O nas

Związek Artystów Plastyków został zarejestrowany w marcu 1911 roku pod nazwą Związek Powszechny Artystów Plastyków", z siedzibą w Krakowie przy Placu św. Ducha 5, na podstawie statutu zatwierdzonego przez C. K. Namiestnictwo we Lwowie decyzją z dnia 15.03.1911 roku.

Inicjatywa założenia Związku wyszła od Tytusa Czyżewskiego oraz Andrzeja Zbigniewa Pronaszków, ale główna zasługa jej urzeczywistnienia należała do Leona Kowalskiego (1870-1937), malarza, grafika, krytyka sztuki i pamiętnikarza, a nade wszystko obdarzonego zmysłem i talentem organizatora.

21 marca 1928 roku Rada Miejska Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ustanowiła na rzecz Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie prawo budowli "Domu Artystów" na działkach miejskich "Górne Młyny" (o powierzchni około 849 metrów kwadratowych).

Autorem projektu i planów Domu Plastyków był prof. dr. inż. Adolf Szyszko-Bohusz ówczesny prezes Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie.
27 października 1934 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Plastyków.


W czasie wojny i okupacji Związek jak wszystkie organizacje polskie - uległ likwidacji. Działał jednak nielegalnie pod płaszczykiem "Kawiarni Artystów". Kawiarnia działała na podstawie normalnego zezwolenia handlowego dając przy okazji zatrudnienie wielu artystom.

Po wojnie w 1945 roku w Domu Plastyków odbyła się rejestracja mieszkających w Krakowie plastyków oraz wybory do Zarządu Okręgu Krakowskiego. ZPAP na nowo rozpoczął swoją działalność. Pierwszym po wojnie prezesem ZO ZPAP w Krakowie został prof. Czesław Rzepiński.

W momencie wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku ZPAP został zawieszony, a następnie rozwiązany w 1983 decyzją władz komunistycznych. W wyniku postanowień tzw. Okrągłego Stołu ZPAP uzyskał możliwość legalizacji przez ponowną rejestrację, co nastąpiło w czerwcu 1989 roku. W grudniu 1989 roku w Krakowie obradował XVII Walny Zjazd Delegatów, który uchwalił "Deklarację Programową" i wybrał nowe władze.

28 kwietnia 2004 roku Okręg Krakowski uzyskał osobowość prawną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia o wpisie ZPAP Okręg Krakowski do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorstw.

W prezentacji- historyczne zdjęcia budynku ZPAP przy ul. Łobzowskiej 3, zaprojektowanego przez A.Szyszko-Bohusza /foto/, oraz fotografie Leona Kowalskiego, pierwszego Prezesa ZPAP, dalej foto. obecnego Zarządu ZPAP OK i obecny wzgląd budynku.

Oryginalne rysunki i projekty architektoniczne oraz archiwalne fotografie pokazujące dorobek Adolfa Szyszko–Bohusza, jednego z najwybitniejszych artystów, architektów okresu międzywojennego, Rektora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1924–29), można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie „Reakcja na modernizm".

http://www.muzeum.krakow.pl/NewsItem.107.0.html?&n...[tt_news]=6132&tx_ttnews[backPid]=147&cHash=cca05ded09acbc67a206499afb2d92c3

Statut

STATUT pobierz

ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

(tekst jednolity na dzień 25 stycznia 2014 r.)

Wierząc głęboko, że wrażliwość estetyczna jest zawarta immanentnie we wrażliwości etycznej, szanując dorobek wszystkich artystów - członków i działaczy Związku Polskich Artystów Plastyków oraz pragnąc zapewnić uporządkowane pole społecznej aktywności naszym następcom, w trosce o dobre imię i ekonomiczną bazę narodowej kultury, w stulecie utworzenia naszego stowarzyszenia, postanawiamy co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Związek Polskich Artystów Plastyków, w skrócie „ZPAP" jest stowarzyszeniem twórców i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania ZPAP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych ZPAP może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

Siedzibą władz głównych ZPAP jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

ZPAP tworzy, w miarę potrzeby, terenowe jednostki organizacyjne - Okręgi i Oddziały. Okręgi ZPAP posiadają osobowość prawną.

§ 5

ZPAP może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, o ile przynależność do nich pozostaje w zgodzie z celami i interesem ZPAP.

Rozdział II

Cele i formy ich realizacji

§ 6

Celami ZPAP są:

1. Działalność na rzecz ochrony praw zawodowych, moralnych i materialnych artystów plastyków oraz reprezentowanie członków ZPAP w kraju i za granicą.

2. Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie rozwiązań prawnych, zapewniających warunki dla wykonywania zawodu artysty plastyka w oparciu o status twórcy, stosowny do społecznych funkcji twórczości plastycznej.

3. Działania w dziedzinie nadzoru estetycznego i orzecznictwa artystycznego w ramach współpracy z organami państwowymi i samorządowymi.

4. Zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich do utworów plastycznych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Działania edukacyjne i oświatowe oraz wspieranie i rozwijanie wszelkiej aktywności w zakresie sztuk wizualnych, historii sztuki oraz teorii i filozofii sztuki.

6. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości plastycznej, pozyskiwanie szerokich kręgów jej odbiorców oraz propagowanie idei mecenatu artystycznego.

7. Organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń oraz propagowanie i organizowanie wszelkich działań służących prezentacji i wymianie doświadczeń i osiągnięć zawodowych.

8. Ochrona swobody twórczości plastycznej.

9. Kształtowanie zasad etyki i solidarności zawodowej.

10. Rozwijanie działalności socjalnej na rzecz artystów plastyków.

11. Wspomaganie zagadnień z tematyki ochrony środowiska poprzez ochronę krajobrazu kulturowego: przyrodniczego i zurbanizowanego, ochronę ładu przestrzennego w tym dbanie o zasadność i skuteczność informacji w przestrzeni publicznej oraz kształtowanie funkcjonalności i estetyki w tej przestrzeni.

12. Działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

13. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, realizacja programów społecznych w zakresie integracji międzypokoleniowej, budowanie dialogu międzykulturowego.

§ 7

1. ZPAP realizuje swoje cele poprzez:

1) współdziałanie z organami Państwa przy opracowywaniu, wdrażaniu i egzekucji przepisów prawnych ważnych dla środowiska artystów plastyków;

2) podejmowanie współpracy z administracją państwową i samorządową;

3) współpracę z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi, naukowymi i społecznymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi;

4) (skreślony)

5) tworzenie galerii, pracowni doświadczalnych, warsztatów, domów pracy twórczej, bibliotek, czytelni itp. oraz sprawowanie opieki nad nimi;

6) pozyskiwanie środków na organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń, aukcji oraz innych działań artystycznych, w tym edukacyjnych,

7) przyznawanie nagród i wyróżnień oraz ustanawianie i nadawanie odznaczeń i tytułów honorowych;

8) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych;

9) dostarczanie członkom informacji o działaniu organów ZPAP i innych informacji;

10) tworzenie różnych form pomocy koleżeńskiej i socjalnej dla członków ZPAP;

11) równe traktowanie praw członków ZPAP i innych podmiotów przez siebie reprezentowanych w zakresie zarządzania prawami autorskimi;

12) starania o pozyskiwanie sponsorów i mecenasów sztuki.

2. ZPAP prowadzi działalność gospodarczą służącą finansowaniu celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie

§ 8

Członkowie ZPAP dzielą się na rzeczywistych, wspierających i honorowych.

§ 9

1. Członkiem rzeczywistym ZPAP może być pełnoletni obywatel polski zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, pracujący twórczo w dziedzinie sztuk plastycznych i uznający statut ZPAP, nie będący członkiem innej organizacji, której działalność pozostaje w sprzeczności z celami lub interesem ZPAP, który złoży deklarację członkowską i wniesie wpisowe, a ponadto:

1) ukończył wyższe studia na polskiej albo zagranicznej uczelni kształcącej na kierunkach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych (spis tych kierunków ujęty jest w Regulaminie Przyjęć do ZPAP) i uzyskał tytuł magistra sztuki lub równorzędny, lub posiada stopień naukowy doktora sztuk plastycznych;

2) jeśli nie posiada dyplomu wymienionego w pkt 1) uzyska akceptację Komisji Kwalifikacyjnej w trybie przewidzianym Regulaminem Przyjęć do ZPAP.

