowy), jeżeli
zrzeszają co najmniej 50 członków rzeczywistych należących do co najmniej 3
Okręgów.
3. Powstanie i rozwiązanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2,
wymaga rejestracji odpowiednio w Zarządzie Okręgu lub w Zarządzie Głównym.
4. Sekcje, kluby, koła swobodnie określają swą strukturę organizacyjną i zakres
działalności w ramach celów statutowych ZPAP. W miarę potrzeby jednostki te
uchwalają swoje regulaminy, które zatwierdza właściwy Zarząd ZPAP oraz dokonują
wyboru swych władz lub przedstawicieli.
5. Właściwy Zarząd ZPAP może udzielić przedstawicielom tych jednostek
Pełnomocnictwa do występowania w określonych sprawach.

Rozdział XIV
Majątek i zasady reprezentacji

§ 46
1. Majątek ZPAP mogą stanowić środki finansowe i rzeczowe, nieruchomości i
ruchomości oraz prawa majątkowe, nabyte przez ZPAP w trakcie swej działalności.
2. Przychodami tworzącymi majątek ZPAP są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, dotacje, subwencje i zapisy, dokonane zgodnie z obowiązującym
prawem,
3) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
4) wpływy z działalności gospodarczej,
5) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy,
6) środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
7) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Dochody ZPAP, w tym zyski z działalności gospodarczej, przeznacza się na
realizację zadań statutowych i na rozwój działalności gospodarczej.
4. Zarządzanie majątkiem wspólnym ZPAP należy do kompetencji Zarządu Głównego.
5. Majątek Okręgów ZPAP stanowią odpowiednio środki i przychody wymienione w
ust. 1, ust. 2 pkt 1) - 6) oraz prawa majątkowe wynikające z umów zawartych z Zarządem
Głównym ZPAP. Zarządzanie majątkiem Okręgu ZPAP należy do właściwości Zarządu
Okręgu.
6. W wypadku likwidacji Okręgu, o jego majątku decyduje uchwała likwidacyjna
podjęta przez Kolegium Prezesów Okręgów, z zastrzeżeniem, że majątek
pozostaje własnością stowarzyszenia
§ 47
1. Do reprezentowania ZPAP przy czynnościach prawnych skutkujących
zobowiązaniami majątkowymi wymagana jest łączna reprezentacja Prezesa i Skarbnika
ZPAP, albo Wiceprezesa i Skarbnika ZPAP.
2. Do reprezentowania Okręgu przy czynnościach prawnych skutkujących
zobowiązaniami majątkowymi wymagana jest łączna reprezentacja Prezesa i
Skarbnika Okręgu, albo Wiceprezesa i Skarbnika Okręgu.
3. W przypadku czynności innych niż wskazane w ustępie 1 lub 2 możliwa jest
reprezentacja przez każdego członka Zarządu Głównego w przypadku ZPAP, albo
członka Zarządu Okręgu w przypadku Okręgu.
§ 48
Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu może ustanawiać pełnomocników do dokonywania
pojedynczych czynności lub czynności określonego rodzaju, z zastrzeżeniem § 25 ustęp 1
pkt 11) w odniesieniu do Zarządu Głównego i § 36 pkt 11) w odniesieniu do Zarządu
Okręgu.

Rozdział XV
Postanowienia końcowe

§ 49
1. Wnioski w sprawie zmiany statutu powinny być złożone na piśmie do Zarządu
Głównego nie później niż na 3 miesiące przed terminem Walnego Zjazdu
Delegatów.
2. Komisja Statutowa, za pośrednictwem Zarządu Głównego, obowiązana jest
przekazać projekt zmiany statutu Zarządom wszystkich Okręgów nie później niż na 2
miesiące przed Walnym Zjazdem Delegatów.
3. Opinie i uwagi dotyczące projektu zmiany statutu winny być zgłoszone do Komisji
Statutowej za pośrednictwem Zarządu Głównego nie później niż na 6 tygodni przed
terminem Walnego Zjazdu Delegatów.
4. Komisja Statutowa, za pośrednictwem Zarządu Głównego, przekazuje ostateczną
wersję projektu zmiany statutu Zarządom Okręgów nie później niż na 3 tygodnie
przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.
5. Projekt zmiany statutu opracowuje i przedstawia na Walnym Zjeździe Delegatów
Komisja Statutowa powołana przez Walny Zjazd. W wypadku wygaśnięcia mandatu
członka Komisji Statutowej, w okresie pomiędzy walnymi zjazdami delegatów oraz
w wypadku niepowołania Komisji Statutowej przez Walny Zjazd, członków Komisji
Statutowej przy akceptacji KPO może powołać Zarząd Główny.
6. Na wniosek organu władz głównych ZPAP Komisja Statutowa, po konsultacji z
odpowiednim Biurem Prawnym, wyraża opinie w sprawach spornych
dotyczących stosowania Statutu ZPAP oraz regulaminów.
§ 50
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu ZPAP, Walny Zjazd Delegatów powołuje
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację zgodnie z uchwalonymi przez Walny
Zjazd wytycznymi.
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2019 r.