2. Członkiem rzeczywistym ZPAP może być również cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którego twórczość ma znaczący wkład w rozwój kultury plastycznej, przy czym postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Przyjęcie w poczet członków ZPAP następuje z mocy uchwały Zarządu Okręgu, zatwierdzonej przez Zarząd Główny.

4. Podstawowymi prawami członka rzeczywistego ZPAP są:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz ZPAP;

2) prawo wyboru Okręgu macierzystego, niezależnie od miejsca zamieszkania;

3) zrzeszanie się w ramach ZPAP w sekcje, kluby, koła (rozdział XIII);

4) prawo do pełnej informacji o działaniach organów ZPAP;

5) prawo uczestniczenia w podejmowanych przez ZPAP działaniach socjalnych na zasadach określonych przez ZPAP;

6) prawo uczestniczenia w wystawach, konkursach, plenerach, sympozjach i innych podobnych działaniach organizowanych przez ZPAP, zgodnie z ich regulaminami.

5. Podstawowymi obowiązkami członka rzeczywistego ZPAP są:

1) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz ZPAP;

2) sumienne wypełnianie obowiązków wynikających z pełnionych w ZPAP funkcji;

3) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współżycia koleżeńskiego i solidarności organizacyjnej;

4) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 10

1. Członkiem wspierającym ZPAP może być osoba prawna lub fizyczna, krajowa lub zagraniczna, deklarująca czynne poparcie dla realizacji celów ZPAP.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających ZPAP odbywa się z mocy uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Okręgu i podlega rejestracji przez Zarząd Główny.

3. Osoby prawne, będące członkami wspierającymi ZPAP, są reprezentowane w ZPAP poprzez przedstawicieli wyznaczonych przez właściwe organy tych osób prawnych.

4. Prawami członka wspierającego są:

1) określenie celu, na jaki - w ramach celów statutowych ZPAP - przeznacza wniesione środki materialne;

2) korzystanie z różnych form reklamy i promocji, świadczonych przez ZPAP przy okazji działalności statutowej; zakres tych świadczeń określa właściwy zarząd ZPAP;

3) zastrzeżenie sobie anonimowości na forum publicznym.

§ 11

1. Członkiem honorowym ZPAP może zostać osoba posiadająca wybitne zasługi dla rozwoju sztuk plastycznych lub dla ZPAP.

2. Godność członka honorowego ZPAP nadaje Walny Zjazd Delegatów ZPAP na wniosek Zarządu Głównego lub z inicjatywy własnej.

§ 12

1. Przynależność do ZPAP ustaje na skutek:

1) wystąpienia poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa do właściwego Zarządu Okręgu;

2) skreślenia z listy członków rzeczywistych przez Zarząd Okręgu na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich, zgodnie z ust. 2.;

3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione na szkodę Związku lub przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub orzeczenia pozbawienia praw publicznych;

5) śmierci;

6) likwidacji lub upadłości osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

2. Zaleganie przez członka rzeczywistego z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy skutkuje automatycznym zawieszeniem w prawach członka ZPAP wymienionych w § 9 ust. 4. Zawieszenie ustaje z chwilą zapłaty zaległych składek. Zarząd Okręgu skreśli z listy członków rzeczywistych Okręgu osobę zalegającą z opłatą składek członkowskich jeśli zaległość przekracza okres 2 lat, po uprzednim pisemnym upomnieniu.

§ 13

1. Osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 1-4 ma obowiązek pokryć wszystkie zobowiązania wobec ZPAP zaciągnięte w okresie członkostwa.

2. Osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 1-4 może ubiegać się o ponowne przyjęcie do ZPAP, w trybie przewidzianym w Regulaminie Przyjęć do ZPAP z tym, że:

1) osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 2 - po upływie 1 roku od daty skreślenia;

2) osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 3 - po upływie 3 lat od daty wykluczenia;

3) osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 4 - po upływie okresu uprawniającego do zatarcia skazania.

3. W wypadku ponownego przyjęcia do ZPAP osoby uprzednio skreślonej z listy członków, staż członkowski liczony jest od daty ponownego przyjęcia.

§ 14

1. Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania członków oraz rozpatrywania odwołań określa Regulamin przyjęć do ZPAP, uchwalany przez Walny Zjazd Delegatów.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i ogólne przepisy organizacyjne

§ 15

ZPAP tworzy, zależnie od potrzeb, następujące terenowe jednostki organizacyjne:

1) Okręgi;

2) Oddziały - w ramach organizacyjnych okręgów, których zasady tworzenia i organizacji określa statut w postanowieniach rozdz. X i XI.

§ 16

1. Władzami ZPAP są:

1) władze główne,

2) władze okręgowe,

3) władze oddziałowe.

2. Organami władz głównych ZPAP są:

1) Walny Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Kolegium Prezesów Okręgów,

4) Główna Komisja Rewizyjna,

5) Główny Sąd Koleżeński.

3. Organami władz okręgowych ZPAP są:

1) Walne Zebranie Członków Okręgu,

2) Zarząd Okręgu,

3) Komisja Rewizyjna Okręgu,

4) Sąd Koleżeński Okręgu.

4. Organem władzy oddziałowej ZPAP jest Zarząd Oddziału.

5. Ilekroć w statucie jest mowa o „organach ZPAP", to odnosi się to do organów władzy ZPAP wymienionych w ust. 1-4.

§ 17

1. ZPAP tworzy Radę Artystyczną ZPAP, stanowiącą organ doradczy i opiniodawczy Zarządu Głównego w sprawach artystycznych, powoływaną przez Kolegium Prezesów Okręgów, które określa jej szczegółowe kompetencje i zasady funkcjonowania, której czas pracy jest równoznaczny z okresem trwającej kadencji.

2. W miarę potrzeb ZPAP tworzy następujące wewnętrzne jednostki organizacyjne:

1) rady i komisje problemowe, tworzone i działające na zasadach postanowień rozdz. XII Statutu ZPAP;

2) sekcje, kluby, koła tworzone i działające na zasadach postanowień rozdz. XIII Statutu ZPAP;

3) jednostki gospodarcze, tworzone przez Zarząd Główny lub Zarządy Okręgów i działające na podstawie regulaminów organizacyjnych, uchwalonych przez właściwy Zarząd.

§ 18

Do prowadzenia spraw związanych z obsługą działalności statutowej Zarządy mogą tworzyć biura.

§ 19

1. Kadencja wszystkich organów ZPAP oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów trwa 4 lata.

2. Organy ZPAP konstytuują się w terminie do 14 dni po ich wyborze.

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, posiedzenia organów ZPAP zwołuje i obradom przewodniczy ich prezes lub wiceprezes, przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

4. Uzupełnienia składu osobowego organów ZPAP dokonuje się obligatoryjnie i niezwłocznie spośród osób, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów w wyborach do tych organów, nie więcej jednak, niż o 1/3 składu osobowego danego organu.

5. Jeśli uzupełnienie składu osobowego organu w sposób określony w ust. 4 nie jest możliwe, dokonuje się go:

1) w przypadku władz okręgowych (oddziałowych) – poprzez wybór uzupełniający przeprowadzony na zwołanym w tym celu nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Okręgu (Oddziału);

2) w przypadku władz głównych – poprzez powołanie w drodze uchwały Kolegium Prezesów Okręgów, podjętej na wniosek uzupełnianego organu.

6. Członkowie Zarządów i Komisji Rewizyjnych ZPAP nie mogą być jednocześnie członkami władz osób trzecich, będących stroną umów z ZPAP, skutkujących zobowiązaniami finansowymi.

7. Członkowie Zarządów, Komisji Rewizyjnych i Sądów Koleżeńskich nie mogą być jednocześnie członkami innych stałych (kadencyjnych) organów ZPAP, z wyłączeniem Kolegium Prezesów Okręgów w myśl § 29 ust. 1.

8. Członkowie pełniący funkcje w organach władz ZPAP i delegaci na Walny Zjazd Delegatów nie mogą być jednocześnie członkami władz innych krajowych organizacji branżowych zrzeszających twórców – artystów plastyków.

9. Funkcja Prezesa ZPAP może być pełniona przez tę samą osobę nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

10. Nie uzyskanie absolutorium przez członka Zarządu Głównego lub członka Zarządu Okręgu nie pozwala na pełnienie funkcji we wszystkich organach władz głównych i okręgowych ZPAP następnej kadencji oraz na udział w Walnym Zjeździe Delegatów w charakterze delegata. Uzyskany wcześniej mandat do pełnienia funkcji członka organu, do którego wybór nastąpił przed nieudzieleniem absolutorium, wygasa. Braki w składzie organów, o których mowa w zdaniu drugim, podlegają uzupełnieniu zgodnie z §19 ust. 4 i 5.

11. Członkowie ZPAP w tym także członkowie organów ZPAP mogą łączyć członkostwo stowarzyszenia z odpłatną pracą na rzecz Związku. Umowy z członkami ZPAP podejmującymi odpłatną pracę na rzecz Związku mogą być zawierane wyłącznie na czas kadencji.

§ 20

1. Uchwały wszystkich organów ZPAP zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy składu organu, z tym, że:

1) uchwały Walnego Zjazdu Delegatów i Walnych Zebrań Członków Okręgu, z zastrzeżeniem pkt. 2) i 3), zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych;

2) uchwała Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się ZPAP wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów;

3) uchwały organów ZPAP w sprawach członkowskich i uchylania uchwał zapadają większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy składu organu.

2. Uchwały wszystkich organów ZPAP, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, zapadają w głosowaniu jawnym, z tym, że w każdej sprawie można przeprowadzić głosowanie tajne na wniosek co najmniej 1/3 obecnych uprawnionych do głosowania.

3. Wybory do wszystkich organów ZPAP odbywają się w głosowaniu tajnym poprzez skreślenie nazwisk na karcie do głosowania. Mandaty członków organu przypadają kolejno kandydatom, którzy uzyskali największą ilość głosów, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.

4. Wybór Prezesa ZPAP przez Walny Zjazd Delegatów w pierwszej turze wymaga uzyskania przez kandydata bezwzględnej większości głosów delegatów obecnych na Zjeździe.

5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania, z tym, że o wyborze członka organu spośród kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę głosów, rozstrzyga głosowanie dodatkowe na tych kandydatów, a w przypadku braku rozstrzygnięcia - o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski.

§ 21

Wnioski i postulaty członków i jednostek organizacyjnych ZPAP, kierowane do organów ZPAP, są rejestrowane, a odpowiedzi udzielane w terminie nie dłuższym, niż wynikającym z przewidzianej statutem częstotliwości posiedzeń tych organów.

Rozdział V

Walny Zjazd Delegatów

§ 22

Walny Zjazd Delegatów, stanowiący najwyższą władzę ZPAP, może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 23

1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów, jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy, jest zwoływany przez Zarząd Główny, co 4 lata, po zakończeniu roku finansowego, jednak nie później niż na termin 15 czerwca roku kończącego kadencję.

2. Uchwałę o terminie Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny ma obowiązek podjąć nie później niż do 15 lutego roku kończącego kadencję. Uchwała określa miejsce i termin odbycia Zjazdu.

3. Przygotowywanie organizacyjne i techniczne Walnych Zjazdów Delegatów jest w kompetencji Zarządu Głównego.

§ 24

W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1) z prawem głosowania: delegaci wybrani na okres kadencji przez Walne Zebrania Członków Okręgu, w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny w oparciu o zasadę reprezentacji proporcjonalnej do liczby członków Okręgu, przy czym liczbę członków Okręgu reprezentowanych przez 1 delegata określa się przez podzielenie aktualnego stanu liczbowego członków ZPAP tak, aby łączna liczba delegatów na WZD wynosiła 100 osób, biorąc pod uwagę tylko tych członków, którzy nie podlegają zawieszeniu w prawach członka w trybie § 12 ust. 2.

2) bez prawa głosowania: członkowie ustępujących władz głównych nie będący delegatami i inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie programu działalności ZPAP;

2) rozpatrywanie sprawozdań władz głównych ZPAP oraz podejmowanie uchwały o absolutorium dla poszczególnych członków ustępującego Zarządu Głównego;

3) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania ZPAP;

4) uchwalanie regulaminów: Walnego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego, Kolegium Prezesów Okręgów, Komisji Rewizyjnych, Sądów Koleżeńskich, Walnych Zebrań Członków Okręgu, Przyjęć do ZPAP i Złotej Odznaki ZPAP;

5) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych;

6) nadawanie godności członka honorowego ZPAP;

7) wybór Prezesa ZPAP i 3-5 członków Zarządu Głównego;

8) wybór 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej;

9) wybór 5 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 26

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny.

1) z własnej inicjatywy, albo

2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek Kolegium Prezesów Okręgów,

4) w przypadku nie przyjęcia przez Kolegium Prezesów Okręgów rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego obligatoryjnie zwoływany jest w trybie pilnym Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pkt 2) – 3), powinien być zgłoszony na piśmie oraz zawierać uzasadnienie i proponowany porządek obrad, a nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów winien odbyć się nie później, niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku lub w terminie późniejszym podanym we wniosku.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Walnych Zjazdów Delegatów, z tym, że obraduje on wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Rozdział VI

Zarząd Główny

§ 27

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą wykonawczą ZPAP i kieruje działalnością ZPAP pomiędzy Walnymi Zjazdami Delegatów.

2. Zarząd Główny tworzą: Prezes ZPAP i 3-5 członków Zarządu Głównego, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.

3. Zarząd Główny konstytuuje się wybierając ze swego grona Wiceprezesa ZPAP, Skarbnika ZPAP i Sekretarza ZPAP.

4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo uczestniczyć bez prawa głosowania:

1) Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji;

2) Prezesi Okręgów;

3) osoby zaproszone.

§ 28

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie ZPAP;

2) współdziałanie z organami Państwa, a zwłaszcza z ministerstwem właściwym do spraw kultury oraz Komisjami Sejmowymi przy opracowywaniu, wdrażaniu i egzekucji przepisów prawnych o ważnym znaczeniu dla środowiska artystów plastyków;

3) realizowanie zadań statutowych zgodnie z programem uchwalonym przez Walny Zjazd Delegatów;

4) kierowanie bieżącą działalnością ZPAP i zarządzanie jego majątkiem, zgodnie z uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów i Kolegium Prezesów Okręgów;

5) opracowywanie planów działalności, preliminarzy budżetowych, rocznych sprawozdań finansowych ZPAP oraz sprawozdań Zarządu Głównego ZPAP;

6) zapoznawanie się z zatwierdzonymi projektami budżetów i rocznymi sprawozdaniami finansowymi Okręgów;

7) podejmowanie uchwał w sprawach działalności cywilnoprawnej i gospodarczej ZPAP oraz udzielanie pełnomocnictw w granicach kompetencji;

8) egzekwowanie świadczeń obowiązujących Okręgi na rzecz Zarządu Głównego;

9) uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych powoływanych przez Zarząd Główny;

10) sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym uchylanie uchwał Walnych Zebrań Członków Okręgu i Zarządów Okręgu niezgodnych ze statutem i celami ZPAP po konsultacji z Głównym Sądem Koleżeńskim;

11) zatwierdzanie uchwał Zarządów Okręgów w sprawie przyjęć do ZPAP i skreśleń z listy członków;

12) prowadzenie rejestru członków i jednostek organizacyjnych ZPAP;

13) wykonywanie orzeczeń sądów koleżeńskich;

14) zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw ZPAP;

15) rozpatrywanie wniosków i postulatów sekcji, klubów i kół o zasięgu krajowym (ponad okręgowym) w obecności przedstawiciela tej jednostki;

16) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych;

17) zwoływanie i przygotowywanie organizacyjne i techniczne Walnych Zjazdów Delegatów w porozumieniu z Zarządem Okręgu, na terenie którego odbywa się Zjazd;

18) zarządzanie prawami autorskimi w zakresie udzielonego upoważnienia;

19) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz ZPAP.

Rozdział VII

Kolegium Prezesów Okręgów

§ 29

1. Kolegium Prezesów Okręgów tworzą Prezesi wszystkich Okręgów ZPAP, wybrani przez Walne Zebrania Członków Okręgu. Kolegium Prezesów Okręgów konstytuuje się wybierając ze swego grona Sekretarza i Zastępcę Sekretarza.

2. Do kompetencji i obowiązków Kolegium Prezesów Okręgów należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania budżetów rocznych i rocznych sprawozdań finansowych ZG ZPAP,

2) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia, połączenia, podziału, przekształcenia w Oddział lub likwidacji Okręgu na zasadach określonych w § 36.