 • Adamek Katarzyna
 • Adamowicz Barbara
 • Adamska Maria
 • Apanańska Izabela
 • Arendarski Henryk
 • Arend-Krzyształowska Maria
 • Awdziejczyk Tomasz
 • Bereś Bettina
 • Bernacka Dorota
 • Białas Zofia
 • Białko Piotr
 • Białogłowicz Stanisław
 • Bielawka Zbigniew
 • Bielec Katarzyna
 • Bieńkowska-Kopczyńska Maria
 • Bies Dobrawa
 • Bies Piotr
 • Bigaj-Zwonek Beata
 • Bilik Grażyna
 • Birkenmajer Iwo
 • Bitka-Zapendowski Paweł
 • Biżek-Varisella Bartłomiej
 • Boba-Dyga Bożena
 • Bober Mateusz
 • Bochenek Krystyna
 • Bogacz Maria
 • Bogdanowicz-Auriga Anna
 • Boguszewski Witold
 • Bokota-Tomala Barbara
 • Borcz Rafał
 • Borecka Lucyna
 • Borkowski Kazimierz
 • Borkowski Tadeusz
 • Cader-Pawłowska Halina
 • Cebula Zbigniew
 • Cempla-Dziadoń Ewa
 • Cetnarowicz Kinga
 • Chadaj Magdalena
 • Chądzyński Jan
 • Chmielińska-Zbrożek Izabela
 • Chmielowski Franciszek
 • Chojkowska Urszula
 • Chojkowska-Sawicka Agnieszka
 • Cyper Krzysztof
 • Czarny Hanna
 • Czeremański Marek
 • Czernecka Jolanta
 • Czerska-Sopoćko Teresa
 • Cziomer Marcin
 • Czop Zbigniew
 • Czyrak Wanda

Nikt z nas nie ma nazwiska zaczynającego się na "Ć"

 • Dąbrowska-Dorożyńska Paulina
 • Daca Agnieszka
 • Darowska-Dousa Jolanta
 • Demarczyk-Staśto Lucyna
 • Dmitruk Jerzy
 • Dolińska-Żmudzińska Marta
 • Domańka-Bortowska Aleksandra
 • Domańska Maria
 • Domański Wiesław
 • Dorak Anna
 • Dousa Stefan   
 • Drąg Anna
 • Drozd-Tutaj Mariola
 • Dudek Blanka Joanna
 • Dudek Jacek
 • Dudek Mariusz
 • Dudek Robert
 • Dudziak Joanna
 • Dudziak-Majdońska Aleksandra 
 • Dulemba Maria
 • Dunin Barbara
 • Dutka Agnieszka
 • Dybaś-Graciano Bożena
 • Dziedzic Maria
 • Dzięgielewski Andrzej
 • Dzikiewicz-Obrąpalska Barbara
 • Emilewicz Irena
 • Erazmus Paweł
 • Fąfrowicz Krzysztof
 • Fajferek Wanda
 • Feć-Sfora Katarzyna
 • Federowicz Gabriela
 • Feliksik Krystyna
 • Figiel Marian
 • Fik-Pałkowa Wanda
 • Filipek Anna
 • Flaga Anna
 • Flis Małgorzata
 • Flisek Małgorzata
 • Folfas Andrzej
 • Gacek Monika
 • Gadnicka-Włodarczyk Ewa
 • Gaffke Małgorzata
 • Gałecka Joanna
 • Galus Angelika
 • Gąsienica-Setlak Emilia
 • Gawlik-Wiatrak Krystyna
 • Gawłowski Janusz
 • Gawron Urszula
 • Gawrych-Olender Katarzyna
 • Gedliczka Adam
 • Gerlach Eugeniusz
 • Gierat Marcin
 • Gizella Zbigniew
 • Głazik Krescenty
 • Głowniak Krystyna
 • Głuszyński Andrzej
 • Godyń-Skoczylas Katarzyna
 • Gołąb Marta
 • Gołębiowska Roksana
 • Gołogórska-Kucia Ewa
 • Gołogórski Marian 
 • Górnik Antoni
 • Górnikiewicz Piotr
 • Górnisiewicz Andrzej
 • Górnisiewicz-Locher Małgorzata  
 • Górowski Zbigniew
 • Górski Alfred
 • Górski Ryszard
 • Govzan Oleg
 • Graboś Elżbieta
 • Gregorczyk Ryszard
 • Gruszczyńska-Bobrzecka Marzena
 • Grzeszczyszyn-Budziosz Maria
 • Grzybowska-Flores Barbara
 • Haberny Karol
 • Hajda-Kot Anna
 • Hajdo-Kućma Krystyna
 • Haluch Jolanta
 • Hamada Kazimierz
 • Hamada Konrad
 • Hanczakowski Adam
 • Hanusek Oskar
 • Herc Ilona
 • Herman Wojciech
 • Herman-Hyjek Gabriela
 • Holewiński Bogdan
 • Hołówka Małgorzata
 • Hoppe-Nowicka Ewa
 • Horoszko Anna
 • Hrynkowska Bogusława
 • Hudzik Aleksandra
 • Hulbój Renata
 • Huliaieva Olha
 • Jach Paweł
 • Jackowska Joanna
 • Jackowski Tadeusz
 • Jadowska-Barczyk Anna
 • Jagiełka Agnieszka
 • Jagiełło Małgorzata
 • Jagiełło Marzena
 • Jagiełło Tomasz
 • Jagielski Wacław
 • Jakubas Stanisław
 • Jakubowicz Piotr
 • Jakubowska Karolina
 • Jandura Michał
 • Janiak-Pietrzyk Barbara
 • Janicka-Fecko Anna
 • Janik-Ignatowicz Krystyna
 • Jankisz Marek
 • Janus Ewa
 • Janus-Szybist Antonina Nadzieja
 • Jaśko Mariola
 • Jaskółka Wojciech
 • Jaworska Danuta
 • Jędrusik Dorota
 • Jencew Walerij
 • Jenta-Dmitruk Małgorzata
 • Jeziorska Agnieszka
 • Jonarska Anna
 • Joniak Anna
 • Jur Juriana
 • Jurek Aleksandra
 • Juszczak Krystyna
 • Kaczmarczyk Barbara
 • Kaczmarska Małgorzata 
 • Kaiser-Zaremba Barbara
 • Kalfas Barbara
 • Kalicińska Magdalena
 • Kalinowska-Maćków Ewa
 • Kallo-Kwaśny Ilona