3) podejmowanie uchwał w sprawie zarządzania majątkiem ZPAP, a w szczególności zbywania i nabywania nieruchomości. Kolegium Prezesów Okręgów decyduje o majątku likwidowanego Okręgu,

4) rozpatrywanie odwołań w sprawach przyjęć do ZPAP i skreśleń z listy członków,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia ZPAP do organizacji krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych oraz uchwał o wystąpieniu z takich organizacji,

6) powoływanie 7 członków Kapituły Złotej Odznaki ZPAP,

7) zgłaszanie kandydatów do Rady Artystycznej ZPAP,

8) ustalanie wysokości wpisowego,

9) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości odpisu na rzecz Zarządu Głównego ze składek członkowskich,

10) podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu organów władz głównych w trybie § 19 ust. 5 pkt 2,

11) złożenie przez Sekretarza Kolegium Prezesów Okręgów na Zwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdania o podjętych w czasie kadencji uchwałach.

3. Kolegium Prezesów Okręgów działa zgodnie z regulaminem KPO uchwalonym przez Walny Zjazd Delegatów.

4. W posiedzeniach Kolegium Prezesów Okręgów uczestniczą członkowie Zarządu Głównego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji, którzy nie biorą udziału w głosowaniu.

5. Prezes Okręgu, który nie może osobiście uczestniczyć w posiedzeniu Kolegium Prezesów Okręgów jest zobowiązany do wyznaczenia z pośród członków Zarządu Okręgu swojego przedstawiciela do udziału w tym posiedzeniu i głosowania, udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa.

Rozdział VIII

Główna Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej ZPAP. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.

2. Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnych, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

4. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 31

1. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Zarządu Głównego, Kolegium Prezesów Okręgów i Zarządów Okręgów oraz podległych im jednostek co do zgodności ze statutem, regulaminami ZPAP i uchwałami władz głównych;

2) opiniowanie działalności Zarządu Głównego oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu Głównego;

3) ogólny nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Okręgów.

2. Główna Komisja Rewizyjna może kontrolować wszelkie dokumenty ZPAP, a jej Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji może brać udział w obradach innych władz ZPAP - z wyłączeniem obrad i orzeczeń Sądów Koleżeńskich.

3. Główna Komisja Rewizyjna może powoływać niezależnych biegłych.

Rozdział IX

Główny Sąd Koleżeński

§ 32

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.

2. Główny Sąd Koleżeński konstytuuje się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądów Koleżeńskich, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 33

1. Główny Sąd Koleżeński:

1) orzeka w sprawach dotyczących naruszenia postanowień statutu, uchwał władz ZPAP, obowiązków członkowskich, zasad etyki zawodowej i współżycia koleżeńskiego oraz w przypadku naruszenia dobrego imienia ZPAP lub narażenia ZPAP na szkody majątkowe;

2) rozstrzyga spory pomiędzy Zarządami Okręgów lub pomiędzy Zarządem Okręgu a Zarządem Głównym w sprawach wymienionych w pkt. 1, a także w innych sprawach, o ile strony poddadzą spór rozstrzygnięciu tego Sądu;

3) rozstrzyga spory pomiędzy Kolegium Prezesów Okręgów a Zarządem Głównym;

4) rozstrzyga spory w sprawach interpretacji postanowień statutu.

2. W przypadku ujawnienia w trakcie postępowania prowadzonego przez Główny Sąd Koleżeński sytuacji narażającej ZPAP na szkody finansowe, Główny Sąd Koleżeński wnioskuje do Zarządu Głównego o wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego.

§ 34

1. Główny Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:

1) upomnienia;

2) zakazu pełnienia funkcji w organach ZPAP i/lub innych jednostkach ZPAP na okres do końca kadencji;

3) nagany ze skutkiem pozbawienia czynnego i biernego prawa wyborczego na okres 3 lat;

4) zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 3 lat;

5) wykluczenia ze ZPAP.

2. Główny Sąd Koleżeński może orzekać karę dodatkową podania wyroku do publicznej wiadomości na forum stowarzyszenia, a także wezwać winnego do naprawienia wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby pokrzywdzonej.

§ 35

1. Główny Sąd Koleżeński stanowi instancję odwoławczą od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Okręgu.

2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne w postępowaniu wewnątrzzwiązkowym.

3. Główny Sąd Koleżeński może powoływać biegłych w granicach środków przewidzianych w budżecie i informując o tym Zarząd Główny.

Rozdział X

Okręgi

§ 36

1. Okręgi są podstawowymi terenowymi jednostkami ZPAP posiadającymi osobowość prawną.

2. Okręg zrzesza co najmniej 60 członków rzeczywistych.

3. Okręg realizuje cele ZPAP i prowadzi samodzielną działalność w dziedzinie spraw gospodarczych i cywilno-prawnych, z zachowaniem przepisów statutu, regulaminów, uchwał władz głównych ZPAP oraz postanowień i umów zawartych z Zarządem Głównym.

4. Powołanie, połączenie, podział lub likwidacja Okręgu odbywa się z mocy uchwały Kolegium Prezesów Okręgów, odpowiednio na wniosek zebrania założycielskiego lub Walnego Zebrania Członków Okręgu. Ponadto, na wniosek Zarządu Głównego, Kolegium Prezesów Okręgów może podjąć uchwałę o likwidacji Okręgu gdy:

1) wynik finansowy Okręgu za poprzedni rok budżetowy wykaże stratę przewyższającą połowę wartości majątku Okręgu, albo

2) Okręg utracił zdolność do skutecznego odbycia Walnego Zebrania Członków Okręgu sprawozdawczo-wyborczego z zachowaniem obowiązujących w ZPAP przepisów.

5. Uchwała o powołaniu Okręgu zostaje podjęta z równoczesnym zatwierdzeniem treści umowy regulującej stosunki majątkowe pomiędzy Zarządem Okręgu a Zarządem Głównym, która wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Okręg osobowości prawnej. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do połączenia lub podziału Okręgu.

6. Po podjęciu przez Kolegium Prezesów Okręgów uchwały, o której stanowi ust. 5, Zarząd Główny w drodze uchwały stwierdza spełnienie przez Okręg warunków uprawniających do złożenia wniosku o rejestrację Okręgu w sądzie.

§ 37

1. Najwyższą władzą Okręgu jest Walne Zebranie Członków Okręgu, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu:

1) Jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze – co 4 lata, bezpośrednio po zwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów, przy czym powinno się ono odbyć nie później, niż w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Zjazdu.

2) Celem wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów – co 4 lata, po podjęciu przez Zarząd Główny uchwały o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, nie później niż na 3 miesiące przed ustaloną datą Zjazdu.

3. W Walnym Zebraniu Członków Okręgu mają prawo uczestniczyć:

1) z prawem głosowania: członkowie rzeczywiści ZPAP danego Okręgu,

2) bez prawa głosowania: przedstawiciele Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Okręgu.

§ 38

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Okręgu należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Zarządu Okręgu oraz wniosków i postulatów pod adresem głównych władz ZPAP;

2) rozpatrywanie sprawozdań władz Okręgu i podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządowi Okręgu;

3) uchwalanie wniosku o połączeniu, podziale lub likwidacji Okręgu;

4) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych;

5) wybór Prezesa Okręgu;

6) wybór 3-7 członków Zarządu Okręgu;

7) wybór 3-5 członków Komisji Rewizyjnej Okręgu;

8) wybór 3-5 członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu; 9) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów;

§ 39

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu:

1) z własnej inicjatywy, albo

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu, albo

3) na wniosek 1/5 liczby członków rzeczywistych Okręgu liczącego do 300 członków, 1/10 liczby członków rzeczywistych Okręgu liczącego od 301 do 1000 członków, 1/15 liczby członków rzeczywistych Okręgu liczącego ponad 1000 członków. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pkt. 2 i 3, powinien być zgłoszony na piśmie oraz zawierać uzasadnienie, a Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu powinno odbyć się nie później, niż 5 tygodni od daty złożenia wniosku. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 40

1. Zarząd Okręgu stanowi najwyższą władzę Okręgu pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Okręgu.

2. Zarząd Okręgu tworzą:

1) Prezes Okręgu,

2) 3-7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu,

3) Przewodniczący Zarządów Oddziałów

3. Zarząd Okręgu konstytuuje się, wybierając z pośród członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu jednego lub dwóch Wiceprezesów Okręgu, Sekretarza Okręgu i Skarbnika Okręgu.