 • Kałużny Antoni
 • Kamiński Włodzimierz
 • Kapturski Artur
 • Kapusta Andrzej
 • Karpowicz Katarzyna
 • Karpowicz-Westner Anna
 • Karp-Soja Małgorzata
 • Kawiorska Marta
 • Kawiorski Jarosław
 • Kaźmierczak Halina
 • Kicińska-Porczak Halina
 • Kidawski Piotr
 • Kielichowska Joanna
 • Kilarska Małgorzata
 • Kiryło Woynarska Ewa 
 • Kisiel Elżbieta
 • Kiwerski Krzysztof
 • Klechowski Bogdan
 • Kleemann Robert
 • Klimek Krzysztof
 • Klonowski Kamil Emanuel
 • Kluczykowski Grzegorz
 • Klyszcz Bożena
 • Knaus Zofia
 • Knecht Bożena
 • Knorr Wojciech
 • Kochanek Krystyna
 • Kolarz Ewa
 • Kolber-Walczak Maria
 • Kołodziej Adam
 • Kołodziej Irena
 • Kołodziejczyk Piotr
 • Kołpanowicz Marcin
 • Konieczko Łukasz
 • Konopka Jarosław
 • Kopeć Wojciech
 • Koperski Bogusław
 • Kordyaczny Marek
 • Kornecka Natalia
 • Kornecka-Drąg Małgorzata
 • Korpak Adam
 • Korpal Grażyna
 • Korska-Kotkowska Bożena
 • Korzeniewska Milena
 • Kosakowski Edward
 • Kościółek Stanisław
 • Kosieradzka-Seremak Magdalena
 • Kostecki Jan
 • Kot Małgorzata
 • Kotkowska-Rzepecka Teresa
 • Kot-Parczała Małgorzata
 • Kowalczyk Jan
 • Kowalska Agnieszka
 • Kowalski Jerzy
 • Koziana-Białko Halina
 • Kozień Agnieszka
 • Kozłowski Hieronim
 • Krawczyk Mariusz
 • Krawiec-Konopka Iwona
 • Kremer Marta
 • Król Krzysztof Sławomir
 • Lafferrerie Irena
 • Lankosz Adam
 • Laszczak Małgorzata
 • Latała Zbigniew
 • Lelek Maria
 • Lenart Elżbieta
 • Lesiecka Lidia
 • Leszczyńska Renata
 • Lewińska Anna
 • Lipecka-Bocheńska Regina
 • Lis Barbara
 • Lisowski Józef
 • Łazowska Elżbieta
 • Łazur Nadia 
 • Łojek-Szymanowska Aleksandra
 • Łopalewski Piotr
 • Łopuszyńska-Pietuch Marta
 • Łyś-Dobradin Iwona
 • Macedoński Adam
 • Maciejczyk Jakub
 • Maćkowiak Małgorzata
 • Magiera Mieczysław
 • Magiera Mirosława
 • Majcherczyk-Dulowska Jadwiga
 • Majewski Mieczysław
 • Majewski Witold
 • Majka Artur
 • Malec Katarzyna
 • Małecka Elżbieta
 • Małek Adam
 • Małek Stanisław
 • Małek-Lubawski Weronika
 • Malinowska Krystyna
 • Małysa Ewelina
 • Mańkowska-Grin Ewa
 • Manna Maria Ludwika
 • Marchaj Jadwiga
 • Marchaj Leopold
 • Marchlak Krzysztof
 • Marciniec Bernadeta
 • Markiewicz-Strzopa Katarzyna
 • Markowska Julia
 • Markowski Aleksander
 • Maroń Barbra
 • Marszałek Krystyna
 • Martini Dorota
 • Matlingiewicz Henryk
 • Meinhardt-Walaszek Dorota
 • Mierzwa-Chrząszcz Barbara
 • Miga Bogdan
 • Nagięć Aleksandra
 • Nałęcz Magdalena
 • Nalepa Joanna
 • Naruszewicz Magdalena
 • Nawracaj Alicja
 • Nawracaj-Szramowiat Alicja
 • Neczaj-Arendarska Maria
 • Niedoba Andrzej
 • Niedziałkowska-Kacprzak Teresa
 • Niedźwiedzka Elżbieta
 • Niemiec Patrycja
 • Niewiadomska Maria
 • Niżegorodcew Maria
 • Nowak Andrzej
 • Ochęduszko Ryszard
 • Ochman Anna
 • Olchawa Krystyna
 • Olchawa Paweł
 • Oleksy Elżbieta
 • Olkuska Małgorzata