4. Posiedzenia Zarządu Okręgu odbywają się nie rzadziej, niż raz na miesiąc.

5. W posiedzeniach Zarządu Okręgu mają prawo uczestniczyć bez prawa głosowania:

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu lub wyznaczony przez niego członek Komisji;

2) osoby zaproszone.

§ 41

Do kompetencji Zarządu Okręgu należy reprezentowanie Okręgu i kierowanie jego bieżącą działalnością, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Okręgu i władz głównych ZPAP, a w szczególności:

1) opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności Zarządu Okręgu,

2) opracowywanie i zatwierdzanie budżetów i rocznych sprawozdań finansowych Okręgu, oraz przedkładanie rocznych sprawozdań finansowych Okręgu do wiadomości Zarządu Głównego,

3) prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem i funduszami własnymi Okręgu oraz majątkiem i funduszami ZPAP, będącymi w administracji Okręgu na podstawie umów zawartych z Zarządem Głównym,

4) kierowanie działalnością gospodarczą Okręgu,

5) udzielanie pełnomocnictw w granicach kompetencji,

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w trybie przewidzianym Regulaminem Przyjęć do ZPAP,

7) powoływanie i likwidacja Oddziałów,

8) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych,

9) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Okręgu,

10) ogólny nadzór nad działalnością Oddziałów,

11) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków oraz jednostek organizacyjnych Okręgu,

12) ustalanie wysokości składek członkowskich,

13) wykonywanie orzeczeń Sądów Koleżeńskich,

14) zatrudnianie pracowników dla prowadzenia spraw Okręgu.

§ 42

1. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu.

2. Komisja Rewizyjna Okręgu konstytuuje się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Okręgu określa Regulamin Komisji Rewizyjnych, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące.

§ 43

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:

1) kontrola działalności Zarządu Okręgu i Zarządów Oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Okręgu co do zgodności ze statutem, regulaminami i uchwałami władz zwierzchnich,

2) opiniowanie działalności Zarządu Okręgu i wnioskowanie w sprawie udzielania absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu Okręgu.

2. Komisja Rewizyjna Okręgu może kontrolować wszystkie dokumenty Okręgu, a jej Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji, może brać udział w obradach innych władz Okręgu - z wyłączeniem obrad i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Okręgu.

§ 44

1. Sąd Koleżeński Okręgu składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu.

2. Sąd Koleżeński Okręgu konstytuuje się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego Okręgu określa Regulamin Sądów Koleżeńskich, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

4. Sąd Koleżeński Okręgu orzeka w pierwszej instancji w sprawach wymienionych w § 33 ust. 1, pkt. 1) i 2) statutu.

5. Sąd Koleżeński Okręgu orzeka kary wyszczególnione w postanowieniu § 34 ust. 1 i 2 statutu.

Rozdział XI

Oddziały

§ 45

1. Oddziały są jednostkami terenowymi ZPAP, działającymi w ramach organizacyjnych Okręgu i nie posiadającymi osobowości prawnej, zrzeszającymi co najmniej 15 członków rzeczywistych.

2. Oddziały są tworzone i rozwiązywane z mocy uchwały Zarządu Okręgu, na wniosek zainteresowanych członków. Oddział może również powstać w wyniku przekształcenia Okręgu.

3. Oddziały realizują na swoim terenie cele i zadania statutowe ZPAP w zakresie uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Okręgu.

4. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, składający się z Przewodniczącego i 2-3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

5. Oddział może dokonywać czynności w dziedzinie spraw gospodarczych i cywilno-prawnych na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd Okręgu.

Rozdział XII

Rady i Komisje problemowe

§ 46

1. Rady i komisje problemowe są jednostkami pomocniczymi ZPAP, tworzonymi przez władze ZPAP dla realizacji określonych zadań statutowych.

2. ZPAP może tworzyć następujące rady i komisje:

3) rady i komisje ZPAP - powoływane przez Walny Zjazd Delegatów lub Zarząd Główny,

4) rady i komisje Okręgu ZPAP - powoływane przez Walne Zebranie Członków Okręgu lub Zarząd Okręgu. 3. Rady i komisje problemowe mogą być kadencyjne lub czasowe.

4. W skład rad i komisji problemowych mogą wchodzić eksperci nie będący członkami ZPAP.

5. Zasady funkcjonowania rad i komisji problemowych oraz zakres udzielonych im uprawnień określa organ powołujący.

Rozdział XIII

Sekcje, Kluby, Koła

§ 47

1. Członkowie ZPAP w liczbie co najmniej 10 członków rzeczywistych, mogą zrzeszać się w sekcje, kluby, koła o zasięgu okręgowym.

2. Sekcje, kluby, koła mogą mieć także zasięg krajowy (ponadokręgowy), jeżeli zrzeszają co najmniej 50 członków rzeczywistych należących do co najmniej 3 Okręgów.

3. Powstanie i rozwiązanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga rejestracji odpowiednio w Zarządzie Okręgu lub w Zarządzie Głównym.

4. Sekcje, kluby, koła swobodnie określają swą strukturę organizacyjną i zakres działalności w ramach celów statutowych ZPAP. W miarę potrzeby jednostki te uchwalają swoje regulaminy, które zatwierdza właściwy Zarząd ZPAP oraz dokonują wyboru swych władz lub przedstawicieli.

5. Właściwy Zarząd ZPAP może udzielić przedstawicielom tych jednostek Pełnomocnictwa do występowania w określonych sprawach.

Rozdział XIV

Majątek i zasady reprezentacji

§ 48

1. Majątek ZPAP mogą stanowić środki finansowe i rzeczowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe, nabyte przez ZPAP w trakcie swej działalności.

2. Przychodami tworzącymi majątek ZPAP są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, dotacje, subwencje i zapisy, dokonane zgodnie z obowiązującym prawem,

3) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,

4) wpływy z działalności gospodarczej,

5) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy,

6) środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

7) wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

3. Dochody ZPAP, w tym zyski z działalności gospodarczej, przeznacza się na realizację zadań statutowych i na rozwój działalności gospodarczej.

4. Zarządzanie majątkiem wspólnym ZPAP należy do kompetencji Zarządu Głównego.

5. Majątek Okręgów ZPAP stanowią odpowiednio środki i przychody wymienione w ust. 1, ust. 2 pkt 1) - 6) oraz prawa majątkowe wynikające z umów zawartych z Zarządem Głównym ZPAP. Zarządzanie majątkiem Okręgu ZPAP należy do właściwości Zarządu Okręgu.

6. W wypadku likwidacji Okręgu, o jego majątku decyduje uchwała likwidacyjna podjęta przez Kolegium Prezesów Okręgów.

§ 49

1. Do reprezentowania ZPAP przy czynnościach prawnych skutkujących zobowiązaniami majątkowymi wymagana jest łączna reprezentacja Prezesa i Skarbnika ZPAP, albo Wiceprezesa i Skarbnika ZPAP.

2. Do reprezentowania Okręgu przy czynnościach prawnych skutkujących zobowiązaniami majątkowymi wymagana jest łączna reprezentacja Prezesa i Skarbnika Okręgu, albo Wiceprezesa i Skarbnika Okręgu.

3. W przypadku czynności innych niż wskazane w ustępie 1 lub 2 możliwa jest reprezentacja przez każdego członka Zarządu Głównego w przypadku ZPAP, albo członka Zarządu Okręgu w przypadku Okręgu.

§ 50

Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu może ustanawiać pełnomocników do dokonywania pojedynczych czynności lub czynności określonego rodzaju.

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

§ 51

1. Wnioski w sprawie zmiany statutu powinny być złożone na piśmie do Zarządu Głównego nie później niż na 4 miesiące przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.

2. Komisja Statutowa, za pośrednictwem Zarządu Głównego, obowiązana jest przekazać projekt zmiany statutu Zarządom wszystkich Okręgów nie później niż na 2 miesiące przed Walnym Zjazdem Delegatów.

3. Opinie i uwagi dotyczące projektu zmiany statutu winny być zgłoszone do Komisji Statutowej za pośrednictwem Zarządu Głównego nie później niż na 6 tygodni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.

4. Komisja Statutowa, za pośrednictwem Zarządu Głównego, przekazuje ostateczną wersję projektu zmiany statutu Zarządom Okręgów nie później niż na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.

5. Projekt zmiany statutu opracowuje i przedstawia na Walnym Zjeździe Delegatów Komisja Statutowa powołana przez poprzedni Walny Zjazd, a w wypadku jej nie powołania Komisja Statutowa powołana przez Zarząd Główny.

6. Komisja Statutowa działa do momentu zatwierdzenia nowego statutu przez sąd rejonowy.

§ 52

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu ZPAP, Walny Zjazd Delegatów powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację zgodnie z uchwalonymi przez Walny Zjazd wytycznymi.

 • Adamek Katarzyna
 • Adamowicz Barbara
 • Adamska Maria
 • Apanańska Izabela
 • Arendarski Henryk
 • Arend-Krzyształowska Maria
 • Awdziejczyk Tomasz
 • Bereś Bettina
 • Berezowska Agnieszka
 • Bernacka Dorota
 • Białas Zofia
 • Białko Piotr
 • Białogłowicz Stanisław
 • Bielawka Zbigniew
 • Bielec Katarzyna
 • Bieńkowska-Kopczyńska Maria
 • Bies Piotr
 • Bigaj-Zwonek Beata
 • Bilik Grażyna
 • Birkenmajer Iwo
 • Bitka-Zapendowski Paweł
 • Biżek-Varisella Bartłomiej
 • Boba-Dyga Bożena
 • Bober Mateusz
 • Bochenek Krystyna
 • Bogacz Maria
 • Bogdanowicz-Auriga Anna
 • Bogusz Anna
 • Bogusz Konrad
 • Boguszewski Witold
 • Bokota-Tomala Barbara
 • Bołd Piotr
 • Borecka Lucyna
 • Borkowski Kazimierz
 • Borkowski Tadeusz
 • Borowicki Piotr
 • Cader-Pawłowska Halina
 • Cebula Zbigniew
 • Cempla-Dziadoń Ewa
 • Cetnarowicz Kinga
 • Cetnarowicz-Bis Jolanta
 • Chadaj Magdalena
 • Chądzyński Jan
 • Chazalia Wachtang
 • Chmielińska-Zbrożek Izabela
 • Chmielowski Franciszek
 • Chojkowska Urszula
 • Chojkowska-Sawicka Agnieszka
 • Cholewa Jacek
 • Cholewa Stanisław
 • Chomko Dorota
 • Chorązka-Paluch Karolina
 • Chorąży Jacek
 • Chromy-Rościszewska Grażyna
 • Chrystow Sławomir
 • Chutkowska Kamińska Krystyna
 • Cichoń Anna
 • Ciemierkiewicz Tadeusz
 • Ciepielewska Ewa
 • Cieszyński Andrzej
 • Cisło Magdalena
 • Cupryś Jacek
 • Cyper Krzysztof
 • Cypryańska Anita
 • Czarny Hanna
 • Czeremański Marek
 • Czernecka Jolanta
 • Czerska-Sopoćko Teresa
 • Czesak Bogdan
 • Cziomer Marcin
 • Czop Zbigniew
 • Czuchorska-Soból Agnieszka
 • Czupta Izabella
 • Czyrak Wanda
 • Ćwiertnia Miłogost
 • Dąbrowska Agnieszka
 • Dąbrowska-Dorożyńska Paulina
 • Daca Agnieszka
 • Dajnowicz Krystyna
 • Damasiewicz Jacek
 • Darowska-Dousa Jolanta
 • de Ankerburg Wagner Agnieszka
 • Delekta-Wicińska Izabela
 • Demarczyk-Staśto Lucyna
 • Dmitruk Jerzy
 • Dobrzański Maciej
 • Dolińska-Żmudzińska Marta
 • Domańka-Bortowska Aleksandra
 • Domańska Maria
 • Domański Wiesław
 • Domaradzka-Klefas Urszula
 • Dorak Anna
 • Dousa Stefan   
 • Drąg Anna
 • Drozd-Tutaj Mariola
 • Dudek Blanka Joanna
 • Dudek Jacek
 • Dudek Mariusz
 • Dudek Robert
 • Dudziak Joanna
 • Dudziak-Majdońska Aleksandra 
 • Dulemba Maria
 • Dunin Barbara
 • Duras Jacek
 • Dutka Agnieszka
 • Dybaś-Graciano Bożena
 • Dziedzic Maria
 • Dzięgielewski Andrzej
 • Dzikiewicz-Obrąpalska Barbara
 • Dziuba Stanisław
 • Echeverria Kossak Karlos
 • Elminowska Justyna
 • Emilewicz Irena
 • Erazmus Paweł
 • Fąfrowicz Krzysztof
 • Fajferek Wanda
 • Federowicz Gabriela
 • Feiner Łukasz
 • Feliksik Krystyna
 • Figiel Marian
 • Fijał Katarzyna
 • Fik-Pałkowa Wanda
 • Filipek Anna
 • Filipiuk Marek
 • Flaga Anna
 • Flis Małgorzata
 • Flisek Małgorzata
 • Folfas Andrzej
 • Gacek Monika
 • Gadnicka-Włodarczyk Ewa
 • Gaffke Małgorzata
 • Gałecka Joanna
 • Galus Angelika
 • Garanty Beata
 • Gąsienica-Setlak Emilia
 • Gawlik-Wiatrak Krystyna
 • Gawłowski Janusz
 • Gawron Urszula
 • Gawrych-Olender Katarzyna
 • Gedliczka Adam
 • Gerlach Eugeniusz
 • Gierat Marcin
 • Górski Alfred
 • Górski Ryszard
 • Govzan Oleg
 • Graboś Elżbieta
 • Gregorczyk Ryszard
 • Gromczakiewicz Dorota
 • Gruszczyńska-Bobrzecka Marzena
 • Grysiewicz Janusz
 • Grzesiak Ewa
 • Grzeszczyszyn-Budziosz Maria
 • Grzybowska-Flores Barbara
 • Guzik Andrzej
 • Guzy-Panagiotopoulou Ewa
 • Haberny Karol
 • Hajda-Kot Anna
 • Hajdo-Kućma Krystyna
 • Hałasa Elżbieta
 • Haluch Jolanta
 • Hamada Kazimierz
 • Hamada Konrad
 • Hanczakowski Adam
 • Hanusek Oskar
 • Herc Ilona
 • Herman Wojciech
 • Herman-Hyjek Gabriela
 • Holewiński Bogdan
 • Hołówka Małgorzata
 • Hoppe-Nowicka Ewa
 • Horoszko Anna
 • Hrynkowska Bogusława
 • Hudzik Aleksandra
 • Hulbój Renata
 • Jach Paweł
 • Jackowska Joanna
 • Jackowski Tadeusz
 • Jadowska-Barczyk Anna
 • Jagiełka Agnieszka
 • Jagiełło Małgorzata
 • Jagiełło Marzena
 • Jagiełło Mirosława
 • Jagiełło Tomasz
 • Jagielski Wacław
 • Jagodová Anna
 • Jakubas Stanisław
 • Jakubowicz Piotr
 • Jakubowska Karolina
 • Jandura Michał
 • Janiak-Pietrzyk Barbara
 • Janicka-Fecko Anna
 • Janiec Rafał
 • Janik-Ignatowicz Krystyna
 • Jankisz Marek
 • Janus Ewa
 • Janus-Szybist Antonina Nadzieja
 • Jarmuł Izabela
 • Jaśko Mariola
 • Jaskółka Wojciech
 • Jaworska Danuta
 • Jemielity Agnieszka
 • Jencew Walerij
 • Jenta-Dmitruk Małgorzata
 • Jeziorska Agnieszka
 • Jonarska Anna
 • Joniak Anna
 • Jur Juriana
 • Jurek Aleksandra
 • Juszczak Krystyna
 • Kaczmarczyk Barbara
 • Kaczmarska Małgorzata 
 • Kaiser-Plaskowska Joanna
 • Kaiser-Zaremba Barbara
 • Kalfas Barbara
 • Kalicińska Magdalena
 • Kalinowska-Maćków Ewa
 • Kaliszczuk Ewelina
 • Kallo-Kwaśny Ilona
 • Kałużny Antoni
 • Kamiński Włodzimierz
 • Kapturski Artur
 • Kapusta Andrzej
 • Karaczyn Jacek
 • Karecka Agnieszka
 • Karpowicz Katarzyna
 • Karpowicz-Westner Anna
 • Karp-Soja Małgorzata
 • Karska Renata
 • Kawiorska Marta
 • Kawiorski Jarosław
 • Kaźmierczak Halina
 • Kicińska-Porczak Halina
 • Kidawski Piotr
 • Kieferling Roman
 • Kielichowska Joanna
 • Kilarska Małgorzata
 • Kiryło Woynarska Ewa 
 • Kisiel Elżbieta
 • Kiwerski Krzysztof
 • Klechowski Bogdan
 • Kleemann Robert
 • Klimek Krzysztof
 • Klonowski Kamil Emanuel
 • Kluczykowski Grzegorz
 • Klyszcz Bożena
 • Knaus Tadeusz
 • Knaus Zofia
 • Knecht Bożena
 • Knorr Wojciech
 • Kochanek Krystyna
 • Kolarz Ewa
 • Kolber-Walczak Maria
 • Kołodziej Adam
 • Kołodziej Irena
 • Kołodziejczyk Piotr
 • Kołpanowicz Marcin
 • Konczarek Piotr
 • Konieczko Łukasz
 • Konopka Jarosław
 • Kopeć Wojciech
 • Koperski Bogusław
 • Kordyaczny Marek
 • Kornecka Natalia
 • Kornecka-Drąg Małgorzata
 • Korpak Adam
 • Korpal Grażyna
 • Korska-Kotkowska Bożena
 • Korzeniewska Milena
 • Kosakowski Edward
 • Kościółek Stanisław
 • Kosieradzka-Seremak Magdalena
 • Kostecki Jan
 • Kot Małgorzata
 • Kotkowska-Rzepecka Teresa
 • Kot-Parczała Małgorzata
 • Kotula Agata
 • Kowalczyk Jan
 • Kowalczyk Katarzyna
 • Kowalska Agnieszka
 • Kowalska Danuta
 • Kowalski Jerzy
 • Koziana-Białko Halina
 • Kozień Agnieszka
 • Kozłowski Hieronim
 • Krawczyk Mariusz
 • Krawiec-Konopka Iwona
 • Kremer Marta
 • Lafferrerie Irena
 • Lankosz Adam
 • Larysz Wawrzyniec
 • Lasa Roman
 • Lasyk-Majewska Anna
 • Latała Zbigniew
 • Lelek Maria
 • Lempart-Geratowska Marta
 • Lenart Elżbieta
 • Leszczyńska Renata
 • Lewińska Anna
 • Lichowska-Płonka Monika
 • Lipecka-Bocheńska Regina
 • Lis Barbara
 • Łacek-Gorczyca Dorota
 • Łaciak Roman
 • Łaczek-Daleki Ewa
 • Łakoma Agnieszka
 • Łapuszek Joanna
 • Łopuszyńska-Pietuch Marta
 • Łozowski Krzysztof
 • Łyś-Dobradin Iwona
 • Macedoński Adam
 • Maciejczyk Jakub
 • Maćkowiak Małgorzata
 • Madej Kazimierz
 • Magiera Mieczysław
 • Magiera Mirosława
 • Magrysiewicz-Dobrzańska Katarzyna
 • Majcherczyk-Dulowska Jadwiga
 • Majewski Mieczysław
 • Majewski Witold
 • Majka Artur
 • Makarczuk Marta
 • Malec Katarzyna
 • Małecka Elżbieta
 • Małek Adam
 • Małek Stanisław
 • Małek-Lubawski Weronika
 • Malinowska Krystyna
 • Malinowska-Starzycka Anna
 • Małysa Ewelina
 • Mańkowska-Grin Ewa
 • Manna Maria Ludwika
 • Marchaj Jadwiga
 • Marchaj Leopold
 • Marchlak Krzysztof
 • Marciniec Bernadeta
 • Marczukiewicz Adam
 • Marek Józef
 • Markiewicz-Strzopa Katarzyna
 • Markowski Aleksander
 • Maroń Barbra
 • Marszałek Krystyna
 • Marszałek Tadeusz
 • Martini Dorota
 • Marzec Maria
 • Marzec Wanda
 • Matlingiewicz Henryk
 • Meinhardt-Walaszek Dorota
 • Michalik Izabela
 • Mierzwa-Chrząszcz Barbara
 • Nagięć Aleksandra
 • Nałęcz Magdalena
 • Nalepa Joanna
 • Naruszewicz Magdalena
 • Nawracaj Alicja
 • Nawracaj-Szramowiat Alicja
 • Neczaj-Arendarska Maria
 • Niedoba Andrzej
 • Niedziałkowska-Kacprzak Teresa
 • Niedźwiedzka Elżbieta
 • Niemiec Patrycja
 • Niemojewski Łukasz
 • Niespodziewana-Rados Małgorzata
 • Niewiadomska Maria
 • Niwelińska Monika
 • Niżegorodcew Maria
 • Nizio Przemysław 
 • Nowak Andrzej
 • Ochęduszko Ryszard
 • Ochman Anna
 • Olchawa Paweł
 • Olech Agnieszka
 • Oleksy Elżbieta
 • Oleszko-Morawska Magdalena
 • Olkuska Małgorzata