Nikt z nas nie ma nazwiska zaczynającego się na "Ó"

 • Pabich Małgorzata
 • Pabisiak Maria
 • Pachulska-Wiekiera Krystyna
 • Paczkowska Dominika
 • Padoł Agata
 • Pajonk Izabela
 • Palczewska Małgorzata
 • Palka Irena Maria
 • Pałka Kazimierz
 • Pałka Monika
 • Palka Zbigniew
 • Paluch Barbara
 • Paluch Marek
 • Paluch Mariusz
 • Pamuła Elżbieta
 • Pandyra Piotr
 • Panek Monika
 • Paprocki Ryho
 • Parczała Zbigniew
 • Parketny Jerzy
 • Parole-Biernacka Barbara
 • Pasiak Magdalena
 • Pasieczny Jacek
 • Pasternak Jerzy
 • Paszkowska-Kwiatek Renata
 • Patalita Lucyna
 • Pawłowski Marcin
 • Pawłowski Marek
 • Pazdalska Anna
 • Pazera Elżbieta
 • Pazera Witold
 • Pędziałek Leonard
 • Perzanowski Zbigniew
 • Peszat Zofia
 • Piasecki Dariusz
 • Piekacz-Omieczyńska Lucyna
 • Pieniążek Marek
 • Pieniek Aleksander
 • Pietkiewicz Elżbieta
 • Pietras Ewa
 • Pietrzyk Dorota
 • Pietuch Marcin
 • Piórecka Elżbieta
 • Piórecki Narcyz
 • Piotrowicz Jacek
 • Piotrowski Grzegorz
 • Piotrowski Krzysztof
 • Piskorz Aleksander
 • Piwowarczyk Kinga
 • Płachecka-Świadach Anna
 • Płonka-Kudlik Zdzisława
 • Płuska Ireneusz
 • Pluta Władysław
 • Pochopień Adam
 • Pociask Natalia
 • Początek Aneta
 • Podgórski Jan
 • Podkowa Jerzy Ziemowit
 • Podniesińska Katarzyna
 • Podrazik Władysław
 • Pogwizd Józef
 • Pokorski Stanisław
 • Pokrywka Przemysław
 • Polanowska Aleksandra
 • Polańska Agnieszka
 • Polewka Jan
 • Poloczek-Imielińska Agata
 • Półrola Agnieszka
 • Pomykalska-Marczuk Anna
 • Porczak Antoni
 • Porczak-Martyniuk Kamila
 • Pracka Sylwia
 • Praxmayer Agnieszka
 • Praxmayer Anna
 • Przeradzki Dariusz
 • Przybyszowska Alicja
 • Pyrgies Czesław  
 • Pyrlik Maria
 • Pytel Rafał

Nikt z nas nie ma nazwiska zaczynającego się na "Q"