Nikt z nas nie ma nazwiska zaczynającego się na "Ó"

 • Pabich Małgorzata
 • Pabisiak Maria
 • Pachulska-Wiekiera Krystyna
 • Paczkowska Dominika
 • Padoł Agata
 • Pająk Piotr
 • Pajonk Izabela
 • Palczewska Małgorzata
 • Palka Irena Maria
 • Pałka Kazimierz
 • Pałka Monika
 • Palka Zbigniew
 • Paluch Barbara
 • Paluch Marek
 • Paluch Mariusz
 • Paluchiewicz-Łabaj Martyna
 • Pamuła Elżbieta
 • Pandyra Piotr
 • Panek Monika
 • Paprocki Ryho
 • Parczała Zbigniew
 • Parketny Jerzy
 • Parole-Biernacka Barbara
 • Pasiak Magdalena
 • Pasieczny Jacek
 • Pasternak Jerzy
 • Paszkowska-Kwiatek Renata
 • Patalita Lucyna
 • Pawłowski Marcin
 • Pawłowski Marek
 • Pazdalska Anna
 • Pazera Elżbieta
 • Pazera Witold
 • Pędziałek Leonard
 • Pelc Sabina
 • Perzanowski Zbigniew
 • Peszat Zofia
 • Petrowicz Mariusz
 • Piasecki Dariusz
 • Piekacz-Omieczyńska Lucyna
 • Pieniążek Marek
 • Pieniek Aleksander
 • Pietkiewicz Dominika
 • Pietkiewicz Elżbieta
 • Pietrzyk Dorota
 • Pietuch Marcin
 • Piórecka Elżbieta
 • Piórecki Narcyz
 • Piotrowicz Jacek
 • Piotrowski Grzegorz
 • Piotrowski Krzysztof
 • Piskorz Aleksander
 • Piwowarczyk Kinga
 • Plęskowski Robert
 • Płonka-Kudlik Zdzisława
 • Płuska Ireneusz
 • Pluta Władysław
 • Pochopień Adam
 • Pochopień-Zabrzeska Dorota
 • Pociask Natalia
 • Początek Aneta
 • Podgórski Jan
 • Podkowa Jerzy Ziemowit
 • Podniesińska Katarzyna
 • Podrazik Władysław
 • Pogwizd Józef
 • Pokorski Stanisław
 • Pokrywka Przemysław
 • Polanowska Aleksandra
 • Polańska Agnieszka
 • Połeć Mariusz
 • Polewka Jan
 • Półrola Agnieszka
 • Pomykalska-Marczuk Anna
 • Porczak Antoni
 • Porczak-Martyniuk Kamila
 • Pracka Sylwia
 • Praxmayer Agnieszka
 • Praxmayer Anna
 • Pruszyńska-Jaroszyńska Magdalena
 • Pryjma-Tamioła Roksana
 • Przeradzki Dariusz
 • Pyrgies Czesław  
 • Pyrlik Maria
 • Pytel Rafał

Nikt z nas nie ma nazwiska zaczynającego się na "Q"