 • Raczek-Jaksa Magdalena
 • Raczkowska Anna
 • Raczkowski Andrzej
 • Radłowska Joanna
 • Ramza-Pontopulos Lidia
 • Rolewicz Ryszard
 • Romaniak Ewa
 • Rudkowska Ewa
 • Rudowicz Małgorzata
 • Rudzka-Miazga Aleksandra
 • Rzepiela Daria
 • Rzeźnicki Gabriel
 • Sacha Jerzy
 • Sadkowski Elżbieta Anna
 • Sadowska Anna
 • Sadowska Ewa
 • Safińska Agnieszka
 • Sajduk Marek
 • Sak Izabela
 • Sałach Anna
 • Samborska Maria
 • Sarapata Beata
 • Sawicki Marek
 • Schonthaler-Socha Jadwiga
 • Schubert-Radnicka Małgorzata
 • Schuster-Gawłowska Małgorzata
 • Sędek Arkadiusz
 • Sękowska Anna
 • Sękowski Józef
 • Sendal Donat
 • Sepioł Krystyna
 • Serafinowicz-Molska Maria
 • Siatka Ewa
 • Siejko Magdalena
 • Siek Andrzej
 • Siek Anna
 • Sienkiewicz-Górska Krystyna
 • Sieraczyńska Krystyna
 • Sikora Anita
 • Sikora Maria
 • Siwek-Front Iwona
 • Skalik Irena
 • Skawski Bartłomiej
 • Skibiński Wiesław
 • Skoczek Wojnicka Mirosława
 • Strzelczyk Bernadetta
 • Strzopa Bogusław
 • Stypuła Maria
 • Styrna-Nawrocka Jadwiga
 • Suder Hubert
 • Sułek Krzysztof
 • Sumera Zenobia
 • Sumina Inha
 • Surmacz Marek
 • Suszczyńska-Rąpalska Barbara
 • Swałtek Jerzy
 • Swałtek Michał
 • Syczew-Hlazun Jurij
 • Szałowska-Kmak Krystyna
 • Szarek Andrzej
 • Szczepańska-Szczerba Karolina
 • Szczerbińska Krystyna
 • Szczęśniak Maciej
 • Szczęśniak Magdalena
 • Szczurowska Anna
 • Szemiet Siergiej
 • Szlachetka-Depak Ewa
 • Szoniec Elżbieta
 • Szpunar-Kubczyk Renata
 • Szpyt Janusz
 • Szpyt Magdalena
 • Szuflita Bożena
 • Szułczyńska Renata
 • Szwanc Józef
 • Szybist Wojciech Czesław
 • Szyszka Wiesław
 • Szyszko Władysław
 • Śliwińska Anna
 • Świergul Adam
 • Trzaskalik-Kolarczyk Iwona
 • Trzebiatowska-Biały Magdalena
 • Trzebiatowski Janusz
 • Turnau Małgorzata
 • Twardowski Kazimierz
 • Tymcik Ewa
 • Tyshkevych Viktor
 • Uhryn Barbara
 • Usaczow-Wożniak Janina
 • Varisella-Biżek Małgorzata
 • Wadowska Katarzyna
 • Wagner Danuta
 • Wagner Wacław
 • Wakuła-Mac Marta
 • Wala-Rozwadowska Aleksandra
 • Walczak Wawrzyniec
 • Wallis-Joniak Teresa
 • Waltoś Jacek
 • Wanyura-Kurosad Monika
 • Warchoł Joanna
 • Warchoł Paweł
 • Wasilewski Tadeusz
 • Waśniowski Janusz
 • Ważydrąg Zbigniew
 • Weber Piotr
 • Wejman Stanisław
 • Wełna Tomasz
 • Werner Małgorzata Anita
 • Wesołowska Ewa
 • Westrych Tomasz
 • Wiater Krzesimir
 • Wieczorek Janina
 • Wiktor Tadeusz Gustaw
 • Wilczyńska-Stępień Ewa
 • Wilk Anna
 • Wilkan Karolina
 • Witka-Wawrzkiewicz Iwona
 • Witosławski Piotr
 • Włodarczyk Magdalena
 • Włodarczyk-Srzednicka Danuta
 • Włodzik-Burdzy Ewa
 • Wnęk Grzegorz
 • Wójcicki Stanisław
 • Wojciechowska Teresa
 • Wójcik Ewa
 • Wójcik Grzegorz
 • Wójcik Julia
 • Wójcik-Konstantinowska Ewa
 • Wojnicka Marta
 • Wojnicki Henryk
 • Wojnicz Marlena
 • Wojtanowski Szymon
 • Wojtczuk-Kordyaczny Grażyna
 • Wójtowicz Piotr
 • Wojtylak Dominika
 • Wolak Małgorzata
 • Wolski Lech
 • Wosiek Janusz
 • Woziwodzki Jerzy
 • Woźnica Sabina
 • Wroniszewska-Wójcik Barbara
 • Wsiołkowski Adam
 • Wyszyńska Elżbieta
 • Wywiórski Sebastian

Nikt z nas nie ma nazwiska zaczynającego się na "X"

Nikt z nas nie ma nazwiska zaczynającego się na "Y"

 • Zabawa Maciej
 • Zaborski Jacek
 • Zachariasz-Kuciakowska Alina
 • Zachwieja-Wala Maria
 • Zadros-Twardowska Monika
 • Załuski Michał
 • Zamoysky Gaja
 • Zapała Tomasz
 • Zaradkiewicz Andrzej
 • Zastawniak Anna
 • Zawada-Maciejowska Barbara
 • Żołyniak Malwina
 • Żubrowski Jacek
 • Żurowska Marta
 • Żychowski Wojciech

Nikt z nas nie ma nazwiska zaczynającego się na "Ź"

Struktura zarząduZarząd:

Joanna Warchoł - Prezes

Zbigniew Nowak - Wiceprezes

Małgorzata Bundzewicz - Skarbnik

Mirosława Skoczek-Wojnicka - Sekretarz

Dariusz Milczarek - Członek Zarządu, opiekun Galerii Pryzmat

Barbara Adamowicz - Przewodniczący ZPAP Okręg Krakowski Oddział w Nowym Sączu


Oddział Nowy Sącz - mała galeria

Oddziął w Nowym Sączu