 • Raczek-Jaksa Magdalena
 • Raczkowska Anna
 • Raczkowski Andrzej
 • Radłowska Joanna
 • Rafał Borcz
 • Rakoczy Anna
 • Ramza-Pontopulos Lidia
 • Regulski Wojciech
 • Róg-Ociepka Joanna
 • Rogowska Monika
 • Roskosz-Stałanowska Maria
 • Rotter-Pucz Anitta
 • Róż-Pasek Krystyna
 • Rudkowska Ewa
 • Rudowicz Małgorzata
 • Rudzka-Miazga Aleksandra
 • Rybicki Maciej
 • Rzepiela Daria
 • Rzeźnicki Gabriel
 • Sacha Jerzy
 • Sadkowski Elżbieta Anna
 • Sadowska Anna
 • Sadowska Ewa
 • Safińska Agnieszka
 • Sajduk Marek
 • Sak Izabela
 • Sałach Anna
 • Samborska Maria
 • Sarapata Beata
 • Sawicki Marek
 • Schonthaler-Socha Jadwiga
 • Schubert-Radnicka Małgorzata
 • Schuster-Gawłowska Małgorzata
 • Sędek Arkadiusz
 • Sękowska Anna
 • Sękowski Józef
 • Sendal Donat
 • Sepioł Krystyna
 • Serafinowicz-Molska Maria
 • Setkowicz Maria
 • Siatka Ewa
 • Siejko Magdalena
 • Siek Andrzej
 • Siek Anna
 • Sienkiewicz-Górska Krystyna
 • Sieraczyńska Krystyna
 • Sikora Anita
 • Sikora Maria
 • Sikorski Mirosław
 • Siwek-Front Iwona
 • Skalik Irena
 • Skarbek Joanna
 • Skawiński Grzegorz
 • Skaza Gałkowska Anna
 • Skibiński Wiesław
 • Skoczek Wojnicka Mirosława
 • Skoczylas Katarzyna
 • Skowronek Andrzej
 • Skrzypek Grzegorz
 • Słysz Katarzyna
 • Smoleń Sabina
 • Sobieraj Edyta
 • Sobolewski Stanisław
 • Sobol-Wejman Anna
 • Socha Marianna
 • Sokal Tadeusz
 • Solarz Tadeusz
 • Solska-Kuś Mirosława
 • Sroka Jacek
 • Sroka Jacek
 • Sroka Michał
 • Stach Stanisław
 • Stachoń Władysława
 • Stachowska Barbara
 • Stachurska Małgorzata
 • Stadnik Ewa
 • Stankowicz-Warchoł Justyna
 • Stańkowska Maria
 • Stanowska Kinga
 • Starzyńska Krystyna
 • Stasiak Teodora
 • Stasiak Wieczysław
 • Stawiarska-Zygalska Ewa
 • Stawiarski Stanisław
 • Stawowczyk-Kuzemczak Jadwiga
 • Stawowiak Krystyna
 • Stawowiak Łukasz
 • Stawowiak Stanisław
 • Stawowy Joanna
 • Stec Grzegorz
 • Stec Józef
 • Stec Mieczysław
 • Stefanik-Augustynek Adela
 • Stefańska Wiesława
 • Stepan Danuta
 • Stępień Bernadetta
 • Stobiecki Janusz
 • Stokłosa Jacek
 • Stolarczyk Iwona
 • Stolzman-Michta Anna
 • Strojna-Bronikowska Urszula
 • Strzelczyk Bernadetta
 • Strzopa Bogusław
 • Stypuła Maria
 • Styrna-Nawrocka Jadwiga
 • Suder Hubert
 • Sułek Krzysztof
 • Sulikowska Małgorzata
 • Sumera Zenobia
 • Surmacz Marek
 • Suszczyńska-Rąpalska Barbara
 • Swałtek Jerzy
 • Swałtek Michał
 • Swornik Joanna
 • Syczew-Hlazun Jurij
 • Szałowska-Kmak Krystyna
 • Szarek Andrzej
 • Szatara-Tymcik Aniela
 • Szczepańska-Szczerba Karolina
 • Szczerbińska Krystyna
 • Szczęśniak Maciej
 • Szczęśniak Magdalena
 • Szczurek-Maksymiuk Maciej
 • Szczurowska Anna
 • Szemiet Siergiej
 • Szkodlarska Kaja
 • Szkodlarska Sabina
 • Szlachetka-Depak Ewa
 • Szmuc Karolina
 • Szonert Zofia
 • Szoniec Elżbieta
 • Szpunar-Kubczyk Renata
 • Szpyt Janusz
 • Szpyt Magdalena
 • Szuflita Bożena
 • Szułczyńska Renata
 • Szwanc Józef
 • Szybist Wojciech Czesław
 • Szydełko Ewelina
 • Szyngiera Teresa
 • Szyszka Wiesław
 • Szyszko Władysław
 • Śliwińska Anna
 • Świergul Adam
 • Tes Agnieszka
 • Tohl Zdzisław
 • Tokarczyk Joanna
 • Tomal Maria
 • Tomala Jerzy
 • Tomalski Krzysztof
 • Tomasik Marek
 • Tomczyk-Bilik Grażyna
 • Tomecka-Grońska Grażyna
 • Trembowska Agnieszka
 • Trzaskalik-Kolarczyk Iwona
 • Trzebiatowska-Biały Magdalena
 • Trzebiatowski Janusz
 • Trzepla Kinga
 • Turnau Małgorzata
 • Twardowski Kazimierz
 • Tyborowska Joanna
 • Tylka Anna
 • Tymcik Ewa
 • Tymcik-Kiedrowska Magdalena
 • Uhryn Barbara
 • Usaczow-Wożniak Janina
 • Varisella-Biżek Małgorzata
 • Wadowska Katarzyna
 • Wagner Danuta
 • Wagner Wacław
 • Wakuła-Mac Marta
 • Wala-Rozwadowska Aleksandra
 • Walczak Wawrzyniec
 • Wallis-Joniak Teresa
 • Waltoś Jacek
 • Wanyura-Kurosad Monika
 • Warchala Justyna
 • Warchoł Joanna
 • Warchoł Paweł
 • Wasilewski Tadeusz
 • Waśniowski Janusz
 • Ważydrąg Zbigniew
 • Weber Piotr
 • Wejman Stanisław
 • Werner Małgorzata Anita
 • Wesołowska Ewa
 • Westrych Tomasz
 • Wiater Krzesimir
 • Wieczorek Janina
 • Wiktor Tadeusz Gustaw
 • Wilczyńska Mariola
 • Wilczyńska-Stępień Ewa
 • Wilk Anna
 • Wilkan Karolina
 • Witosławski Piotr
 • Włodarczyk Magdalena
 • Włodarczyk-Srzednicka Danuta
 • Włodzik-Burdzy Ewa
 • Wnęk Grzegorz
 • Wójcicki Stanisław
 • Wojciechowska Teresa
 • Wójcik Ewa
 • Wójcik Grzegorz
 • Wójcik Julia
 • Wójcik-Konstantinowska Ewa
 • Wojnicka Marta
 • Wojnicki Henryk
 • Wojnicz Marlena
 • Wojtczuk-Kordyaczny Grażyna
 • Wójtowicz Piotr
 • Wojtylak Dominika
 • Wolak Małgorzata
 • Wolski Lech
 • Wosiek Janusz
 • Woziwodzki Jerzy
 • Woźnica Sabina
 • Wroniszewska-Wójcik Barbara
 • Wrzesiński Janusz
 • Wsiołkowski Adam
 • Wu Hai Shuo
 • Wyszyńska Elżbieta
 • Wyszyńska Jadwiga
 • Wywiórski Sebastian

Nikt z nas nie ma nazwiska zaczynającego się na "X"

 • Yu Wenting
 • Zabawa Maciej
 • Zaborski Jacek
 • Zachariasz-Kuciakowska Alina
 • Zachwieja-Wala Maria
 • Zadros-Twardowska Monika
 • Zaleśna Irena
 • Załuski Michał
 • Zapała Tomasz
 • Zaradkiewicz Andrzej
 • Zaręba Elżbieta
 • Zastawniak Anna
 • Żołyniak Malwina
 • Żubrowski Jacek
 • Żurowska Marta
 • Żychowski Wojciech

Nikt z nas nie ma nazwiska zaczynającego się na "Ź"

Struktura zarządu
Zarząd ukonstytuowany 29.03.2023 roku


Joanna Warchoł - Prezes

Ewa Gołogórska-Kucia - Wiceprezes

Małgorzata Bundzewicz - Skarbnik

Zbigniew Nowak - Sekretarz

Dariusz Milczarek - Członek Zarządu, opiekun Galerii Pryzmat

Mirosława Skoczek Wojnicka - Członek Zarządu

Barbara Adamowicz - Przewodniczący ZPAP Okręg Krakowski Oddział w Nowym Sączu


Oddział Nowy Sącz - mała galeria

Oddziął w Nowym Sączu